Vergadering 13 september

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 13 september 2022

Aanwezig

 • A.J.M. Heerts, burgemeester
 • J. Joon, wethouder
 • P.C.J. Messerschmidt, wethouder
 • D.S. Huizer, wethouder
 • H. van den Berge, wethouder
 • S. Biharie, wethouder
 • A.J. Prins, wethouder
 • W. Willems, wethouder
 • T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
 • W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

1.  Vaststellen notulen van 6 september 2022

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

2.  Uitwerking amendement ‘Makkelijk doen’ bij Meerjarenplan vuurwerkvrije jaarwisselingen

Voorstel van de afdeling Concernzaken, Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Vaststellen van de Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling;
 2. Aan het afdelingshoofd Vitaal ondernemend Apeldoorn mandaat verlenen voor het beslissen op subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling.
 3. Instemmen met aanpassing locaties jaarwisselingsfeesten, zodanig dat deze gehouden worden in het Zuiderpark en de Zwitsal (binnen en buiten) en Uddel;
 4. Instemmen met bijgevoegde concept raadsbrief en deze door tussenkomst van het presidium aan de raad te doen toekomen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Er volgt nog een redactionele wijziging in de raadsbrief en deze wordt na vaststelling aankomende donderdagavond (korte collegevergadering) verstuurd.

HAMERSTUKKEN

3.  Stand van zaken project tunnel en verbreding Laan van Osseveld, per 1 september 2022

Voorstel van de afdeling Programma’s, Projecten en Interimmanagement:

 1. Kennisnemen van de stand van zaken van het project tunnel en verbreding Laan van Osseveld;
 2. De raad met bijgevoegde brief informeren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

4.  Opschorten begunstigingstermijn

Voorstel van de afdeling Preventie, Toezicht en Handhaving:

 1. Akkoord gaan met het verzenden van bijgevoegde brieven waarin de begunstigingstermijn wordt opgeschort tot zes weken na de beslissing op het beroep

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

5.  Bestemmingsplan Beekbergerweg 14-16 en omgeving Loenen

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken het bestemmingsplan Beekbergerweg 14-16 en omgeving Loenen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld aan de zienswijzen niet tegemoet te komen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6.  Verwerving Loenensemarkweg 45

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. Het college besluit over te gaan tot de verwerving van de percelen met opstallen staande en

gelegen aan de Loenensemarkweg 45 te Loenen; kadastraal bekend als Beekbergen sectie O nummers 428, 429, 539 en 684, groot 15.27.80 hectare voor een koopprijs van

€ 2.100.000,- onder voorbehoud kredietverlening van de gemeenteraad.

      Het college heeft de wens het bedrijf in te zetten voor de externe saldering van stikstof.

 1. Besluit met het inzetten van de te verwerven stikstofrechten voor de projecten Kieveen en Ecofactorij II ,, zodanig dat het bestemmingsplan Kieveen voldoende stikstofrechten heeft om in procedure gebracht te worden. Het restant wordt ingezet voor Ecofactorij 2.
 2. Het college verzoekt de raad een krediet beschikbaar te stellen conform bijgevoegde concept-raadsvoorstel en - begrotingswijziging.
 3. Besluit tot het aangaan van bijgevoegde concept koopovereenkomst en de bijbehorende salderings- en gebruiksovereenkomst, alle onder voorbehoud van kredietverlening van de gemeenteraad.
 4. Aan de burgemeester: volmacht te verlenen aan het afdelingshoofd Vastgoed en Grond ten behoeve van de daadwerkelijke ondertekening van gemelde overeenkomsten.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7.  Realisatie Circulair terrein zuid

Voorstel van de afdeling Beheer en Onderhoud:

 1. In te stemmen met de start van het project om het circulaire terrein Zuid te realiseren;
 2. De voorbereidingskosten te financieren uit de reguliere middelen van programma openbare ruimte (MPB-programma 3);
 3. De kosten voor realisatie te betrekken bij de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2024-2027

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

8.  Schriftelijke vragen fractie PvdA ‘Armoedebeleid augustus 2022’

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

9.  Beantwoording Raadsvragen label C

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college bespreekt de agenda voor de PMA en de raadsvergadering van 15 september.
 • Het college neemt kennis van de Dag van Gelderland op 16 september.
 • Het college neemt kennis van de profielschets vacatures VNG-bestuur Gelderland.
 • Het college neemt kennis van de besluitenlijst GS 30 augustus 2022.
 • Het college neemt kennis van de informatie WK Damesvolleybal.
 • De burgemeester praat het college bij over de coronapandemie, het aantal besmettingen en de te verwachten (crisis)maatregelen.

Vastgesteld op 20 september 2022

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie