Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

5.1 Inzet op maat

Mijn Apeldoorn

Algemeen: inspireren op gebiedskwaliteit

We focussen met deze structuurvisie op de kwaliteiten van de Buitenstad. Hieraan willen we de komende jaren samen met anderen werken. Onze ambities hiervoor staan in de vorige hoofdstukken beschreven. Die maken duidelijk waar het ons om gaat in Apeldoorn, maar bieden tegelijkertijd ook ruimte voor de inbreng van anderen. Niemand weet precies wat de toekomst brengen zal. Dat vraagt om ruimte voor maatwerk. We willen nieuwe initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de Buitenstad ondersteunen waar dat nodig en mogelijk is.

Het concept van de Buitenstad legt de relatie tussen bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingskansen. Het bouwt voort op wat we al zijn. Dat maakt dit concept in onze ogen geloofwaardig en kansrijk voor Apeldoorn. De inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen zoeken we in de kernkwaliteiten van de bestaande Buitenstad. De vijf principes voor ontwikkeling van de Buitenstad (zie paragraaf 4.2) vormen hiervoor de leidraad. Ze gelden voor het hele grondgebied van de gemeente. Samen met onze onze kookboeken vormen ze een goed instrument om te inspireren op kwaliteit. Het Groot Apeldoorns Landschapskookboek en het Klein Apeldoorns Dorpenkookboek werken al op deze manier. Ook voor de stad is een kookboek nodig, met een beschrijving van de bestaande kwaliteiten van wijken, buurten, parken en lanen. Een cultuurhistorische atlas kan eveneens hieraan bijdragen.

Fundament: investeren in kernkwaliteit

In het fundament zijn de kernkwaliteiten van de Buitenstad samengebracht. Die kwaliteiten worden in bestemmingsplannen verankerd. Vanwege hun betekenis voor Apeldoorn als geheel investeren we zelf in het op kwaliteit houden van het fundament (beheer) en zullen dat waar mogelijk ook doen bij het uitbouwen ervan (ontwikkeling). Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om het herstel van beken en sprengen, verbetering van de stedelijke infrastructuur en het versterken van de gebruikswaarde van het weteringenlandschap. Veelal zijn we regisseur en opdrachtgever. En wanneer anderen investeren, zullen wij optreden als bewaker van kwaliteit.

Het fundament is niet alleen van essentieel belang voor de bestaande Buitenstad, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen. Onze investeringen stemmen we hierop ook zoveel mogelijk af, zodat we werk met werk kunnen maken

Dynamo’s: partner in nieuwe kwaliteit

De dynamo’s zijn veelal complexe gebiedsontwikkelingen. De ontwikkeling ervan neemt vaak jaren in beslag, vaak met wisselende samenwerkingsverbanden. Vrijwel alle dynamo’s beslaan grote gebieden, vaak met deelprojecten. Het is daarom logisch dat de gemeente hier de procesregie voert, zonder op voorhand zelf te produceren. Die regie begint veelal bij het samenbrengen of zo nodig zelfs bij het werven van partijen die bereid zijn om in een dynamo te investeren. Want dat is de essentie van de ontwikkeling van de dynamo’s: je moet eerst tijd en menskracht investeren om daarna gezamenlijk op gebiedsniveau meerwaarde te kunnen ontwikkelen. Het zal vooral de markt zijn die financieel investeert. Als publieke partner zijn we gericht op de inbedding in ruimtelijke maatregelen
(bestemmingsplannen) en het ontwikkelen van kwaliteiten die er op het niveau van de Buitenstad toe doen. Of we investeren in condities, bijvoorbeeld door het aanleggen van infrastructuur, openbaar groen of water.