Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

1.3 Andere structuurvisie

Mijn Apeldoorn

Voldoende ontwikkelingsruimte

Volgens het Rigo beweegt de groei van het aantal huishoudens in Apeldoorn zich tot 2020 tussen 2.900 en 4.900. Dat betekent ongeveer een halvering van de uitkomsten van eerdere prognoses. Daarmee beschikken we zelfs bij de maximale prognose nog tot zeker 2030 over voldoende ontwikkelingsruimte. Nieuwe locaties worden in deze structuurvisie daarom niet aangewezen. Wel geven we aan waar onze belangrijkste prioriteiten liggen.

Accent op bestaande stad en dorpen

De verwachte toename van het aantal huishoudens wordt vooral veroorzaakt door vergrijzing en individualisering. We worden steeds ouder en wonen gemiddeld met steeds minder mensen in een huis. Dit heeft vooral effecten op de bestaande stad. Aanpassingen aan de bestaande voorraad worden belangrijker, bijvoorbeeld om woningen levensloopbestendig te maken of energiezuiniger. Ook omdat het aantal toe te voegen woningen op nieuwbouwlocaties terugloopt, neemt het accent op de bestaande stad en dorpen toe.

Ook voor werklocaties met kantoren, bedrijfsruimte of winkels geldt dat het aanbod aan locaties voor lange tijd voldoende is. Wellicht zelfs tot na 2030. Investeringsimpulsen op nieuwe locaties blijven nog nodig, maar het accent zal verschuiven naar hergebruik van vrijkomende ruimte op bedrijventerreinen en op hergebruik van kantoorpanden. Dit betekent dat ook voor economische functies een accent op de bestaande stad en dorpen ontstaat.

Naar vraaggestuurd ontwikkelen

We zijn eraan gewend geraakt om in grote aantallen het aanbod aan woningen, hectaren bedrijventerreinen en vierkante meters kantoren te plannen, vaak jaren vooruit. Nu de ruimtevraag langzaam afneemt en er veel onzekerheid is over de toekomstige vraag, worden de risico’s van deze benadering te groot. Marktpartijen zullen minder bereid zijn om ver vooruit te investeren. Om de risico’s te beheersen, zullen zij de afzet zo veel mogelijk gegarandeerd willen zien. Ruimtelijke ontwikkeling wordt niet langer aangestuurd door het creëren van aanbod, maar door de afzetbare vraag naar ruimte. Terughoudendheid van marktpartijen leidt tot meer kleinschalig initiatief en particulier
opdrachtgeverschap.

In plaats van programma’s voor de lange termijn vast te leggen, is de opgave meer vraaggestuurd te ontwikkelen. De gemeente moet daarbij in staat zijn om flexibel in te spelen op een niet goed te voorspellen vraag. Risicobeheersing en meer particulier opdrachtgeverschap maken bovendien dat de schaal van ontwikkelingen kleiner zal worden.

Kernkwaliteiten centraal

Al deze ontwikkelingen maken het weinig zinvol een structuurvisie op te stellen die als het ware elke vierkante meter van Apeldoorn precies inkleurt. Dat maakt deze structuurvisie anders dan we gewend zijn. U treft bijvoorbeeld ook geen programma aan. Geen lijstje met aantallen woningen en vierkante meters bedrijventerrein die de komende twee decennia gebouwd gaan worden. We weten immers niet hoe groot dat programma zal zijn en waar zo’n programma precies terecht moet komen. Wat we wel weten is dat het huidige aanbod aan locaties voldoende is om de komende 20 jaar te voorzien in de behoefte. Zowel bij de bovengrens als bij de ondergrens van de beschikbare ramingen. Dat geldt voor woningen, voor bedrijventerreinen en voor kantoren.

Deze structuurvisie pakt het daarom anders aan. De kernkwaliteiten van Apeldoorn staan centraal. Kwaliteiten die altijd belangrijk zijn. Nu, over 20 jaar en hoogstwaarschijnlijk ook nog over 100 jaar. Die kwaliteiten mogen simpelweg niet verloren gaan en worden bij voorkeur verder versterkt. De inspanningen van de gemeente zijn vooral op deze kwaliteiten geconcentreerd.

Invulling globaal

Gezien de gekozen uitgangspunten is deze structuurvisie voor wat betreft de invulling van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen betrekkelijk globaal. Er wordt veel ruimte gelaten voor (nog) onbekende ruimtevragen die kunnen bijdragen aan de kwaliteiten van Apeldoorn en voor het leveren van maatwerk op locatieniveau.

De gemeente Apeldoorn heeft echter wel degelijk ideeën over mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Deze staan verbeeld op een viertal kanskaarten. Die kanskaarten hebben geen juridische status, maar vormen onze uitnodiging, of zo u wilt een eerste voorzet, om met initiatiefnemers in gesprek te gaan.

Status en reikwijdte

De wettelijke basis van deze structuurvisie is neergelegd in artikel 2.1. van de Wet op de ruimtelijke ordening. Iedere gemeente is verplicht om de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling te schetsen en de manier waarop men hier uitvoering aan wil geven. Deze structuurvisie doet beide. Na vaststelling door de gemeenteraad vormt de structuurvisie de basis voor bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. Daarin zal de concrete vertaling plaatsvinden.

Bij het opstellen van de structuurvisie is gebruik gemaakt van de kennis en expertise van veel betrokken Apeldoorners en expertise van buiten. De ontwerp structuurvisie is daarnaast ook ter visie gelegd, zodat iedereen zijn of haar zienswijze heeft kunnen indienen. Ook afstemming met buurgemeenten, provincie en regio heeft verschillende malen plaatsgevonden.

Deze structuurvisie heeft geen MER-procedure doorlopen. Er worden volgens ons geen nieuwe locaties aangewezen of direct nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan die een dergelijke rapportage nodig maken. Ook is er niet voor gekozen alvast vooruit te lopen op de nieuwe wetgeving waarin het instrument structuurvisie verandert in een omgevingsvisie. De invoering hiervan is nog te onzeker.

Deze structuurvisie geeft een doorkijk tot 2030 en vervangt de structuurvisie voor het stedelijke gebied uit 2002 en de structuurvisie voor het landelijk gebied uit 1993. Daarmee ontstaat één structuurvisie voor Apeldoorn, voor zowel stad als land. Daarnaast kennen we nog structuurvisies voor een aantal dorpen en gebieden in de stad, zoals de binnenstad. Deze structuurvisies zijn vaak gedetailleerder van inhoud en blijven van kracht, voor zover ze niet strijdig zijn met de inhoud van deze nieuwe structuurvisie. Is dat wel het geval, dan gaat ‘Apeldoorn biedt ruimte’ voor. Hetzelfde geldt voor de regionale structuurvisies die zijn vastgesteld en voor sectorale nota’s, zoals de verkeersvisie.

Deze structuurvisie geeft ook richting aan onze inzet binnen de regio Stedendriehoek voor de komende tijd en de Apeldoornse inbreng in ruimtelijke plannen van de provincie Gelderland.