Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Energie: wat doet de gemeente Apeldoorn?

19-03-2019

De gemeente Apeldoorn maakt eigen gebouwen energiezuiniger. Zij ondersteunt bewoners en bedrijven die zelf energie willen besparen en opwekken. Daarnaast werkt de gemeente aan plannen en projecten voor meer duurzaam opgewekte energie en aan aardgasvrije wijken.

Mijn Apeldoorn

Dat zijn ingrijpende veranderingen die vragen om inspanningen van iedereen: bewoners, bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Nog niet alles is duidelijk en er zijn nog veel onzekerheden, maar niets doen is geen optie. De gemeente werkt op verschillende manieren aan deze zogenaamde ‘energietransitie’:

Eigen gebouwen aanpakken

Allereerst door zelf aan de slag te gaan en eigen gemeentelijke gebouwen energiezuinig en duurzamer te maken. Met isolatie, zonnepanelen, warmtepompen etcetera. Meer hierover leest u op de pagina 'Verbruik van energie in panden gemeente halveren'. Ook investeert de gemeente direct in hernieuwbare energieprojecten, zoals bijvoorbeeld met de aanleg van twee gemeentelijke zonneparken. Meer hierover leest u op de pagina 'Pilot zonneparken'.

Bewoners en bedrijven ondersteunen

Daarnaast ondersteunt de gemeente bewoners die zelf aan de slag willen met energie besparen of opwekken. Via de website van Energiek Apeldoorn vindt u tips en advies en kunt u een afspraak maken met een energiecoach of een energieadviseur. Die helpen u op weg bij het verduurzamen van uw eigen woning. Ook organiseert de gemeente regelmatig samen met andere partijen groepsaankopen voor isolatie of zonnepanelen.
De gemeente ondersteunt naast inwoners ook Apeldoornse bedrijven die willen verduurzamen en brengt hen in contact met organisaties die daarbij kunnen helpen. Meer hierover leest u op de pagina 'Bedrijven en energie'.

Meer duurzame energie en aardgasvrije wijken

Tenslotte werkt de gemeente aan meer duurzaam opgewekte energie en aan plannen voor de eerste aardgasvrije wijken. Dat doet zij in samenspraak met initiatiefnemers, netbeheerders, woningcorporaties, bewoners, het waterschap, diverse regiopartners en overige belanghebbenden.

Duurzame opwek van energie

De komende jaren moet er meer energie uit duurzame bronnen komen. Dus meer energie uit zon, wind, biomassa, oppervlaktewater, rioolwater etc. De gemeente onderzoekt nu welke mix van duurzame energiebronnen nodig en haalbaar is: dus hoeveel zonnepanelen, zonneparken, windmolens, biomassa installaties etcetera nodig zijn, waar die kunnen komen en onder welke voorwaarden. Dat doet zij binnen de eigen gemeente en in regionaal verband.  Binnen onze eigen gemeente onderzoeken we de mogelijkheden van windenergie en de mogelijk geschikte locaties voor windmolens.  Om de ontwikkeling van nieuwe zonneparken in goede banen te leiden stellen we een zogenaamd ‘Afwegingskader Zonneparken’ vast, met hierin de spelregels voor zonneparken binnen onze gemeente. Lees meer over windenergie en over zonneparken in de gemeente Apeldoorn.   

Daarnaast werkt de gemeente in de periode 2019-2021 in regionaal verband aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) Cleantech Regio. De RES geeft antwoord op vragen als: Waar kunnen we in de Cleantech Regio energie opwekken met wind en zon? Hoe passen we dat op een goede manier in in de leefomgeving, met voldoende oog voor de belangen van bewoners, landschap, economie en natuur? Welke beperkingen, maar vooral ook kansen liggen er? Het is belangrijk om dit in regionaal verband te doen, want een goede (ruimtelijke) inpassing van duurzame energie en warmte reikt verder dan individuele gemeentegrenzen. Lees meer over de Regionale Energiestrategie

Aardgasvrije wijken

De komende jaren gaan wijken in Nederland stap voor stap van het aardgas af. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren: bewoners, bedrijven en energiebedrijven krijgen ruim de tijd om zich op deze veranderingen voor te bereiden. Voor 2022 stelt de gemeente een visie op (de zogenaamde Warmtevisie), die beschrijft hoe de verschillende wijken het beste van het aardgas af kunnen gaan en in welk tempo. In een viertal ‘Wijken van de Toekomst’ -het dorp Loenen, de wijk de Parken, de wijk Kerschoten/De Naald en de wijk de Maten- onderzoekt de gemeente nu alvast in de praktijk hoe dat het beste kan. De gemeente doet dit samen met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en overige belanghebbenden. Meer hierover leest u op de pagina 'Aardgasvrije wijken'.