Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

4.2 Principes voor ontwikkeling

Mijn Apeldoorn

Vrijheid binnen kaders

Deze structuurvisie richt zich op de essentie van de Buitenstad. Daar ligt onze kernopgave als overheid. Tegelijkertijd bieden we initiatiefnemers meer vrijheid om hun eigen ambities te realiseren. Dat kunnen zowel bewoners, ondernemers als marktpartijen zijn. Met een aantal simpele principes dagen we iedereen uit bij te dragen aan Apeldoorn Buitenstad. We geven vrijheid, maar vragen in ruil daarvoor Buitenstadkwaliteit. Niet door te dicteren, maar door in gesprek te gaan en daarbij een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. We bieden vrijheid binnen kaders.

Portland als voorbeeld

Bij het zoeken naar het evenwicht tussen het ‘vrijheid’ en ‘Buitenstadkwaliteit’ hebben wij ons laten inspireren door de Amerikaanse stad Portland. Het zogenaamde Comprehensive Plan van deze stad gaat uit van de onderwerpen die door de inwoners van Portland als het meest belangrijk worden gezien. Deze onderwerpen zijn in twee hoofdregels vervat.

Portland wordt omgeven door een bergketen van voornamelijk vulkanische bergen. De eerste hoofdregel luidt dat iedere inwoner die bergen moet kunnen zien, binnen redelijke afstand vanaf de eigen woning of de werkplek. De tweede hoofdregel luidt dat ieder kind veilig naar de openbare bibliotheek moet kunnen  wandelen of fietsen.

Zo op het eerste gezicht zijn dit wellicht eigenaardige regels, maar na even nadenken wordt duidelijk dat hiermee enkele essentiële belevingswaarden worden vastgelegd. Het kunnen zien van de bergen past namelijk erg goed bij het zeer groene en duurzame imago van Portland. Het betekent bijvoorbeeld ook dat hoogbouw niet overal kan. Of dat er open plekken moeten zijn in de vorm van parken en pleinen. Dat zijn consequenties die echt alles te maken hebben met de identiteit en verschijningsvorm van de stad. In het geval van de openbare bibliotheek werkt het precies hetzelfde. De tweede hoofdregel verplicht namelijk tot nadenken over de inrichting van de woonomgeving en bijvoorbeeld veilige routes voor fietsers en voetgangers.

De Apeldoornse principes

De Apeldoornse benadering is losjes gebaseerd op de spelregels uit Portland. De essentie van de Buitenstad is in het kader hiernaast uitgewerkt in vijf principes voor de ontwikkeling ervan. Deze principes zijn eenvoudig en altijd en overal van toepassing. Ze gelden bovendien voor iedereen. Ook voor de gemeente zelf dus. De principes formuleren vooral een doel, de precieze invulling ervan is aan de initiatiefnemer. Wij willen daarbij inspireren tot Buitenstadkwaliteit. De ‘Kookboeken’ voor het Apeldoorns landschap en voor de dorpen zijn daarbij uitermate behulpzaam als om de (gebiedsgerichte) uitwerking van de principes gaat. Ook voor Apeldoorn stad zal zo’n kookboek worden opgesteld. Hierin kan ook het huidige hoogbouwbeleid een plek krijgen.

Het is niet zo dat de geformuleerde principes in de plaats komen van alle geldende wet- en regelgeving. Dat is niet reëel en vaak ook niet nodig. Bovendien gaan we er als gemeente vaak ook niet over, zeker niet als het beleid en regelgeving van rijk en provincie betreft, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en milieu. Veel belangrijker is hoe je hiermee omgaat. Als een ontwikkeling past bij de principes van de Buitenstad, dan proberen we het samen mogelijk te maken. Dàt is de gedachte erachter.

Vijf principes voor de ontwikkeling van de Buitenstad

 1. Elk initiatief dat past bij de Buitenstad is welkom.
  De Buitenstad zal zich continu aanpassen aan veranderende behoeften. De Buitenstad is weliswaar altijd klaar, maar nooit helemaal af. Vandaar dat elk initiatief dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Buitenstad welkom is. Ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke waarde en historische identiteit van de omgeving waarin zo’n initiatief speelt, vormen de kaders voor     ontwikkeling én verandering. Onze ‘Kookboeken’ bieden daarvoor gebiedsspecifieke inspiraties.
 2. In de Buitenstad heeft elk gebouw een eigen of gemeenschappelijke tuin én is openbaar groen op loopafstand aanwezig. Dit is de Apeldoornse maat van bouwen.
  Een ‘huis met een tuin’ vormt als het ware de ‘core business’ van de Buitenstad. Wonen en werken vinden er eveneens altijd plaats met (grootschalig) groen in de buurt; in welke vorm dan ook en altijd via een veilige wandelroute bereikbaar.
 3. Kleinschalige voorzieningen in de buurten en dorpen zijn belangrijk voor het wooncomfort van de Buitenstad.
  Wonen in de Buitenstad is leven met voorzieningen in de buurt. Ieder initiatief dat daaraan wil bijdragen is welkom.
 4. In de Buitenstad gaat bereikbaarheid per auto of per fiets altijd samen met een goede leefkwaliteit voor omwonenden.
  Alle delen van de Buitenstad zijn in ieder geval per auto of per fiets bereikbaar. Dit gaat echter nooit ten koste van de leefkwaliteit van direct omwonenden.
 5. In de Buitenstad wordt zorgvuldig omgegaan met schaarse ruimte en eindige hulpbronnen.
  Leegstand is niet duurzaam, net zomin als onnodig ruimtebeslag. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt daarom altijd eerst gekeken naar bestaande mogelijkheden. Gebruik van duurzame locale bronnen voor de energievoorziening wordt aangemoedigd. Niet te vermijden schade aan natuur en landschap wordt altijd gecompenseerd.

Deze vijf principes vormen de inhoudelijke agenda voor een gesprek. Een gesprek dat gaat over de bijdrage van een initiatief aan de kwaliteit en de ontwikkeling van de Buitenstad. Zo’n gesprek met een initiatiefnemer gaan we open en constructief in en we vragen de ander dat ook te doen. In gesprek over de Buitenstad:

 • Zijn we open en eerlijk over onze doelen en hebben we respect voor elkaars belangen en positie.
 • Denken we in mogelijkheden en kansen voor de Buitenstad.
 • Hebben we gezamenlijk oog voor het betrekken van de omgeving van een initiatief.
 • Hebben we aandacht voor de mogelijke effecten voor latere generaties.
 • Zijn we bereid heldere en naleefbare afspraken te maken over samenwerking.

Dit geldt uiteraard voor alle partijen!