Vergadering 5 september

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 5 september 2022

Aanwezig

 • A.J.M. Heerts, burgemeester
 • Joon, wethouder
 • P.C.J. Messerschmidt, wethouder
 • D.S. Huizer, wethouder
 • van den Berge, wethouder
 • Biharie, wethouder
 • A.J. Prins, wethouder
 • Willems, wethouder
 • T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
 • Waelen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

1.  Vaststellen notulen van 30 augustus 2022

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

2.  Jaarrekening Veluwse Onderwijsgroep

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Conform de statuten en het convenant het jaarverslag inclusief de jaarrekening van de Veluwse Onderwijsgroep te delen met de Raad.
 2. Middels de raadsbrief de raad aanvullend te informeren over de ontwikkelingen op de openbare scholen voor voortgezet onderwijs: Edison College, KSG, Gymnasium Apeldoorn.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3.  Stukken voor PMA Wonen 29 september 2022

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid, vakgroep LOW:

 1. Akkoord gaan met de inhoud van de raadsbrief en bijbehorende bijlagen

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

4.  Toegang Jeugd: onderzoeksopdracht en onderzoeksbureau

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis te nemen van de opdracht om onderzoek te laten doen naar de ervaringen van inwoners met de verschillende toegangen jeugd, zie bijlage 1.
 2. De opdracht te gunnen aan BMC.
 3. De kosten te dekken uit het budget 06200031 Monitoring en benchmarks.
 4. De toegangen Jeugd te informeren over het onderzoek, zie bijlage 2.
 5. Het besluit direct in werking te laten treden.
 6. De raad in kennis te stellen van dit besluit.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

HAMERSTUKKEN

5.  Integraal Huisvestingsplan

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. In te stemmen met het voorstel het huidige Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2021-2032 te bevriezen.
 2. Vijf projecten voorkomend uit eerdere Integraal Huisvestingsplannen (2016-2019, c.q. 2021-2024) door te laten gaan
 3. Het proces op te starten om medio 2023 te komen tot een nieuw beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan;
 4. Hiervoor 50.000 euro vrij te maken uit het budget onderwijshuisvesting;
 5. De raad hierover te informeren door middel van de bijgestuurde brief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6.  Benoeming Functionaris Gegevensbescherming

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. Het college het besluit laten nemen de heer mr. R. Schotanus tijdelijk te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming voor wat betreft de bevoegdheid van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.
 2. Het bestuursorgaan burgemeester het besluit laten nemen de heer mr. R. Schotanus tijdelijk te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming.
 3. De gemeenteraad voorstellen de heer mr. R. Schotanus tijdelijk te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming voor wat betreft de bevoegdheid van de raad.

De FG wordt daarmee voor de drie bestuursorganen benoemd als FG voor de gemeente Apeldoorn.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7.  Benoeming twee leden raad van toezicht stichting openbaar primair onderwijs Leerplein055

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemming met de benoeming van mevr. De Peuter-van der Veen en dhr. Rösler
  tot lid raad van toezicht voor de periode 1 oktober 2022 tot 1 augustus 2026.
 2. Het voorstel betreffende de benoeming ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

8.  Zienswijze 3e begrotingswijziging Programmabegroting GGD NOG 2023

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Akkoord te gaan met de 3e begrotingswijziging van de programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland en de hieruit voortvloeiende hogere inwonerbijdrage van structureel € 45.089 als verplichte uitgave te verwerken in de MPB 2023-2026. Derhalve wordt er geen zienswijze ingediend op de 3e begrotingswijziging van de programmabegroting 2023 van de GGD NOG.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

9.  Vaststellen subsidieplafond publieksevenementen 2023 (inclusief springplankevenementen)

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Het subsidieplafond voor publieksevenementen in 2023 vaststellen op € 326.140,00, waarvan € 293.526,00 voor reguliere publieksevenementen en € 32.614,00 voor springplankevenementen.
 2. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor reguliere publieksevenementen vaststellen op 01 november 2022 en dit vastleggen in de geactualiseerde subsidieregeling publieksevenementen.
 3. Kennisnemen van de geactualiseerde subsidieregeling en het bijbehorende wijzigingsbesluit en deze vaststellen als ’Subsidieregeling Publieksevenementen 2023’.
 4. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

10.  Aanvraag Spuk instandhouding zwembaden en ijsbanen ivm COVID-19 ter dekking van de exploitatietekorten eind 2021 en begin 2022

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Het aanvragen van de specifieke uitkering voor instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 voor de zwembaden de Sprenkelaar en Malkander ter dekking van het exploitatietekort van de maanden november en december 2021 en januari 2022;
 2. Het exploitatietekort van de maanden november en december 2021 en januari 2022 van de zwembaden de Sprenkelaar en Malkander met de middelen van de uitkering instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 compenseren;
 3. S.M. Mulder-Willemse mandateren om namens de gemeente de specifieke uitkering voor instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 aan te vragen;
 4. Burgemeester: Mw. S.M. Mulder-Willemse machtigen om de specifieke uitkering voor instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 bij toekenning uit te keren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

11.  OKB: Verlening regeling eenmalige bekostiging voorscholen in verband met corona Apeldoorn 2021-2022

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. In te stemmen met de Verlenging van de Regeling eenmalige bekostiging voorscholen in verband met corona Apeldoorn 2021-2022 tot en met 31 december 2022.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12.  Prestatieafspraken woningbouw Provincie-Rijk-Regio; bijdrage gemeente Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met bijgaand document als Apeldoornse input voor de prestatieafspraken woningbouw provincie/regio-rijk.
 2. Instemmen met verzending van bijgaand document richting provincie Gelderland.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

13.  Beantwoording raadsvragen SGP over gokverslaving d.d. 11 juli 2022

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in dit collegevoorstel.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 

 • Het college neemt kennis van de agenda voor de PMA van 8 september.
 • Het college neemt kennis van de besluitenlijst GS van 23 augustus 2022
 • Het college neemt kennis van de Masterclass Burgerparticipatie op 14 september, georganiseerd door de Gelderland Academie.

Vastgesteld op 13 september 2022

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie