Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten 2018 van week 26 (18 tot en met 22 juni)

In de periode van 25 tot en met 29 juni 2018 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders, gemeente Apeldoorn

Periode: maandag 25 juni 2018 tot en met vrijdag 29 juni, week 26

Jeugd, Zorg en Welzijn

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van CDA betreffende Vragen van de SP over klachtencommissie Riwis
Voorgesteld besluit eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 • Instemmen met de beantwoording van de vragen
 • Dit besluit aan de gemeenteraad te zenden

Registratienummer:2018-325051

Projecten, Vastgoed en Grond

Aangaan anterieure grondexploitatieovereenkomst met de Woonmensen voor de ontwikkeling van woningen aan de Dovenetel te Apeldoorn
Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:

 • Bijgevoegde anterieure grondexploitatieovereenkomst aan te gaan met woningcorporatie De Woonmensen voor de sloop van 43 zogenaamde piramidewoningen en daarvoor in de plaats de nieuwbouw van 53 sociale huurwoningen aan de Dovenetel te Apeldoorn.

Registratienummer:2018-056315

Ruimtelijke Leefomgeving

Verlaging bouwleges

 • Kennis te nemen van de overschrijding opbrengsten leges omgevingsvergunning activiteit bouwen;
 • In te stemmen met de voorgestelde wijziging van legesheffing m.i.v. 1 januari 2018;
 • De legesverordening, eerste wijziging 2018 aan de raad ter vaststelling voor te leggen;
 • De raad de voorgestelde wijzigingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 vast te laten stellen

Registratienummer:2018-054525

Raadsbrief Grote veestallen
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 • Instemmen met bijgevoegde raadsbrief en deze aanbieden aan de raad.

Registratienummer: 2018-054550

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van PvdA betreffende schriftelijke vragen aan het college van B&W 'Kwetsbare personen versneld van het gas af.
Voorgesteld besluit eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 • In stemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document

Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Registratienummer: 2018-054576

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van PvdD betreffende de teruggang van de bijenstand
Voorgesteld besluit eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 • Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.

Registratienummer: 2018-054583

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van PvdD betreffende Zwerfafval
Voorgesteld besluit eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 • Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document .

Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
Registratienummer: 2018-054635

Bestemmingsplan Wikkeweg 20
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 • Het presidium verzoeken het bestemmingsplan Wikkeweg 20 ter vaststelling rechtstreeks aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).

Registratienummer: 2018-054879

Aanwijzing als gemeentelijk monument van Beekbergerweg 2
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 • Aanwijzen van Beekbergerweg 2 als gemeentelijk monument.

Registratienummer: 2018-055245

Vragen PvdA  op grond van art. 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad over de brandbrief van de Apeldoornse woningcorporaties m.b.t. sociale huurwoningen.
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 • Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document
 • Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer: 2018-055355