Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Windenergie besproken in politieke markt van 11 juli

12-07-2019

Tijdens de politieke markt van 11 juli kwam het onderwerp windenergie aan bod. Totaal 37 insprekers voerden het woord en gaven hun reactie op het onderwerp. Daar was de volle vier uur tijd voor nodig. De politieke behandeling van het onderwerp is daarom verschoven naar 12 september. Dan zullen de raadsfracties met elkaar discussiëren over de uitkomsten van het onderzoek van het college en hoe het gewenste vervolgproces eruit moet zien. Hierbij betrekt de raad de reacties uit de inspraak.

Mijn Apeldoorn

Onder de insprekers bevonden zich bewoners uit het gebied, vertegenwoordigers van dorpsraden en ook van enkele instanties, zoals Kroondomeinen en het Rijks Vastgoedbedrijf. Zij uitten vooral hun bezwaren tegen de 5 mogelijk geschikte locaties die uit het onderzoek zijn gekomen. Zorgen over geluidsoverlast, landschapsvervuiling, negatieve invloed op de natuur en andere mogelijke negatieve effecten van windmolens overheersten, naast vragen over het proces en de wijze van aanpak door de gemeente. Wat opviel was dat er met respect voor elkaars standpunten werd gesproken en dat de insprekers ook alternatieven aanreikten. Ook werden wethouder en raadsleden uitgenodigd om zelf de mogelijk geschikte gebieden te bezoeken.

Verkennend onderzoek

De voorzitter benadrukte in zijn inleiding dat het gaat om de uitkomsten van een eerste verkennend onderzoek naar mogelijk geschikte locaties voor windmolens en dat er nog geen sprake is van concrete (bouw)plannen. De gemeenteraad vroeg in 2017 om dit onderzoek, naar aanleiding van de discussie over windmolens in Beekbergsebroek. Doel van het onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de mogelijk geschikte locaties voor windenergie en de voorwaarden die de gemeente aan de komst van windmolens kan stellen. Bureau Pondera voerde dit onderzoek in opdracht van het college uit en presenteerde de resultaten kort aan het begin van de avond.

Vervolg

Het college stelt voor om de mogelijk geschikte locaties na bespreking met de raad verder te onderzoeken op haalbaarheid en om te starten met de uitwerking van een Normenkader Windenergie: een document waarin de spelregels staan voor de ontwikkeling van windenergie in Apeldoorn.

Debat

De politieke markt van 11 juli stond dus vooral in het teken van inspraak. Raadsleden en wethouder Sandmann waren aanwezig en luisterden naar alle bijdragen van de insprekers. Politieke antwoorden en debat kwamen er nog niet; dat volgt tijdens de raadsvergadering van 12 september. De raad zal zich dan ook uitspreken over het gewenste vervolg.

Meer informatie

De bespreking in de politieke markt is hier terug te kijken. Meer informatie over windenergie in Apeldoorn is te vinden op de pagina www.apeldoorn.nl/windenergie