Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting concept RES Cleantech Regio

10-12-2020

De Regionale Energiestrategie (RES) is het plan voor duurzame energie in onze regio. In de RES staat hoeveel zon- en windenergie onze Cleantech regio tot 2030 kan opwekken en ook welke mogelijkheden we zien na 2030. Ook in de 30 andere regio’s in ons land wordt zo’n RES gemaakt.

Mijn Apeldoorn

Op kaarten is te zien in welke gebieden nieuwe zonneparken en windmolens bij voorkeur komen. In de RES staat ook hoe de keuze voor deze gebieden tot stand is gekomen.

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen en de provincie stellen de RES Cleantech Regio op. Dat doen zij in samenwerking met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties.

Hoe ver staat de RES nu?

Het concept van de RES is nu klaar. Deze Concept RES bespreken we in Apeldoorn in september met bewoners, belangengroepen en raadsleden. Dat gebeurt ook in de andere gemeenten. We verzamelen dan alle reacties en verwerken deze in de verdere uitwerking van de Concept RES. In oktober 2020 starten daarvoor vervolggesprekken en werksessies met belanghebbenden, waaronder ook bewonersorganisaties.

In juli 2021 zal de definitieve RES naar verwachting klaar zijn. Voor die tijd laten we weten wat er met de reacties is gedaan en organiseren we ook nieuwe communicatie momenten. De Apeldoornse gemeenteraad besluit uiteindelijk in 2021 over de definitieve RES, samen met de andere gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen.

Wat staat er in de Concept RES?

De complete Concept RES is te vinden op www.cleantechregio.nl/res.

 1. Belangrijkste uitgangspunten
  • In onze regio zien we grotere kansen op het gebied van zonne-energie dan windenergie.
  • Windmolens plaatsen we liefst zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen.
  • Het landschap is belangrijk. Dat bepaalt mede hoe en waar we duurzame energie opwekken.
 2. Aantallen windmolens en zonneparken In onze regio zien we kansen om ruim 1,2 TWh (terawatt uur) elektriciteit op te wekken in 2030. Dat komt neer op in totaal ruim 60 windmolens en bijna 1.000 hectare zonneparken in onze regio. In Apeldoorn gaat de gemeente uit van 20 windmolens en 250 ha zonneparken, in werking uiterlijk 2030. En mogelijk nog 10 windmolens en 250 hectare zonneparken in de periode tot 2050.
 3. Zoekgebieden De Concept RES bevat ook kaarten met daarop de gebieden waar nieuwe zonneparken en windmolens bij voorkeur komen. Dit noemen we ‘zoekgebieden’. Deze kaarten zijn nog heel grof. Je kunt er nog niet op zien waar precies nieuwe windmolens en zonneparken zullen staan. Dat moet nog nader worden uitgewerkt. Voor de verschillende gebieden is een inschatting gemaakt hoeveel ruimte er is voor een x aantal windmolens en zonneparken.

Hoe kwam de Concept RES tot stand?

In de periode 2019 t/m maart 2020 waren er regionale en lokale werkateliers met vertegenwoordigers van onder andere wijk- en dorpsraden, lokale energie-initiatieven, actiegroepen en vanuit het bedrijfsleven, landbouw, natuur, recreatie en cultuurhistorie. Daarnaast vond er een regionale bewonersenquête plaats, waar 358 Apeldoorners aan deelnamen. De mening van jongeren werd gepeild in een speciale regionale jongerenenquête. De uitkomsten van de werksessies en de enquêtes zijn verwerkt in de Concept RES.

Opvallend was dat de uitkomsten van de enquêtes en de werksessies in grote lijnen overeenkwamen. Een meerderheid vindt het (zeer) belangrijk dat de Cleantech Regio energieneutraal wordt. Bijna 60% is het eens met de stelling ‘Locaties voor windmolens moeten zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen komen’. Ook voor zonneparken wordt deze voorkeur veel genoemd (ruim 40%). Verder noemt twee derde dat het landschap leidend moet zijn bij het bepalen waar zonneparken en windmolens mogen komen. De uitkomsten van de Apeldoornse enquête zijn te vinden via apeldooorn.nl/res

Hoe kunt u meepraten?

De RES is nog niet definitief. Niet voor niets heet het plan ‘Concept RES’. Wij horen dan ook graag uw mening! Wij bundelen alle reacties in een ‘verslag Concept RES’ en verwerken deze in de verdere uitwerking van de Concept RES.

Meedoen kan op de volgende manieren:

 • Neem deel aan de Themabijeenkomst RES in Apeldoorn op 2 september. Meld u aan via www.apeldoorn.nl/res
 • Laat reactie achter op het online reactieformulier via www.cleantechregio.nl/res
 • U kunt inspreken tijdens de Politieke Markt in Apeldoorn op 17 september. Meld u aan bij de griffie via telefoon 14 055 of e-mail politiekemarkt@apeldoorn.nl
 • Vanaf oktober zijn er werksessies met verschillende belanghebbenden en zullen we ook weer de mening van bewoners peilen.

Meer informatie • RES Cleantech regio - zoekgebieden windBekijk een grotere versie
 • RES Cleantech regio - zoekgebieden zonBekijk een grotere versie