Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Cleantech Regio werkt aan Regionale Energiestrategie

13-03-2019

De Cleantech Regio maakt vaart met het opstellen van een Regionale Energiestrategie. Het rijk heeft alle 30 regio’s in Nederland gevraagd om een Regionale Energie Strategie op te stellen, als vervolg op het nationale Klimaatakkoord. De Cleantech Regio is een van deze regio’s en de gemeente Apeldoorn maakt hier onderdeel van uit.

Mijn Apeldoorn

De Regionale Energiestrategie (RES) is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig. De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor opwekking van duurzame elektriciteit, voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Eerste stap

Een eerste stap om te komen tot de RES is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie onderschrijven de partners de ambities van de Regionale Energiestrategie, welke partijen meedoen en de manier van werken. De colleges van burgemeester en wethouders bieden in de periode maart/april de startnotitie aan de gemeenteraden aan. Reacties en zienswijzen worden opgehaald om zo te komen tot een definitieve startnotitie. Binnenkort bespreekt de Apeldoornse raad de startnotitie RES.

Goede voorbereiding

In opdracht van de gemeenteraad werkt de gemeente Apeldoorn dit voorjaar ook aan de uitwerking van concrete kaders voor windenergie en grootschalige zonneparken. Het afgelopen jaar is ervaring opgedaan met pilotprojecten voor zonnevelden en advies ingewonnen om tot komen tot mogelijke kansrijke locaties voor windenergie in Apeldoorn. Daarmee bereidt de gemeente zich goed voor op het gesprek in regionaal verband. De uitkomsten van deze trajecten worden ook ingebracht in het RES-proces.

Lees meer

Op de website van de Cleantech Regio