Klachten en bezwaar

Meest bezocht onder Klacht en bezwaar

Bezwaar tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het toekennen van een bijstandsuitkering of subsidie? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Contact: onvriendelijk, te laat of onduidelijk

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

Niet tijdig beslissen gemeente

Over subsidie, vergunning en bezwaarschrift wilt u als aanvrager snel een beslissing van de gemeente. Daarom is op 1 oktober 2009 de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Als de gemeente niet tijdig op uw aanvraag beslist, geeft deze wet u mogelijkheden de gemeente aan te sporen alsnog een besluit te nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift.

-1 overige producten. Ga naar Klacht en bezwaar

Meest bezocht onder Schade en claims

Planschade (bestemmings)

Het kan zijn dat u of uw bedrijf schade lijdt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. De waarde van uw huis daalt, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade. Een besluit kan een bestemmingsplan of een herziening daarvan aangaan of een ontheffing op grond van een bestemmingsplan of de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Schadeclaim: gat in de weg, afgevallen tak of verstopping van de riolering

Heeft u schade of nadeel door een onrechtmatige handeling van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Nadeelcompensatieverzoek: inkomstenverlies of hinder

Heeft de gemeente iets gedaan of een besluit genomen dat rechtmatig is en u heeft daarvan onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek doen om nadeelcompensatie.

-1 overige producten. Ga naar Schade en claims
Uw Reactie
Uw Reactie