Kwaliteit

De Gemeente Apeldoorn is in 2018 gestart met het programma Informatie Gestuurd Werken (IGW).

Hierbij wordt gebruik gemaakt van met basis- en kernregistraties. Daarnaast is er een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. Het DSO biedt het digitale loket een overzicht waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het DSO zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. Daarmee draagt het DSO sterk bij aan de verbetering van het stelsel van het omgevingsrecht.

Voor beide programma’s is het van belang dat we de benodigde registraties/bronnen inventariseren, benoemen, vereenvoudigen of mogelijk zelfs samenvoegen maar ook een dat we er een kwaliteitstoets op uitvoeren en dat we ook afspraken maken over het inwinnen, beheren en gebruiken van de gegevens.

Op grond van een wettelijk voorschrift (wet op de basisregistratie, Ensia, Omgevingswet, AWB, wetten betrekking hebbende op de verschillende registraties) worden deze gegevens gebruikt bij de verrichting van
een publiekrechtelijke taak. Gegevens specifiek voor gemeente Apeldoorn worden bijgehouden in
kernregistraties.

De gegevens uit de registraties moeten betrouwbaar en actueel zijn en moeten eenvoudig uitgewisseld kunnen worden.
Eén van de randvoorwaarden is het opstellen van een juridisch- en normenkader voor het handelen met gegevens uit basis- en kernregistraties. Met de uitvoering van het programma brengen we het juridische- en kwaliteitsinstrumentarium op orde. Hiermee wordt een randvoorwaarde vervuld voor het beter in samenhang laten gebruiken van gegevens uit deze registraties als fundament voor de gemeentelijke informatiehuishouding en het Informatie Gestuurd Werken.

Uw Reactie
Uw Reactie