Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

BeekbergsebroekBeekbergsebroek: een kans voor de Buitenstad Apeldoorn

Mijn Apeldoorn

Beekbergsebroek is het gebied dat ten zuiden van de wijk De Maten en de A1 ligt en ten noorden van het natuurgebied Beekbergsewoud. De gemeente Apeldoorn heeft er veel percelen in eigendom en is op zoek naar een nieuwe invulling van dit gebied. Voor de invulling van het gebied zijn er in het verleden verschillende ideeën geopperd door bewoners, ondernemers en politici. Er is zelfs een oproep gedaan naar mogelijke initiatiefnemers die ideeën op deze plek willen realiseren. Met als voorwaarden dat ze een meerwaarde moeten hebben voor de stad en het gebied zelf. Zo denkt de gemeente aan innovatieve ideeën zoals het opwekken van duurzame energie, het verbouwen en verkopen van streekproducten, maar ook aan bijzondere vormen van wonen, recreëren en werken. De huidige verkeersontsluiting is uitgangspunt voor de ontwikkeling. Dit betekent dat er niet veel extra autoverkeer in het gebied kan komen.

Gebiedsvisie

  Op 30 januari 2018 stelde het college van burgemeester en wethouders de eindconcept gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek vast. In de eindconcept visie staat waar in het gebied Beekbergsebroek de thema’s natuur, recreatie en duurzame energie mogelijk zijn. In de zone voor recreatie ligt de nadruk op kleinschalige, openbaar toegankelijke ontwikkelingen waarbij de hoeveelheid verkeer niet of weinig toeneemt. De natuurontwikkeling is vooral bedoeld om het Beekbergerwoud met de stad te verbinden. In de zone voor duurzame energie zitten geen zoekzones voor windmolens meer. Als de gemeenteraad de eindconcept visie vaststelt, vindt de ontwikkeling van het gebied stapsgewijs (‘organisch’) plaats. Projecten worden samen met bewoners en ondernemers uitgevoerd.

Proces

  • Van 24 november tot en met 4 januari 2017 lag de  conceptvisie ter inzage. Er zijn 308 reacties ontvangen. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de gebiedsvisie en de inspraakreacties op 22 februari 2018.
  • Op 12 december 2016 organiseerde de gemeente een informatieavond over de conceptvisie. Ongeveer 300 bewoners waren aanwezig. Er is een besprekingsverslag (PDF, 0,1 Mb)gemaakt van deze informatieavond.

Wat voorafging

  • Diverse initiatiefnemers hebben zich in 2015 gemeld. De gemeente is met iedereen in gesprek gegaan over de voorliggende ideeën. Op basis van deze ideeën heeft de gemeente een visie voor het gebied ontwikkeld met een zogeheten vlekkenplan (PDF, 5,2 kB). Dit plan geeft aan waar in het Beekbergsebroek ruimte is voor initiatieven op het gebied van recreatie, natuur en duurzame energie. Het vlekkenplan is uitgewerkt in de eindconcept gebiedsvisie.
  • Op 22 juni 2016 vond er een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek plaats in CSG De Heemgaard in Apeldoorn.
  • Op 7 juli 2016 kon de gemeenteraad over de concept gebiedsvisie vragen stellen.
  • Op 13 september 2016 overlegde de gemeente met de wijkraad De Maten en de dorpsraden van Beekbergen, Klarenbeek, Lieren en Oosterhuizen over de gebiedsvisie.
  • Op 9 november 2017 besloot de gemeenteraad dat er op dit moment geen meerderheid voor toepassing van windenergie met behulp van windturbines in het kader van de
  • gebiedsvisie Beekbergsebroek is.

Meest gestelde vragen

Er zijn verschillende vragen over de gebiedsvisie gesteld door bewoners van de Maten, Beekbergsebroek en uit de omliggende gebieden van Klarenbeek, Lieren en Oosterhuizen. Deze vragen en de antwoorden daarop hebben wij zoveel mogelijk voor u gerubriceerd. De lijst houden wij regelmatig bij.
Ga naar de meest gestelde vragen.

Contact

Heeft u nog een vraag of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar:beekbergsebroek@apeldoorn.nl  • Plangrens Beekbergse BroekBekijk een grotere versie
  • Kaart plangrens Beekbergse Broek t.o.v. Apeldoorn