Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Energie: wat doet de gemeente Apeldoorn?

10-09-2020

Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn. Dat bereiken we niet vanzelf. We moeten zoveel mogelijk energie gaan besparen, op grote schaal duurzame energie opwekken en de gehele gebouwde omgeving van het aardgas af halen. Dit vraagt om grote inspanning, van iedereen: de gemeente, bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast werkt de gemeente aan plannen en projecten voor meer duurzaam opgewekte energie en aan aardgasvrije wijken.

Mijn Apeldoorn

Komende jaren gaat Apeldoorn dan ook fors veranderen. Nog niet alles is duidelijk, veel plannen zijn nog onzeker, maar op drie fronten moeten we grote stappen zetten: besparen, grootschalige opwek en een aardgasvrije samenleving. Hieronder leest u meer over hoe de gemeente werkt aan deze zogenaamde energietransitie.

Besparen

Allereerst zetten we in de gemeente Apeldoorn sterk in op het verminderen van het energieverbruik. Want alle energie die we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.

Eigen gebouwen aanpakken
Dit doen we door eigen gemeentelijke gebouwen energiezuinig en duurzamer te maken. Met isolatie, zonnepanelen, warmtepompen etcetera. In 2014 is hiervoor als doel gesteld om in panden van de gemeente de helft minder energie te gebruiken in 2020 ten opzichte van 2015. En met een besparing van 35% zijn we op de goede weg.

Meer bereikt dan alleen energiebesparing

Het belangrijkste doel was energiebesparing. De genomen maatregelen hebben meer positieve effecten. Zoals meer comfort voor huurders en gebruikers.

Bewoners en bedrijven ondersteunen
Daarnaast ondersteunt de gemeente bewoners die zelf aan de slag willen met energie besparen of kleinschalig opwekken middels zonnepanelen op hun eigen dak . Via de website van Energiek Apeldoorn vindt u tips en advies en u kunt vrijblijvend langskomen bij het Energiepunt aan de Paslaan voor persoonlijk advies. De onafhankelijke adviseurs van Energiek Apeldoorn helpen u graag op weg bij het verduurzamen van uw eigen woning. Ook organiseert de gemeente regelmatig samen met andere partijen groepsaankopen voor isolatie of zonnepanelen.

De gemeente ondersteunt ook Apeldoornse bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen verduurzamen en brengt hen in contact met organisaties die daarbij kunnen helpen.

Grootschalige opwek

De komende jaren moet er meer energie uit duurzame bronnen komen. Dus meer energie uit zon, wind, biomassa, oppervlaktewater, rioolwater etc. De gemeente onderzoekt welke mix van duurzame energiebronnen nodig en haalbaar is: dus hoeveel zonnepanelen, zonneparken, windmolens, biomassa installaties etcetera nodig zijn, waar die kunnen komen en onder welke voorwaarden.

Regionale Energiestrategie
In regionaal verband werkt de gemeente in de periode 2019-2021 aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) Cleantech Regio. De RES is een regionaal plan voor duurzame energie en geeft antwoord op de vraag waar in onze regio nieuwe windmolens en zonneparken kunnen komen, om te voldoen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Het is belangrijk om dit in regionaal verband te onderzoeken, want een goede (ruimtelijke) inpassing van zonneparken en windmolens reikt verder dan individuele gemeentegrenzen. In september 2020 in de Concept RES Cleantech Regio opgesteld. In 2021 beslissen onder andere de gemeenteraden van de samenwerkende Cleantech RES hierover.

Windenergie
De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van windmolens in Apeldoorn. Ook in regionaal verband onderzoekt de gemeente dit (in de Regionale Energiestrategie). De gemeenteraad heeft in 2019 een voorkeur uitgesproken voor windmolens langs de A1. Deze optie wordt verder onderzocht, naast opties langs de A50.

Zonneparken
Op diverse plekken in Apeldoorn lopen initiatieven voor nieuwe zonneparken (velden met zonnepanelen). Deze zijn opgestart door verschillende initiatiefnemers, vaak bedrijven. In het Afwegingskader Zonneparken staan de spelregels die de gemeente voor nieuwe zonneparken hanteert. Lees meer op de pagina over zonneparken

Gemeentelijke energieprojecten

De gemeente investeert ook direct in hernieuwbare energieprojecten, zoals bijvoorbeeld met de aanleg van de gemeentelijke zonneparken Brinkenweg en Kieveen.

Aardgasvrij

De komende jaren gaan wijken in Nederland stap voor stap van het aardgas af. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren: bewoners, bedrijven en energiebedrijven krijgen ruim de tijd om zich op deze veranderingen voor te bereiden. De gemeente werkt nu al aan plannen en projecten voor de eerste aardgasvrije wijken en om alle gebouwen van het aardgas af te krijgen. Dat doet zij in samenspraak met initiatiefnemers, netbeheerders, woningcorporaties, bewoners, het waterschap, diverse regiopartners en overige belanghebbenden.

Voor 2022 stelt de gemeente de Transitievisie Warmte op, die beschrijft in welke volgorde de verschillende wijken het beste van het aardgas af kunnen gaan en welke spelregels daarbij gelden. In een viertal ‘Wijken van de Toekomst’ -het dorp Loenen, de wijk de Parken, de wijk Kerschoten/De Naald en de wijk de Maten- onderzoekt de gemeente nu alvast in de praktijk hoe dat het beste kan. De gemeente doet dit samen met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en overige belanghebbenden.