Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Q&A basisontmoetingsplek 2022-2024

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de subsidieregeling BOP 2022 - 2024

Mijn Apeldoorn

Is het zinvol om een subsidieaanvraag te doen voor een Basisontmoetingsplek niet op een voorkeurslocatie? Doe ik geen werk voor niets?

In de volgende volgorde worden de subsidieaanvragen voor Basisontmoetingsplekken toegekend tot dat de subsidieplafonds per stadsdeel of voor de dorpen is bereikt:

  1. Basisontmoetingsplek op de voorkeurslocatie
  2. Basisontmoetingsplek

Zie artikel 2.1 en artikel 2.1.3 van de subsidieregeling en de daarbij behorende toelichting.

Daarnaast staan er in de subsidieregeling een aantal zaken over een ‘evenwichtige spreiding’ van de locaties. Dit stimuleren we o.a. doordat het totale budget opgedeeld is in deelbudgetten per stadsdeel. En er staat bijvoorbeeld in de regeling dat er geen twee Basisontmoetingsplekken op minder dan 500 m afstand van elkaar mogen zijn (zie artikel 2.1.3 lid 7).

Zie ook het antwoord bij vraag 16 Basisontmoetingsplekken in de eerste vragenronde voor de prioritering in de dorpen.

  1. Basisontmoetingsplek op de voorkeurslocatie
  2. Basisontmoetingsplek
  3. Uitzondering van artikel 2.1.2 lid 1 sub f (“subsidie op maat”)

Is er al meer bekend over locatie Zilverschoon?

Op dit moment is men daar nog volop aan het verbouwen. Zoals het er nu naar uit ziet staat de oplevering begin mei 2021 gepland. Een definitieve plattegrond kunt u opvragen. Daarnaast zal er op korte termijn een filmpje worden gemaakt van de locatie waarbij de ruimten voor de basisontmoetingsplek en de netwerkorganisatie Samen055 getoond worden. Heeft u interesse in de plattegrond of het filmpje dan kunt u dat opvragen via e-mail; algemenevoorzieningen@apeldoorn.nl.

Geldt de voorwaarde minimaal 15% onderaanneming ook in de dorpen?

Ja, artikel 1.1 lid d: hoofdaannemer: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die een deel van de subsidiabele activiteiten, ter waarde van minimaal 15% van de begrote loonkosten, door één of meerdere onderaannemer(s) laat uitvoeren geldt ook voor de dorpen. In artikel 2.1.2 f staat dat indien in de aanvraag naar het oordeel van college aannemelijk is gemaakt dat bovenstaande eisen onevenredig zwaar zijn in een specifiek dorp, kunnen de genoemde eisen onder sub a t/m e van dit artikel (deels) buiten toepassing gelaten worden. Deze bepaling geldt niet voor de 15% eis alleen voor de eisen onder sub a t/m e van artikel 2.1.2.

Het college kan op grond van artikel 8.1 Afwijkingsbevoegdheid in bijzondere gevallen afwijken. Wanneer u wilt dat het college de toepassing van dit artikel overweegt zult u in uw subsidieaanvraag zorgvuldig moeten onderbouwen waarom de eis van 15% onderaanneming onbillijke of onevenredige gevolgen heeft.

Mogen de activiteiten aangevraagd voor een specifieke Basisontmoetingsplek uitgevoerd worden op een Samen055 locatie of op een andere passende / gewenste locatie?

Wanneer u activiteiten aangevraagd voor een specifieke Basisontmoetingsplek incidenteel elders uitvoert omdat een andere ruimte geschikter is dan kan dit. De gemeente subsidieert echter het gebruik van deze locatie niet. ‘Satelietlocaties’ zijn namelijk niet toegestaan. In de dorpen kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Informatie en Advies mogelijkheid. Moet dat gekoppeld zijn aan een ontmoeting/ ondersteuningsactiviteit?

Nee dat hoeft niet, zo moet er dagelijks gelegenheid zijn om informatie- en adviesvragen te stellen waaronder minimaal 1 keer per week een formulieren/ sociaal juridisch spreekuur, waarbij geborgd is dat er sociaal juridische kennis aanwezig is. (zie artikel 2.1.1 Vereisten Basisontmoetingsplek in een stadsdeel)

Wanneer al gesubsidieerde inwonersondersteuners informatie en advies verzorgen op de Basisontmoetingsplek dan kunt u voor deze uren hier geen (extra) subsidie voor aanvragen. Wel kunt u dit als activiteit opnemen in uw programma.

Mogen we het wachtwoord voor de Excel tabbladen ontvangen om de oude versies over te zetten in de nieuwe versies?

We zijn terughoudend met het verstrekken van het wachtwoord. We kunnen dan namelijk niet meer vertrouwen op de integriteit van het rekenwerk.

Als er een nieuwe versie wordt gepubliceerd terwijl u in een oudere versie al veel gegevens heeft ingevuld, stuur dan de gedeeltelijk ingevulde oude versie naar sybe@bijleveldadvies.nl en aan algemenevoorzieningen@apeldoorn.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk het aanvraagformulier terug in de meest recente versie, waarbij de ingevulde gegevens behouden blijven. Let op: deze service geldt UITSLUITEND voor bestanden verstuurd tot en met uiterlijk 17 maart 2021.

Hoeveel deelnemers zijn vereist indien wij voor een collectieve activiteit twee professionals willen inzetten?

Recreatieve dagbesteding: hiervoor is het uitgangspunt gemiddeld 1 op 10 is, als het gaat om het aantal professionals in verhouding tot het aantal bezoekers

Ontmoetingsactiviteiten gericht op samenzijn waarbij geldt dat de norm gehanteerd wordt dat 1 uur professionele inzet leidt tot 4 uur aan activiteiten. Er zijn geen eisen gesteld aan het minimum aantal deelnemers.

Collectieve ondersteuning: Welke groepsomvang het beste werkt voor welk type collectieve ondersteuning en doelgroep bepaalt de Basisontmoetingsplek zelf. 

(zie Artikel 2.1.1 Vereisten Basisontmoetingsplek in een stadsdeel)

Mogen we werkervaringsplekken inzetten?

Professionele ondersteuning dient in ieder geval geboden te worden door minimaal mbo geschoolde medewerkers. De komende jaren wordt nader onderzoek gedaan naar de optimale balans tussen mbo- en hbo-professionals waarmee kwalitatief voldoende goede en passende ondersteuning geboden wordt maar ook met oog voor de daaraan verbonden kosten. (artikel 1.3).

Wanneer een medewerker met behoud van uitkering werkt en geen loon ontvangt, dan staan tegenover deze uren geen subsidie.

Het college kan op grond van artikel 8.1 Afwijkingsbevoegdheid in bijzondere gevallen afwijken van de minimumopleidingseis mbo. Wanneer u wilt dat het college de toepassing van dit artikel overweegt zult u in uw subsidieaanvraag zorgvuldig moeten onderbouwen waarom deze eis onbillijke of onevenredige gevolgen heeft.