Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ontwerp-plaatsingsplan afvalcontainers noordelijk Apeldoorn

06-08-2019

Apeldoorn gaat afval anders inzamelen. De zuidelijke helft van Apeldoorn, inclusief de dorpen en buitengebieden, doet dat al. De noordelijke helft van Apeldoorn, inclusief de dorpen en buitengebieden, is vanaf februari 2020 aan de beurt. De gemeente en Circulus Berkel starten nu met de voorbereidingen.

Mijn Apeldoorn

Wat gaat er veranderen?

Kort gezegd komt het erop neer dat de grijze restafval container vervalt voor bewoners van laagbouw woningen in Apeldoorn Noord. Deze wordt vervangen door een grijze container met oranje deksel, waarin het afval van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) gedaan kan worden. Bewoners ontvangen een milieupas waarmee zij hun restafval naar een ondergrondse container bij hun in de buurt kunnen brengen. Meer over de veranderingen leest u in het nieuwsbericht.

Locaties nieuwe containers

Om ervoor te zorgen dat er genoeg ondergrondse containers zijn waar bewoners hun restafval kwijt kunnen,  zal Circulus Berkel in opdracht van de gemeente 58 nieuwe containers voor restafval gaan plaatsen. Deze komen op centrale, goed bereikbare plekken, zoals bijvoorbeeld winkelcentra. De gemeente en Circulus Berkel hebben hiervoor een plan opgesteld met daarin de mogelijke nieuwe locaties voor deze extra containers: het ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse containers. Dit plan ligt van 5 september t/m 18 oktober ter inzage voor inspraak. 

  • Op de Overzichtskaart vindt u een overzicht van de locaties voor de extra containers die de gemeente wil plaatsen.

NB: deze kaart geeft een indicatie van de geplande locatie, exactere locatiebepaling kunt u terugvinden in het document “Vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn”. 

Hoe zijn de locaties voor de ondergrondse containers bepaald?

Bij het bepalen van de locaties heeft de gemeente rekening gehouden met een groot aantal factoren. We gaan uit van het algemeen belang, zodat er een logisch, betaalbaar en samenhangend netwerk van de locaties is. Ook houden we rekening met het individuele belang, zodat de aanwonenden bij een container zo min mogelijk hinder ondervinden als er afval gestort wordt (lawaai, verkeersbewegingen, uitzicht etc) Daarnaast houden we ook rekening met de lokale situatie, en kijken wat er technisch en ruimtelijk gezien mogelijk is (technische eisen en behoud kwaliteit van de openbare ruimte).
Om keuzes goed af te kunnen wegen heeft de gemeente beleidsregels gemaakt. Deze staan in de nota “Beleidsregels locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval”.

Inspraak op ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse containers

Het ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse containers ligt van 5 september t/m 18 oktober ter inzage. Iedereen die dat wil kan in deze periode een zienswijze op het plan en de voorziene locaties indienen. 

Wat ligt ter inspraak?

U kunt inspreken op de volgende documenten:

Hoe kan ik aangeven dat ik het niet eens ben met een of meerdere geplande nieuwe locaties?

Dat kan door een zienswijze in te dienen. Dat kan nog tot en met 18 oktober 2019. U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:

  • door een e-mailbericht te sturen naar containers@apeldoorn.nl
  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving,Programmateam Circulariteit Energie en Milieu, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
  • door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 14055
    Vermeld in uw reactie altijd ‘Zienswijze ontwerp plaatsingsplan [code van de locatie]’ en daarnaast ook uw naam en adres en indien mogelijk uw telefoonnummer. 

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Wij verzamelen alle reacties en geven aan wat we daarmee hebben gedaan. Op basis van onze beleidsregels en alle reacties nemen we een definitief besluit. Dit besluit maken we ook bekend.

Aanvullende documenten

Het Collegebesluit Recycleservice 2025: besluitvorming locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval