Vergadering 15 september

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 15 september 2022

Aanwezig

 • A.J.M. Heerts, burgemeester
 • J. Joon, wethouder
 • P.C.J. Messerschmidt, wethouder
 • D.S. Huizer, wethouder
 • H. van den Berge, wethouder
 • S. Biharie, wethouder
 • A.J. Prins, wethouder
 • W. Willems, wethouder
 • T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
 • W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

HAMERSTUKKEN

 1.  Steunbetuiging door ondertekening manifest Cedris om meer geld voor sociale werkwerkgelegenheid

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Voorstel van de afdeling B Cedris, waarin het Rijk wordt opgeroepen om meer geld beschikbaar te stellen voor sociale werkbedrijven, zodat de verwachte loonsverhogingen en de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen gecompenseerd worden.
 2. Wethouder Biharie mandateren om het manifest namens de gemeente Apeldoorn te ondertekenen, waardoor de gemeente steun betuigt aan het manifest.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 

 • Het college bespreekt de deelname aan de European Week of Regions and Cities. De wethouders Messerschmidt, Huizer en Willems zijn op 11 en 12 oktober hierbij aanwezig.
 • Het college neemt met instemming kennis van de raadsbrief jaarwisseling.
 • Wethouder Biharie informeert het college over het overleg Bovenregionale Samenwerking Gelrepact en het filmpje Kleurrijk Zorgen Apeldoorn. Gelerepact is een samenwerkingsverband waarin de arbeidsmarktregio’s vertegenwoordigd zijn.

Het college neemt hier kennis van.

Vastgesteld op 20 september 2022

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie