Een fijne en succesvolle schoolperiode voor ieder kind

Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle kinderen succesvol aan het basisonderwijs kunnen deelnemen. We willen daarom onderwijsachterstanden verminderen en voorkomen. Dit doen wij door voorafgaand aan of tijdens de basisschoolperiode extra in te zetten op de ontwikkeling van kinderen die dit nodig hebben.

Extra inzet voor kinderen met een achterstand

Wanneer het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de basisschool vaststelt dat een kind achterloopt op de ontwikkeling, komt het in aanmerking voor extra ondersteuning.

Voorschoolse educatie

Een peuter kan bijvoorbeeld naar een peuterspeelzaal met voorschoolse educatie (ve). Daar worden zijn vaardigheden extra gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Taalklassen

Kinderen (van 4 tot 12 jaar) die al naar de basisschool gaan kunnen deelnemen aan een taalklas. Deze extra lessen bevorderen de beheersing van de Nederlandse taal.

Ondersteuning van de gemeente

Alleen in het landelijk register kinderopvang opgenomen gespecialiseerde instellingen die zich inzetten om ontwikkelingsachterstanden van kinderen te verminderen of voorkomen, kunnen in aanmerking komen voor een bekostiging. Er gelden hiervoor richtlijnen. Op deze pagina staat meer informatie en kunnen instellingen een aanvraag doen. Ouders krijgen hiervoor geen financiële ondersteuning van de gemeente.