Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Aardgasvrije wijken

08-02-2019

In 2030 gaat de aardgaskraan in Groningen dicht en uiterlijk in 2050 gaat Nederland stoppen met het gebruik van aardgas. Dat betekent dat we zonder aardgas gaan koken en verwarmen. Afsluiting van het aardgas zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar de gemeente Apeldoorn bereidt zich samen met woningcorporaties en bewoners in verschillende wijken wel alvast voor.

Mijn Apeldoorn

Aardgasvrije wijken

In 2030 gaat de aardgaskraan in Groningen dicht en uiterlijk in 2050 gaat Nederland stoppen met het gebruik van aardgas. Dat betekent dat we op andere manieren moeten gaan koken en onze huizen en gebouwen verwarmen. Dat lijkt ver weg, maar deze ingrijpende verandering vraagt om een goede voorbereiding.

Er zijn op dit moment nog veel onzekerheden rondom het aardgasvrij maken van woningen en wijken. In overleg met bewoners en andere betrokkenen gaat de gemeente de komende jaren bepalen wanneer in de verschillende wijken de aardgaskraan dicht kan, en op welke manier woningen dan verwarmd gaan worden. De gemeente stelt eerst een warmtevisie op en werkt deze daarna uit in uitvoeringsplannen per wijk. Afsluiting van het aardgas zal niet van vandaag op morgen gebeuren: bewoners, bedrijven en energiebedrijven krijgen ruim de tijd om zich op deze veranderingen voor te bereiden.
In een viertal ‘Wijken van de Toekomst’ onderzoekt de gemeente nu alvast in de praktijk hoe de wijk of dorp het beste van het aardgas af zou kunnen gaan. Dat doet zij samen met samen bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en overige belanghebbenden.

Warmtevisie

Alle Nederlandse gemeenten moeten voor 2022 een visie opstellen hoe hun wijken het beste van het aardgas kunnen gaan. In de warmtevisie zal staat welke alternatieven voor aardgas in Apeldoorn kansrijk zijn, welke wijken als eerste van het aardgas af kunnen, in welk tempo dat kan en hoe de gemeente dat, samen met partners en inwoners, gaat aanpakken. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de visie en ook over de uitvoeringsplannen op wijkniveau, die daarna volgen. Afsluiting van het aardgas zal niet van vandaag op morgen gebeuren: bewoners, bedrijven en energiebedrijven krijgen ruim de tijd om zich op deze veranderingen voor te bereiden.
In de periode tot aan 2019 heeft de gemeente al enkele stappen gezet om de overgang naar aardgasvrij voor te bereiden.

Wijken van de Toekomst

De gemeente heeft vier zogenaamde ‘Wijken van de Toekomst’ benoemd; pilotgebieden waar zij samen met belanghebbenden in de praktijk gaat onderzoeken hoe de wijk of dorp het beste van het aardgas af zou kunnen gaan. Het gaat om:
• Het dorp Loenen
• De wijk de Parken
• De wijk Kerschoten/ De Naald.
• De wijk de Maten
Er is gekozen voor deze gebieden omdat er in Loenen, de Parken en in Kerschoten/de Naald al initiatieven zijn vanuit het gebied zelf, bijvoorbeeld van actieve bewoners. In Loenen trekt een bewonersinitiatief bijvoorbeeld het onderzoek. En in de wijk de Parken neemt de energiecoöperatie deA het initiatief samen met de wijkraad. Gezien de omvang van de Maten wil de gemeente in deze wijk zelf een voortrekkersrol vervullen.

Woont u in een van bovenstaande wijken van de toekomst en wilt u graag meedenken en meedoen met de duurzame warmteoplossingen in uw wijk? Stuur dan een mail naar Energiek-Wonen@Apeldoorn.nl. Wij zorgen dat u in contact komt met de juiste perso(o)nen in uw wijk of dorp.

Warmtekansenkaart

Naast het benoemen van de ‘wijken van de toekomst’ heeft de gemeente het adviesbureau CE Delft in 2018 opdracht gegeven voor een onderzoek. CE Delft onderzocht welke duurzame verwarmingsalternatieven per buurt mogelijk zijn en tegen welke kosten. Het resultaat hiervan is de zogenaamde Warmtekansenkaart. Deze kaart is een technisch model dat per buurt tien duurzame verwarmingsalternatieven laat zien, die qua maatschappelijke kosten worden vergeleken.
Het blijkt dat er nog veel te kiezen valt. Elke oplossing kent voordelen en nadelen. Het kiezen van de best passende oplossing per wijk gebeurt in samenspraak met bewoners, netbeheerders, woningcorporaties en andere belanghebbenden. Om dat zorgvuldig te doen vraagt tijd en extra onderzoek. De warmtekansenkaart wordt de komende tijd verder getoetst aan de praktijk. Het rapport van CE Delft met de Warmtekansenkaart is hier te downloaden.

Wat kunt u zelf doen?

U hoeft niet te wachten tot uw wijk van het aardgas af gaat om toch alvast met uw woning aan de slag te gaan. In veel gevallen levert dat u ook direct meer comfort op en een lagere energierekening! U kunt nu al zogenaamde geen-spijt maatregelen (laten) uitvoeren, zoals besparen, isoleren, ventileren en zonnepanelen plaatsen. Dat zijn maatregelen waarvan u geen spijt krijgt, ongeacht de keuzes die voor uw wijk nog volgen in de toekomst.
Op www.energiekapeldoorn.nl vindt u voorbeelden, tips en informatie. Ook kunt u hier kosteloos een afspraak maken met een energiecoach of energieadviseur en leest u meer over financiële regelingen die u helpen bij het energiezuiniger maken van uw woning


 Laatste update: 14-2-2019