Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

3.4 Veelzijdige economie

Mijn Apeldoorn

Vernieuwend vermogen

Het vernieuwende vermogen van de Apeldoornse economie wordt in sterke mate gedragen door samenwerking tussen bedrijven. Daarbij gaat het veelal om het toepassen van kennis die elders is ontwikkeld. En om technologische kennis die permanent in beweging is. Om nieuwe (samenwerkings)kansen te ontdekken en om up to date te blijven, is netwerkvorming tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstituten van het groot belang. Wat dit betreft zetten wij in op:

 • ondersteuning van stedelijke en regionale netwerken van bedrijven onderling en van bedrijven en onderwijsinstellingen;
 • het faciliteren van broedplaatsen voor hoogwaardige productvernieuwing en kleinschalige creatieve samenwerking.

Groeisectoren

Het opleidingsniveau van de beroepssectoren ligt in Apeldoorn lager dan gemiddeld in Nederland. Dat het aantal kenniswerkers desondanks boven het nationale gemiddelde ligt, komt doordat die van elders naar Apeldoorn pendelen. De meeste Apeldoorners met een hogere opleiding behoren tot de oudere leeftijdscategorieën. Wanneer zij met pensioen gaan, zal het gemiddelde opleidingsniveau van de Apeldoornse beroepsbevolking verder dalen. Dat is een risico, omdat de beschikbaarheid van goed opgeleid personeel cruciaal is voor de economische aantrekkelijkheid van de gemeente. In een aantal sectoren zal daarnaast door technologische vernieuwing en het landelijke overheidsbeleid de werkgelegenheid afnemen. Maar door vergrijzing zal werkgelegenheid in de zorg- en care sector naar verwachting toenemen. Tegen deze achtergrond zetten wij in op:

 • versterking van de sectoren waar de gemeente sterk is, of waar de kansen liggen: maakindustrie, zorg, vrijetijdseconomie, IT en transport en
  logistiek. Vernieuwing, innovatietoepassing en human capital zijn belangrijk voor deze sectoren;
 • het actueel houden van een breed aanbod aan verschillend geprofileerde bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Stagestad

Apeldoorn kent al vele jaren een structureel vertrekoverschot in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. Veel jongeren verlaten de gemeente om
ergens anders hoger onderwijs te gaan volgen. Dat draagt bij aan de ontgroening van de Apeldoornse bevolking en aan een beroepsbevolking die lager is opgeleid dan het landelijk gemiddelde. Om ook jonge mensen aan de Apeldoornse arbeidsmarkt te binden hebben wij de volgende ambities:

 • het benutten van de veelzijdige economie voor de ontwikkeling van Apeldoorn tot de beste stagestad van Nederland;
 • het versterken van de banden tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven, zodat typisch Apeldoornse opleidingen kunnen worden ontwikkeld die passen bij de vraag van het bedrijfsleven;
 • ondersteuning van deze beide pijlers, door het bieden van goede studentenhuisvesting en verbetering van het op jongeren gerichte culturele klimaat in de stad.

Bereikbaarheid

(Digitale) bereikbaarheid is een belangrijke kwaliteit van de Buitenstad. Voor de inwoners is het belangrijk om de grote centra van werkgelegenheid en hoogstedelijke voorzieningen gemakkelijk en comfortabel te kunnen bereiken. Voor de Apeldoornse economie is bereikbaarheid cruciaal waar het gaat om (inter)nationale afzetgebieden, toelevering en de bereikbaarheid van kenniscentra. Een goede doorstroming van de (inter)nationale wegen is daarom een belangrijk aandachtspunt. Op het gebied van openbaar vervoer is het verbeteren van de kwaliteit van de verbindingen richting HSL-station Arnhem en de regio Zwolle van belang. Voor verplaatsingen binnen de Buitenstad is de fiets van grote betekenis. Ook is openbaar vervoer van groot belang voor vervoer, zowel binnen het stedelijk gebied als voor de verbinding met de dorpen. De bereikbaarheid van het stadscentrum is een aandachtspunt. Hetzelfde geldt voor de digitale bereikbaarheid van Apeldoorn. Wij zullen ons daarom (blijven) inzetten voor:

 • duurzame handhaving van de doorstroming op het internationale wegennet;
 • het realiseren van rechtstreekse treinverbindingen naar Arnhem en mogelijk ook Zwolle;
 • het op peil houden van de bereikbaarheid van de binnenstad;
 • verbetering van de bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen per fiets;
 • blijvende aandacht vestigen op een goede basisvoorziening voor wat betreft het openbaar vervoer binnen het stedelijk gebied en tussen de dorpen en het stedelijk gebied.

 

  • Veelzijdige economieBekijk een grotere versie
 • Winkelend publiekBekijk een grotere versie
 • Verkoop bij de boerBekijk een grotere versie