Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval

Inwoners van de gemeente Apeldoorn die vanwege een ziekte of handicap veel medisch afval hebben kunnen in aanmerking komen voor de bijdrageregeling Medisch afval.

Voorwaarden

 • U woont en bent ingeschreven op een adres in de gemeente Apeldoorn.
 • U heeft medisch afval, daaronder verstaan wij; incontinentiemateriaal, materiaal dat gebruikt wordt door nierdialyse patiënten en/of stomamateriaal.
 • U kunt een bewijsstuk van uw arts, uw zorgverzekeraar, uw apotheek of een recept dat op uw naam is opgesteld bijvoegen waaruit blijkt dat u als gevolg van langdurige of chronische ziekte en/of handicap één of meer van de genoemde soorten medisch afval heeft.
 • Aanvragen stuurt u in vóór 31 maart van het lopende jaar.

Aanvragen

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Digitale kopie of schermafbeelding van een bewijsstuk van uw arts, uw zorgverzekeraar, uw apotheek of een recept dat op uw naam is opgesteld waaruit blijkt dat u als gevolg van langdurige of chronische ziekte en/of handicap één of meer van de genoemde soorten medisch afval heeft.

Het proces ziet er als volgt uit:

 • Wij nemen binnen 6 weken een besluit. Soms hebben wij extra informatie nodig. In dat geval nemen we contact met u op.
 • Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor de regeling, ontvangt u een toekenning.
 • De toekenning geldt voor de duur van 1 kalenderjaar.
 • Mocht er in het kalenderjaar iets veranderen in uw persoonlijke situatie wilt u dit dan z.s.m. aan ons doorgeven. Veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte of vorm van de bijdrage. Veranderingen kunt u mailen naar: recycleservice@apeldoorn.nl of bellen op werkdagen met 14 055.  

Wat is de hoogte van de bijdrage?

De financiële tegemoetkoming wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Apeldoorn aan haar inwoners. De bijdrage is € 75,75 per kalenderjaar.

Als de bijdrage te laag is, omdat u meer dan 10 ledigingen van restafval per jaar heeft kunt u een verzoek indienen tot het verhogen van de bijdrage. U dient dan een kopie van de meeste recente aanslag afvalstoffenheffing mee te sturen. Als daaruit blijkt dat u meer dan 10 ledigingen per jaar heeft gehad dan kan de bijdrage verhoogd worden tot € 151,50 per kalenderjaar.

Als de verhoogde bijdrage nog niet voldoende is kunt u zich beroepen op de hardheidsclausule.

De eenmalige kosten hiervan kunt u terugvragen bij de gemeente Apeldoorn. U dient dan óf de factuur, óf een kopie van uw rekeningafschrift óf een ander betaalbewijs aan ons toe te sturen.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag.

Neem hiervoor contact op door een e-mail naar recycleservice@apeldoorn.nl te sturen of bel met ons op 14 055 en vraag naar de medewerker van de Recycleservice.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen of liever een invulformulier toegestuurd krijgt dan kunt u een e-mail sturen naar recycleservice@apeldoorn.nl
of bel ons via telefoonnummer: 14 055. Vraagt u dan naar een medewerker van de Recycleservice. 

U kunt ook met uw vragen en het helpen invullen van de aanvraag terecht bij het spreekuur van de sociaal raadslieden van Stimenz. Deze zitten in de wijken. Kijk op de website van Stimenz naar de de spreekuren  of bel 088 784 64 64.

Online aanvragen