(Ver)bouwen

Alle producten onder (Ver)bouwen

Welstand

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Bij het omgevingsloket van de rijksoverheid kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Rioolaansluiting

De gemeente maakt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over uw erfgrens. Het is uw verantwoordelijkheid uw riolering aan te sluiten op de huisaansluiting. Gemeente Apeldoorn zamelt water in en transporteert afval- en hemelwater op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen enzovoort).

Rioolverstopping (gemeentelijk deel)

Wanneer u een verstopping heeft in het gemeentelijk deel van de riolering verhelpen wij deze graag snel en kosteloos voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van een verstopping in de erfriolering (particulier deel), inclusief de eventuele kosten. U kunt de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool melden bij de Buitenlijn via telefoonnummer 14 055. Voor verstoppingen zijn we elke dag 24 uur bereikbaar. Een verstopping in het gemeentelijk deel lossen wij graag snel en gratis voor u op.

Plaatsen van voorwerpen en/of (bouw-)materialen in de openbare ruimte

Of u nou gaat bouwen, verbouwen, aanbouwen of uw tuin op de schop neemt. In veel gevallen maakt u gebruik van de openbare ruimte, oftewel gemeentegrond. Denk bijvoorbeeld aan een puincontainer voor uw huis op de straat of bouwmaterialen die op de stoep worden gezet bij aflevering. Dit mag niet zomaar. In deze en in veel meer gevallen heeft u toestemming van gemeente Apeldoorn nodig.

Ontheffing geluidshinder

Als u meer geluid maakt dan op een bepaalde plek normaal is, dan heeft u misschien een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als u verbouwt of een tuinfeest geeft. Soms is het voldoende als u de overlast aan de gemeente meldt.

Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?

Asbestmateriaal hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. U leest hier hoe u onderzoekt of asbest aanwezig is. En of de asbest weg moet en wie dat moet doen.

Handhavingsverzoek

Als u vermoedt dat iemand dat iemand de (bouw)regels overtreedt of iets gebouwd heeft zonder vergunning, dan kunt de gemeente vragen of ze dat wil controleren. Dat heet een handhavingsverzoek.

Rooilijnen uitzetten

Met een omgevingsvergunning van de gemeente gaat u bouwen op de juiste plaats. Deze plaatsbepaling van het bouwwerk noemen we ‘rooilijn uitzetten'. U mag niet bouwen voordat er een denkbeeldige lijn tussen de bouwplaats en de openbare weg door ons is uitgezet. Bij woningen geven we ook de voorgevel-rooilijn aan, waarmee alle voorgevels in een straat gelijk lopen. Peil is de hoogte van het gebouw ten opzichte van het straatpeil van de as van de weg. De gemeente stelt het vloerpeil alleen in lopende projectgebieden vast.

Uitgifte bouwkavels

De gemeente Apeldoorn geeft bouwkavels uit voor het realiseren van uw nieuwbouwhuis. Iedereen die op zoek is naar een bouwkavel in deze gemeente komt in aanmerking; u hoeft er niet te wonen of te werken. Zodra er bouwkavels in de verkoop gaan, publiceren we dit in de regionale krant De Stentor en op deze website.

Huisnummer

Op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de Algemene plaatselijke verordening moeten alle verblijfsobjecten een eigen objectnummer (huisnummer) hebben. U mag u niet zelf een huisnummer toekennen aan uw woning of bedrijfsruimte. Dit mag alleen de gemeente doen. U bent na toekenning verplicht een vanaf de openbare weg goed zichtbaar huisnummer(bord) aan te brengen.

Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Voor de aanleg, instandhouding en/of het opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond is een vergunning of instemming van de gemeente nodig. Uitzondering hierop zijn werkzaamheden van niet ingrijpende aard. Deze werkzaamheden dient u wel bij ons te melden.

Revisietekening rioolaansluiting (bijvoorbeeld bij rioolverstopping)

De riolering bestaat uit een gemeentelijk deel en een particulier deel (de erfriolering). Wanneer de riolering verstopt zit, is het van belang om te weten in welk gedeelte van de riolering de verstopping zich bevindt (gemeentelijk deel of het particuliere gedeelte).

Bestemmingsplan in- of herzien

Een bestemmingsplan schrijft voor waarvoor iemand bepaalde grond mag gebruiken en wat iemand erop mag bouwen. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een bestemmingsplan gebonden.

Uw Reactie
Uw Reactie