Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten 2018 van week 25 (18 tot en met 22 juni)

In de periode van 18 tot en met 22 juni 2018 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders, gemeente Apeldoorn

Periode: maandag 18 juni 2018 tot en met vrijdag 29 juni, week 25


Jeugd, Zorg en Welzijn

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van de SP betreffende de openingstijden van het Jongeren Informatie Punt (JIP)
Voorgesteld besluit eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 • Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 • Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer: 2018-052918


Organisatie

Sociaal Jaarverslag 2017
Voorstel eenheid Organisatie:

 • Het Sociaal jaarverslag 2017 vast te stellen;
 • Het verslag ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Registratienummer: 2018-048924


Ruimtelijke Leefomgeving

Aanwijzing als gemeentelijk monument van Beekbergerweg 2
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Aanwijzen van Beekbergerweg 2 als gemeentelijk monument.
Registratienummer 2018-049741

Actieplan geluid 2018-2023
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Vaststellen van het ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 uitgaande van een plandrempel van Lden 63 dB en het daar waar mogelijk financieren van maatregelen uit bestaande middelen;
 2. Openbaar maken van het vastgestelde ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 (zes weken ter inzage leggen en beschikbaar stellen via de gemeentelijke website);
 3. Aanbieden van het vastgestelde ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 aan de gemeenteraad ter kennisname;
 4. Optioneel benodigde financiële middelen voor de uitvoering van de maatregelen betrekken in de verdere afweging van het MBP 2019-2022.

Registratienummer: 2018-050284

Besluit tot het sluiten van een tweetal aannemingsovereenkomsten ten behoeve van de bouwfase  Huis van de Stad
Voorstel Ruimtelijke Leefomgeving:
Kennis te nemen van de notitie: Huis van de Stad: contractvorming en realisatie;

 1. In stemmen met het sluiten van een tweetal aannemingsovereenkomsten met BAM bouw en techniek te Apeldoorn voor de volgende fase (bouwfase) van het stadhuis;
 2. De Burgemeester: Wethouder Willems volmacht verlenen deze overeenkomsten te ondertekenen;
 3. Dit besluit middels een brief ter kennis te brengen aan de raad.

Registratie: 2018-052919

 

Veiligheid en Recht

Evaluatie Jaarwisseling 2017-2018
Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:
Vaststellen evaluatie en dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2018-052358

Kredietverstrekking aanschaf mobiele camera's
Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:

 1. De gemeenteraad verzoeken een krediet te verstrekken van € 90.000, om daarmee negen mobiele camera’s aan te schaffen die tijdelijk ingezet kunnen worden conform het vastgestelde in de APV onder artikel 2:77D onder 1b.
  Daarbij zullen tenminste zes camera’s direct –tijdelijk- ingezet worden in winkelcentrum De Eglantier in verband met de ernstige overlast die daar wordt ervaren.
 2. De raad te verzoeken een begrotingswijziging vast te stellen.

Registratienummer: 2018-053255

Werkplein Activerium

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van ChristenUnie betreffende Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking

Voorgesteld besluit eenheid Activering & Inkomen:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document, waarin het college aangeeft positief te staan tegenover een verhoging van de Studietoeslag en toezegt in 2018 een voorstel uit te werken. 
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer: 2018-054339