Subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Op deze pagina vindt u informatie over de subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd.

Lees meer

Vanaf 1 januari 2022 zijn er in de gemeente Apeldoorn 19 Basisontmoetingsplekken, waarvan 15 in de verschillende stadsdelen en 4 in de dorpen.

Voor 18 van de 19 locaties is dit het resultaat van de aanvraagprocedure voor de subsidies voor de Basisontmoetingsplekken 2022-2024. (Don Bosco de Maten valt onder een tijdelijke, andere geldstroom*).

De aanvragers dienden voor € 7,5 miljoen aan plannen in, terwijl er € 5,1 miljoen beschikbaar was. Dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders keuzes moest maken.

Met het oog op een zo goed mogelijke dekking van Basisontmoetingsplekken in alle stadsdelen, is het beschikbare budget over de stadsdelen verspreid. Daarbovenop heeft het college nog een bedrag van bijna €150.000 extra beschikbaar gesteld. Om het vervolgens nog resterende tekort op te vangen heeft het college moeten besluiten om de subsidie voor één Basisontmoetingsplek te laten vervallen per 1 januari 2022. Dit betreft de Basisontmoetingsplek in Koningin Wilhelmina op het Operaplein.

Daarnaast is er sprake van een korting op de Basisontmoetingsplekken in de staddelen Noordwest/Centrum, Noordoost en de dorpen.

Dit zijn de basisontmoetingsplekken vanaf 1 januari 2022:

Noordoost:      

 • Don Bosco
 • Zilverschoon
 • Atrium
 • Talma Borgh

Zuidoost:

 • Matenhof
 • Berghorst
 • Don Bosco de Maten*

Zuidwest:

 • Vogelnest
 • Graanhof
 • Ons Honk

Centrum/Noordwest:

 • Ontmoet & Co
 • Groene Hoven
 • Berkenhove
 • Orca
 • Philadwars

De dorpen:

 • Hoge Weye (Beekbergen)
 • Uddel Samen
 • MFC Klarenbeek
 • Dorpshuis Hoenderloo

Voor informatie over het aanbod in de verschillende Basisontmoetingsplekken kijkt u op de website van ontmoet elkaar in Apeldoorn.

Apeldoorners die een steun in de rug nodig hebben, krijgen niet per se individuele hulp, maar kunnen gebruik maken van Algemene voorzieningen. Per 2021 en 2022 zijn er een aantal zaken verandert. Hiermee wil de gemeente nog beter inspelen op het bieden van mogelijkheden aan inwoners om hun zelfredzaamheid te vergroten, netwerken op te bouwen en te participeren aan de samenleving.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Werken per stadsdeel

In alle vier de stadsdelen komt er nu één locatie voor Samen055: een plek waar inwoners terecht kunnen voor individuele hulp, persoonlijk advies en ondersteuning (CJG, Netwerk Welzijn, de consulenten Wmo, activeringscoaches en schuldhulpverleners). Waar dat kan, combineren we dat met een Basisontmoetingsplek. Doel daarvan is nauwere samenwerking tussen de verschillende hulpverleners. Op deze manier willen we het gebruik van de Algemene voorzieningen stimuleren in plaats van of aanvullend op individuele hulp.

Hoofdaannemerschap

Alleen hoofdaannemers kunnen subsidie voor Basisontmoetingsplekken of Inwonersondersteuning aanvragen. De hoofdaannemer moet een deel van de activiteiten, ter waarde van minimaal 15% van de begrote loonkosten, door een of meerdere onderaannemers laten uitvoeren.

Voorkeurslocaties

We willen verschillende soorten hulp en ondersteuning op één plek samenbrengen én slimmer omgaan met ons vastgoed. Daarom wijzen we een aantal voorkeurslocaties aan voor de Basisontmoetingsplekken. Worden er meer subsidieaanvragen voor Basisontmoetingsplekken gedaan die aan de kwaliteitseisen voldoen dan dat er budget beschikbaar is? Dan krijgen de subsidieaanvragen op de voorkeurslocaties voorrang.

‘Lichtere’ eisen voor Basisontmoetingsplekken in de dorpen

De dorpen hebben vaak geen behoefte aan een volledig ingerichte professionele Basisontmoetingsplek. De ontmoetingsactiviteiten worden daar vaak gedragen door vrijwilligers. Daarom gelden er lichtere eisen voor een Basisontmoetingsplek in een dorp. Deze eisen gaan over de openingstijden, deskundigheid van het personeel en activiteiten. Mocht de subsidieaanvrager goed onderbouwd aangeven dat ook deze lichtere eisen niet passend zijn, dan kan het college in dit geval besluiten op maat subsidie te verstrekken.

Maximum tarieven

De manier waarop de gemeente betaalt voor het werk op de Basisontmoetingsplekken verandert. Tot nu toe vroegen de aanbieders een subsidiebedrag per uur aan waarvoor ze hun werk deden. Nu stellen we van tevoren marktconforme maximum uurtarieven vast, gebaseerd op de cao-afspraken. Daarnaast zijn er normbedragen voor andere producten.

Meer jaren subsidie en vastleggen van de indexatie

Om iedereen, zowel de aanbieders als de inwoners die gebruik maken van de Algemene voorzieningen, de gelegenheid te geven te wennen aan de nieuwe situatie en er goed vorm en inhoud aan te kunnen geven, maken we afspraken voor meer jaren. Voorheen gebeurde dat per jaar. Ook leggen we vast dat de subsidie elk jaar geïndexeerd wordt.

Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken (2022 t/m 2024)  en Inwonersondersteuning (2021 t/m 2023) 

De subsidie voor Inwonersondersteuning en Basisontmoetingsplekken is voor meerdere jaren  verleend. Daarvoor kan geen subsidie worden aangevraagd. 

De subsidie voor Maatschappelijke opvang, Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning is voor het jaar 2022 verlengd.  Dit jaar treden nieuwe subsidieregelingen in werking en kan er subsidie voor de jaren 2023 t/m 2025 worden aangevraagd..

Arbeidsmatige dagbesteding is vanaf 2021 op een andere manier georganiseerd en bekostigd. Dit ontwikkelen we via het programma ‘ Werkt Mee’. Vanaf 2021 is het onderdeel van de raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW , meer informatie treft u aan op de website van Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de website van Apeldoorn werkt mee.

We waarderen het dat inwoners van de gemeente Apeldoorn zich vrijwillig inzetten om hun kwetsbare medeburgers en mantelzorgers te ondersteunen. Deze steun kan allerlei vormen aannemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eenzaamheid terugdringen of jongeren en mantelzorgers extra ondersteunen. Maar ook inwoners helpen om boodschappen te doen of met hun post en rekeningen te ordenen.

De subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning 2023 t/m 2025 is één van de middelen waarmee de gemeente deze vormen van vrijwilligershulp ondersteunt. Deze regeling vervangt de voorgaande subsidieregeling ‘Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 2018’.

Voor wie is deze regeling

Deze subsidieregeling is bedoeld voor organisaties en vrijwilligers die zich zonder winstoogmerk inzetten voor anderen.

Zo werkt de regeling

Verdeling in vijf aandachtsgebieden

De regeling is opgedeeld in vijf aandachtsgebieden. Deze hebben elk hun eigen subsidie-deelplafond.

De vijf aandachtsgebieden zijn:

 1. Het verbinden van inwoners en/of het voorkomen en/of bestrijden van eenzaamheid
 2. Financiën, administratie en digitale -en taalvaardigheden
 3. Praktische ondersteuning, voor of met de inwoner
 4. Het gezond opvoeden en opgroeien van jeugdigen
 5. Het ondersteunen van mantelzorgers

Een aanvraag kan op maximaal één van de bovenstaande aandachtsgebieden gericht zijn. Indien u twijfelt tussen twee aandachtsgebieden, dien dan twee dezelfde aanvragen in, één per aandachtsgebied.

Meer informatie leest u in de Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning.

Aanvragen

Tot 6 mei 2022 was het mogelijk om voor deze aandachtsgebieden subsidie aan te vragen.

Verdeling volgens tenderprocedure

Voor het verdelen van subsidie over de subsidieaanvragers hanteren we een zogenaamde tenderprocedure: Een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een onderlinge vergelijking. Bij het overschrijden van het subsidieplafond worden de aanvragen per aandachtsgebied getoetst en gerangschikt aan de hand van de beoordelingscriteria (de tendercriteria in de regeling).
De kwalitatief beste aanvragen eindigen het hoogst en komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Vervolgens wordt er op volgorde van de tenderscore subsidie toegekend totdat het specifieke deelplafond bereikt is.

De beoordelingscriteria (tendercriteria) zijn te vinden in artikel 2.3 van de subsidieregeling Vo/Mo.

Planning

 Planning aanvraagperiode
11 maart 2022 Start aanvraagperiode (8 weken)
6 mei 2022, 24:00 Einde aanvraagperiode
7 mei 2022 Start beoordelingsperiode
1 juli 2022 Besluit van de gemeente verzonden

In verband met het beëindigen van de subsidiabele activiteiten door een organisatie is besloten om een deel van de eerder gepubliceerde Regionale Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen weer open te stellen onder de naam Extra Regionale Subsidieregeling Algemene Voorzieningen – Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 

Het gaat om de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

 1. Het organisatie van de activiteiten voor de dak- en thuislozendoelgroep met als doel het vervullen van een signaal functie.
 2. Het verrichten van outreachende werkzaamheden en het bieden van ondersteuning en begeleiding aan dak- en thuisloze inwoners van 23 jaar en ouder.

De subsidie gaat in 1 september 2023 en wordt over meerdere jaren verleend tot  1 januari 2026.

Organisaties die actief is in het werkveld van (het voorkomen van) psychische-, verslavings- en/of dak- en thuislozenproblematiek kunnen een subsidie aanvragen.

Aanvraag

De subsidie wordt aangevraagd per activiteit. U kunt deze online aanvragen. Bij uw aanvraag voegt u de Bijlage aanvraag Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen toe. De aanvraag bevat een handtekening van de bestuurlijk verantwoordelijke van uw organisatie.

Lees de Subsidieregeling om te zien aan welke vereisten de activiteiten moeten voldoen om in aanmerking komen voor subsidie en welke kosten worden gesubsidieerd.

Verdeling volgens tenderprocedure

Voor het verdelen van subsidie over de subsidieaanvragers hanteren we een zogenaamde tenderprocedure; een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een onderlinge vergelijking. Bij het overschrijden van het subsidieplafond worden de aanvragen per aandachtsgebied getoetst en gerangschikt aan de hand van de beoordelingscriteria (de verdeelcriteria in artikel 7 van de regeling).

De subsidie wordt volledig als voorschot per maand uitbetaald vanaf 1 september 2023 voor de duur van 2 jaar en 4 maanden. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt deze subsidie geïndexeerd.

Planning

 

Planning Extra regeling Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen september 2023 t/m 2025

26 juni 2023

Start aanvraagperiode

17 juli 2023

Einde aanvraagperiode

7 augustus 2023

Uiterste termijn verzending subsidiebesluit

1 september 2023

Startdatum subsidie

Bekijk de regeling op www.officielebekenmakingen.nl.

Verandert er tijdens de looptijd van uw subsidie iets, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven. Dit doet u door gebruik te maken van het online meldingsformulier.

Voorbeelden van wijzigingen die u  moet melden: een wijziging van de prestaties/activiteiten, vertraging in de uitvoering of het stoppen van de activiteiten, wijziging in de kosten, begroting of partners waarmee u de activiteiten uitvoert. Bij twijfelt, neemt u contact op met uw contactpersoon of bel met 14055 en vraagt u naar het Subsidiebureau.

De gemeente beoordeelt of de wijziging aanleiding geeft om de verleningsbeschikking  aan te passen. U ontvangt dan een wijzigingsbeschikking.

Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning

Tussentijdse rapportage

De tussentijdse rapportage dient u vóór 1 september van het kalenderjaar in via het Online formulier tussentijdse rapportage. Hiervoor vult u de volgende documenten in:

Formulier 'Subsidie vaststellen of wijzigen' plus onderstaande bijlagen voor:

Instructies vindt u in het document ‘Toelichting aanvraag- en verantwoordingsformulier Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning (pdf, 727 kB)

Verzoek tot vaststelling

Het verzoek tot vaststelling van de subsidie met de eindverantwoording over het volledige kalenderjaar stuurt u vóór 1 mei van het volgende kalenderjaar.

Handig om te weten

 • Instructies vindt u in het document ‘Toelichting aanvraag- en verantwoordingsformulier Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning’ (pdf, 727 kB).
 • In het formulier wordt om het dossiernummer gevraagd. Dat nummer vindt u op uw verleningsbeschikking, achter ‘Ons kenmerk’ linksboven.
 • Wij vragen u om alle bijlagen op te slaan als: soort bijlage, naam instelling, jaartal (zonder gebruik van speciale tekens).
 • Wanneer u een formulier invult, slaan we dit tussentijds voor u op. Dit gebeurt vanzelf wanneer u naar het eerstvolgende vragenblok gaat via button ‘Volgende’.
 • Uw verzonden of tussentijds opgeslagen aanvraag kunt u inzien op uw 'Eigen bedrijfspagina' onder ‘Uw zaken’ op mijnapeldoorn.nl (inloggen met eHerkenning of gebruikersnaam/wachtwoord).
 • Wij kunnen uw aanvraag pas goed beoordelen wanneer wij de aanvraag en alle bijlagen van u hebben ontvangen. Het besluit op de aanvraag tot vaststelling wordt 12 weken nadien genomen.
 • U kunt een verzoek tot uitstel van de aanvraag tot vaststelling indienen.

Maatschappelijke opvang, Mantelzorgondersteuning en Vrijwilligersondersteuning

De subsidie voor Maatschappelijke opvang, Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning is verlengd tot 1 januari 2023. Meer informatie over het verantwoorden en vaststellen van de subsidie Maatschappelijke opvang tot 1 januari 2023 vindt u onder “Verantwoorden en vaststellen subsidie 2021 ”.

Voor het tussentijds inhoudelijk verantwoorden vóór 1 september van elk jaar en per 1 mei na afloop van het subsidiejaar voor de subsidie Mantelzorgondersteuning en Vrijwilligersondersteuning vanaf 2023 maakt u gebruik van Verantwoordingsformat Vo en Mzo (pdf, 156 kB)

De verantwoording vóór 1 mei dient u samen met de aanvraag tot vaststelling en de financiële verantwoording in. De financiële verantwoording bestaat uit:

 • Financieel verslag of jaarrekening
  Het jaarverslag of de jaarrekening is op dezelfde wijze ingericht als de bij de aanvraag tot subsidie ingediende begroting.
 • Accountantsverklaring bij een subsidie van € 200.000,00 of meer of het in de beschikking subsidieverlening staat
  De controleverklaring bevat de controle van financiële verantwoording over de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen prestaties en voldoet aan het Controleprotocol van de gemeente Apeldoorn.

Wij kunnen uw aanvraag pas goed beoordelen wanneer wij de aanvraag en alle bijlagen van u hebben ontvangen. Het besluit op de aanvraag tot vaststelling wordt binnen 8 weken nadien genomen.

Inwonersondersteuning en Basisontmoetingsplekken

De subsidies voor Inwonersondersteuning is i verleend tot 1 januari 202. De subsidies voor Inwonersondersteuning is is verleend tot 1 januari 2025. Meer informatie vindt u onder “Verantwoorden en vaststellen subsidie 2022 en verder”.

Basisontmoetingsplekken, Maatschappelijke opvang, Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning

Tussentijdse rapportage
Het indienen van een tussentijdse rapportage hoeft alleen als u € 10.000,00 of meer subsidie ontvangt voor Maatschappelijke opvang, Vrijwilligersondersteuning en/of Mantelzorgondersteuning. U maakt een activiteitenverslag over de eerste helft van het kalenderjaar. Hiervoor gebruikt u het onderstaande verantwoordingsformat. De tussentijdse rapportage dient u vóór 1 september van het kalenderjaar in via het online formulier tussentijdse rapportage.

Verzoek tot vaststelling
Het verzoek tot vaststelling van de subsidie met de eindverantwoording over het volledige kalenderjaar stuurt u vóór 1 mei van het volgende kalenderjaar. Met een verzoek tot vaststelling vraagt u ons om de subsidie die wij als voorschot aan u verleend hebben definitief te maken. U dient uw aanvraag tot vaststelling online in.

Vul het formulier helemaal in en stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • Activiteitenverslag. Hiervoor gebruikt u het format onder ‘Verantwoordingsformats’
 • Het ingevulde en ondertekende formulier Financiële verantwoording subsidieregeling Algemene Voorzieningen (pdf, 8 kB).
 • Financieel verslag of jaarrekening
  Het jaarverslag of de jaarrekening is op dezelfde wijze ingericht als de bij de aanvraag tot subsidie ingediende begroting.
 • Accountantsverklaring bij een subsidie van € 200.000,00 of meer of het in de beschikking subsidieverlening staat
  De controleverklaring bevat de controle van financiële verantwoording over de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen prestaties en voldoet aan het Controleprotocol van gemeente Apeldoorn.

U kunt een verzoek tot uitstel van de aanvraag tot vaststelling indienen.

Indienen financiële verantwoording door partner samenwerkingsverband

 • Let op! Bent u partner, geen penvoerder, in een samenwerkingsverband Algemene voorzieningen? Het inhoudelijke verslag wordt dan door de penvoerder ingediend. U dient zelf de financiële verantwoording in. Dit bestaat uit: Het ingevulde en ondertekende formulier Financiële verantwoording subsidieregeling Algemene Voorzieningen (pdf, 8 kB).
 • U hoeft daarbij niet alles in te vullen. Voldoende zijn:
  • Uw contactgegevens.
  • Het dossiernummer van de verleningsbeschikking. Gaat het om meerdere verleningsbeschikkingen binnen de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd? Vermeldt dan de kenmerken van alle beschikkingen waarop de financiële verantwoording betrekking heeft.
  • Het totaal bedrag dat u vraagt vast te stellen.
  • Of aan alle verplichtingen is voldaan.
 • Financieel verslag of jaarrekening
  Het jaarverslag of de jaarrekening is op dezelfde wijze ingericht als de bij de aanvraag tot subsidie ingediende begroting.
 • Accountantsverklaring bij een subsidie van € 200.000,00 of meer of het in de beschikking subsidieverlening staat
  De controleverklaring bevat de controle van financiële verantwoording over de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen prestaties en voldoet aan het Controleprotocol van gemeente Apeldoorn

U kunt een verzoek tot uitstel van de aanvraag tot vaststelling indienen. Informeer hierover uw partners in het samenwerkingsverband.

Verantwoordingsformats 2021 en 2022

Maatschappelijke opvang:
In de ontvangen verleningsbeschikking staat aangegeven wat u moet meesturen

Vrijwilligersondersteuning:
Verantwoordingsformat Vrijwilligersondersteuning 2018 (doc, 27 kB) 

Mantelzorgondersteuning
Verantwoordingsformat Mantelzorgondersteuning 2018 (doc, 24 kB)

Handig om te weten

 • In het formulier wordt om het dossiernummer gevraagd. Dat nummer vindt u op uw verleningsbeschikking, achter ‘Ons kenmerk’ linksboven.
 • Wij vragen u om alle bijlagen op te slaan als: soort bijlage, naam instelling, jaartal (zonder gebruik van speciale tekens).
 • Wanneer u een formulier invult, slaan we dit tussentijds voor u op. Dit gebeurt vanzelf wanneer u naar het eerstvolgende vragenblok gaat via button ‘Volgende’.
 • Uw verzonden of tussentijds opgeslagen aanvraag kunt u inzien op uw 'Eigen bedrijfspagina' onder ‘Uw zaken’ op mijnapeldoorn.nl (U logt in met een eHerkenningsaccount niveau 3. Lees meer over E-Herkenning.
 • Wij kunnen uw aanvraag pas goed beoordelen wanneer wij de aanvraag en alle bijlagen van u hebben ontvangen. Het besluit op de aanvraag tot vaststelling wordt 12 weken nadien genomen.
Uw Reactie
Uw Reactie