Subsidieregeling bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Met deze regeling kunnen organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee ze volwassen, niet-inburgeringsplichtige inwoners ondersteunen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze activiteiten vinden plaats in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Vanaf 14 december 2022 is het mogelijk om uw aanvraag voor kalenderjaar 2023 voor de Taalhuizen en Lokale Projecten in te dienen.

Lees meer

Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord Veluwe

Het Rijk geeft ieder jaar geld aan gemeenten waarmee ze volwassen inwoners die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden kunnen ondersteunen. De gemeente Apeldoorn ontvangt als contactgemeente deze middelen en zorgt ervoor dat er in de hele arbeidsmarktregio cursussen en opleidingen zijn waar inwoners naartoe kunnen. Een deel van het geld stellen we beschikbaar via deze subsidieregeling.

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de volgende doelen:

 • Het doorontwikkelen van taalhuizen die non-formele educatie activiteiten aanbieden
  Deze subsidie kunnen we verlenen aan ANBI instellingen die ervaring hebben met het doorontwikkelen van een taalhuis en die samenwerken met relevante organisaties en netwerken in de arbeidsmarktregio. Zie hiervoor hoofdstuk 1 en 2 van de subsidieregeling.
 • Lokale projecten
  Deze subsidie kunnen we verlenen aan ANBI instellingen en andere organisaties. Een project moet gericht zijn op de verbetering van de basisvaardigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de deelnemers. Het moet inhoudelijk aansluiten bij minimaal één van de volgende onderwerpen: • (re-)integratie • aansluiting bij het beroepsonderwijs • financiële zelfredzaamheid • ouderbetrokkenheid en onderwijs • gezondheid Zie hiervoor hoofdstuk 1 en 3 van de subsidieregeling.

Voorwaarden voor lokale projecten

 • De aanvraag mag geen betrekking hebben op activiteiten waarvoor al middelen, in welke vorm dan ook, zijn of worden verstrekt door de gemeente waar het project uitgevoerd wordt;
 • er worden zowel vrijwilligers als gekwalificeerde docenten/trainers ingezet of betrokken;
 • er is één penvoerder per project die de aanvraag indient;
 • per project verlenen we maximaal € 25.000,- subsidie; 
 • voor iedere gemeente stellen we jaarlijks een subsidieplafond vast. Het aangevraagde bedrag per gemeente mag niet hoger zijn dan dit plafond;
 • alleen activiteiten die gericht zijn op (deelaspecten van) de eindtermen van de WEB komen in aanmerking voor subsidie;
 • een project moet innovatief zijn of voortbouwen op een al bestaand project waarvoor in voorgaande jaren subsidie is verleend via de subsidieregeling lokale projecten volwasseneneducatie;
 • de aan het samenwerkingsverband deelnemende organisaties zetten kosteloos de Monitor Volwasseneneducatie in, zowel voor de output- als voor de outcome-meting.

De periode waarin u een aanvraag in kunt dienen loopt jaarlijks van 1 december van het jaar voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar tot 1 maart van het betreffende subsidiejaar.

U kunt uw subsidieaanvraag online indienen. Bij uw subsidieaanvraag moet u deze bijlagen meesturen:

 • Een inhoudelijk plan van maximaal vier pagina’s waarin u alle doelgerichte criteria die in de subsidieregeling staan in dezelfde volgorde beschrijft.
 • Een begroting
 • Een verklaring van de samenwerking van partijen (deze is alleen nodig bij de lokale projecten) Voorbeeld verklaring (Word, 21kB)

Deze bijlagen kunt u uploaden bij het invullen van de aanvraag.

Na afloop van het boekjaar dient u online een verzoek tot vaststelling in. U doet dit uiterlijk op 1 mei van het jaar dat volgt op het subsidiejaar. Bij uw verzoek tot vaststelling stuurt u een activiteitenverslag mee, als bijlage. In dit verslag beschrijft u in ieder geval, in dezelfde volgorde:

 1. welke activiteiten u heeft uitgevoerd en welke effecten u hiermee heeft bereikt (outcome);
 2. welke concrete resultaten u heeft bereikt (output);
 3. hoe u de voortgang van deelnemers heeft gemeten en vastgelegd en hoe u de Monitor Volwassenenonderwijs hierbij heeft ingezet;
 4. hoe u een doorlopende leerlijn voor de deelnemers heeft bevorderd;
 5. met wie en hoe u heeft samengewerkt;
 6. op welke manier u rekening heeft gehouden met de individuele behoeften en leerwensen van inwoners;
 7. hoe u doelgroep heeft bereikt, met onderscheid tussen NT1- en NT2-leerders.

Als dit in de verleningsbeschikking onder ‘Aanvraag tot vaststelling van de subsidie ’ genoemd is, stuurt u ook:

 • een financieel verslag van de gesubsidieerde activiteiten. Het financieel verslag moet op dezelfde wijze zijn ingericht als de bij de aanvraag tot subsidie ingediende begroting;
 • een balans van het afgelopen tijdvak met een toelichting daarop;
 • een controleverklaring, opgesteld overeenkomstig het controleprotocol als bedoeld in artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Apeldoorn.
Uw Reactie
Uw Reactie