Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

3.3 Toeristisch toplandschap

Mijn Apeldoorn

Verbinding met de stad

De binding tussen stad en hoogwaardig landschap is zeer direct voelbaar in de Veluwse dorpen en met name ook in het westelijk deel van de stad. De Veluwe dringt daar via lanen en parken ver door. Dat geldt ook voor de oostelijke dorpen aan de beken en sprengen die zo kenmerkend zijn voor de overgang van de Veluwe naar de IJsselvallei. Er is in de loop der jaren echter ook kwaliteit verloren gegaan of uit beeld verdwenen. Aan de oostzijde van de stad kan de verbinding tussen stad en landschap nog verder verbeteren. Deels omdat er verbindingen tussen stad en landschap ontbreken, deels omdat de A50 hier een soms onneembare barrière vormt en deels omdat de landschappelijke kwaliteit hier nog verder ontwikkeld moet worden. We willen zoveel mogelijk mensen laten profiteren van onze landschappen én we willen mensen verleiden om vanuit het toplandschap onze stad en onze dorpen te komen bezoeken. Wij zetten daarom in deze structuurvisie in op:

 • het verbeteren van de verbindingen tussen stad en landschap;
 • het in stand houden en waar nodig versterken van landschappelijke kwaliteiten;
 • het versterken van de landschappelijke verbindingen tussen Veluwe en IJsselvallei.

Toeristische vernieuwing

De Veluwe biedt niet alleen het hoogst gewaardeerde landschap van Nederland, het is ook de meest bekende toeristische regio van ons land. Bijna de helft van de Nederlanders noemt de Veluwe als eerste wanneer ze naar een aantrekkelijk toeristengebied wordt gevraagd. De Veluwe is ook al decennialang het meest populaire vakantiegebied van Nederland. Met zijn vele attracties, campings en bungalowparken vormt Apeldoorn binnen de Veluwe het belangrijkste concentratiepunt. Die positie is sterk, maar niet onbedreigd. De welvarende en uiterst mobiele toerist stelt namelijk steeds hogere eisen aan de kwaliteit van zowel de verblijfsaccommodatie als de toeristische attractie. Meer behoefte aan rust, zorg en comfort gaan daarbij samen met een toenemende behoefte aan spectaculair en avontuurlijk vermaak. Zonder vernieuwing van het aanbod loopt de Veluwe de kans om in deze markt achter te blijven. We willen het toeristische aanbod op de Veluwe bij de tijd houden en de kwaliteit ervan verhogen. In deze structuurvisie wordt daarom ingezet op:

 • het vernieuwen en verbreden van het aanbod aan toeristisch recreatieve voorzieningen en verblijfaccommodatie;
 • het versterken van de samenhang tussen de aangeboden toeristisch recreatieve voorzieningen (arrangementen), ook in regionaal verband (Veluwe, Stedendriehoek).

Economische vitaliteit

Al enkele decennia lang daalt het aantal volwaardige boerenbedrijven in Nederland. En dat geldt ook voor Apeldoorn. De verwachting is dat die ontwikkeling zal doorzetten, onder andere omdat de Europese subsidies verder zullen teruglopen en omdat de concurrentie op de wereldmarkten zal verscherpen. Vooral in de melkveehouderij en in de vleesveehouderij zal dat het geval zijn. Afname van het aantal bedrijven in deze sector gaat nu al samen met aanzienlijke schaalvergroting en intensivering van de bedrijven die overblijven. Binnen de gemeente Apeldoorn spitsen deze ontwikkelingen zich in grote lijnen toe op het oostelijke buitengebied (melkveehouderij) en op Uddel en omgeving (intensieve veehouderij). De economische ontwikkelingen brengen veel bedrijven er ook toe om te zoeken naar neveninkomsten door verbreding van hun activiteiten. Perspectieven daarvoor liggen met name op recreatief gebied, in de biologische landbouw of productverkoop aan huis. Ook energieproductie en het leveren van streekproducten bieden kansen voor een verbrede landbouw. Wij willen de economische vitaliteit van het buitengebied dan ook versterken door:

 • het stimuleren van de verbreding van het economische profiel naar recreatie en toerisme kleinschalige bedrijvigheid en locale energieproductie;
 • het bieden van ruimte voor schaalvergroting en intensivering van agrarische bedrijven waar dat landschappelijk en milieutechnisch mogelijk is;
 • het bieden van beleidsruimte voor andere dan agrarische activiteiten in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en/of het benutten daarvan voor
  landelijke buitenstadse woonmilieus.

  • Toeristisch toplandschapBekijk een grotere versie
 • Radio KootwijkBekijk een grotere versie
 • Wenum Wiesel landschapBekijk een grotere versie