Vergadering 20 september

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 20 september 2022

Aanwezig

 • A.J.M. Heerts, burgemeester
 • J. Joon, wethouder
 • P.C.J. Messerschmidt, wethouder
 • D.S. Huizer, wethouder
 • H. van den Berge, wethouder
 • S. Biharie, wethouder
 • A.J. Prins, wethouder
 • W. Willems, wethouder
 • T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
 • W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1.  Vaststellen notulen van 13 september en 15 september 2022

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN 

2.  Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Zwitsal

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma’s en Interimmanagement:

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met:

 1. het aangaan van bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Zwitsal-locatie Apeldoorn;  
 2. het versturen van de raadsbrief;
 3. het versturen van een persbericht na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

De burgemeester stemt in met:

 1. het verlenen van een volmacht aan wethouder W. Willems voor ondertekening van bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Zwitsal-locatie Apeldoorn.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel en de burgemeester gaat akkoord met de volmacht aan wethouder Willems.

3.  Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2023-2026

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. standpunt bepalen ten aanzien van de verschillende (aangepaste) voorstellen nieuw beleid;
 2. instemmen met de concept MPB 2023-2026;
 3. de portefeuillehouder Financiën machtigen om wijzigingen in de definitieve MPB te verwerken;
 4. verwerken van de gevolgen op hoofdlijnen van de septembercirculaire 2022 in de MPB;
 5. het Presidium verzoeken om de MPB 2023-2026, conform bijgaand conceptvoorstel en besluit, ter vaststelling aan de raad voor te leggen;
 6. de MPB 2023-2026 met ingang van 26 september a.s. ter inzage leggen voor inspraak;
 7. kennisnemen van de aangepaste Trendanalyse 2021 en het advies van de Ondernemingsraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht. Met betrekking tot de uitvoering van de Vitaliteitsagenda’s wacht het college een voorstel af over de wijze waarop de gebiedsgerichte impuls is te organiseren. Het voorstel gaat o.a. in op het budgethouderschap en omvat richtlijnen t.b.v. de toebedeling van financiële middelen.

HAMERSTUKKEN

4.  Raadsbrief nieuwe website Apeldoorn.nl

Voorstel van de afdeling Communicatie- en kabinetszaken:

 1. De gemeenteraad middels bijgevoegde brief informeren over de afronding van het project vernieuwing website en over de lancering van het nieuwe Apeldoorn.nl op 29 september 2022.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

5.  Voortgang gebiedsproces gebiedsvisie ‘Leefbaar en vitaal Uddel 2040’

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met het per raadsbrief informeren van de gemeenteraad over de voortgang van het gebiedsproces gebiedsvisie ‘Leefbaar en vitaal Uddel 2040’

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6.  Compensatie meerkosten door coronamaatregelen Jeugd en Wmo 2022

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. De Regeling meerkosten door coronamaatregelen zorgregio MIJ/OV 2022 vaststellen;
 2. De Rijksbijdrage voor de compensatie van meerkosten beschikbaar stellen en leidend laten zijn voor de compensatie van de meerkosten;
 3. Het wijzigen van de Subsidieregeling meerkosten door Coronamaatregelen Jeugd en Wmo conform het bijgevoegde wijzigingsbesluit waarmee:
  1. De periode waarop deze regeling betrekking heeft wijzigt naar het kalenderjaar 2022;
  2. De hoogte van het subsidieplafond wordt als volgt:
   1. Subsidieplafond: € 330.000
   2. Deelplafond Jeugd en Wmo: € 40.000
 • Deelplafond MO/BW: €290.000;
 1. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7.  Samenwerkingsovereenkomst Ecologische verbinding Groote Wetering-A1

Voorstel van de afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie:

 1. Akkoord gaan met de samenwerkingsovereenkomst Groote Wetering (A1), waarvan de kernpunten zijn:
 2. Afspraken tussen de partners Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Voorst.
 3. Voor realisatie van een droge ecologische verbindingszone onder viaduct Groote Wetering - snelweg A1.
 4. De totale kosten voor uitvoering worden geraamd op € 531.000, - (inclusief BTW). De vaste bijdrage van Apeldoorn betreft € 90.334, -.
 5. Daarnaast zijn er voor Apeldoorn grondverwervingskosten geraamd op € 70.000, -.
 6. Het totaal van €160.334,- wordt gefinancierd uit reeds toegekend budget (Programma 3, taakveld 5.7 (openbaar groen en recreatie)).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

8.  Geluidbelastingkaarten 2021 Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Vaststellen van de geluidbelastingkaarten 2021 voor het grondgebied van Apeldoorn;
 2. De vastgestelde geluidbelastingkaarten 2021 vóór 1 oktober 2022 indienen bij het ministerie van I&M door aanleveren van onze gegevens in de Centrale voorziening geluidgegevens;
 3. Uiterlijk 1 oktober 2022 de vastgestelde geluidbelastingkaarten 2021 openbaar en beschikbaar maken door een kennisgeving en ter inzagelegging via de gemeentelijke website.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

9.  Intentieverklaringen afgeven voor EK beachvolleybal 2024 en WK baanwielrennen junioren 2025

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. De intentie uitspreken de EK beachvolleybal 2024 en de WK baanwielrennen junioren 2025 in Apeldoorn te willen organiseren door middel van het ondertekenen van de intentieverklaringen

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

10.  Schriftelijke vragen tijdelijke brug, aanvullende vragen

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

Ex Agenda/ Rondvraag

 

 • Het college neemt kennis van de agenda voor de PMA van 29 september.
 • Het college neemt kennis van de agenda DB Cleantech/stedendriehoek en wethouder Joon licht de agenda op onderdelen toe.
 • Het college neemt kennis van het overzicht van het programma voor de G40-netwerkdagen op 22 en 23 september.
 • Het college neemt kennis van de uitnodiging regionale ontbijtsessies over het Gelders beleidsprogramma leefbaarheid 2020-2024, op 19 oktober.
 • Het college neemt kennis van de besluitenlijst GS-vergadering van 6 september 2022.

 Vastgesteld op 27 september 2022

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

 de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie