Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Fietspad Apeldoorn - Klarenbeek

06-01-2021

Al langere tijd leeft de wens om een fietspad te realiseren tussen Apeldoorn en Klarenbeek langs de Polderweg en Elsbosweg. Dit vanwege de vele fietsers - waaronder veel scholieren - en auto’s die de route gebruiken en het feit dat gebruikers de huidige situatie als onveilig ervaren. In de Verkeersvisie 2016-2030 die door de gemeenteraad is vastgesteld is dit fietspad expliciet opgenomen als project. Het project is opgeknipt in twee fases. Fase 1 gaat over het stuk tussen de A1 en de A50. In fase twee gaat de gemeente aan de slag met het stuk vanaf de A50 tot Klarenbeek.

Mijn Apeldoorn

Kaartje met fietspad

Inmiddels is dit project zover dat de vergunning voor de eerste fase naar verwachting medio januari 2021 verleend wordt. Dit besluit maken we bekend via www.officielebekendmakingen.nl Tegelijk leggen we het besluit gedurende zes weken ter inzage. Zes weken na bekendmaking is de vergunning van kracht. Vooruitlopend op de vergunningverlening hebben we de aanwonenden en de dorpsraad geïnformeerd over het tracé en het ontwerp en aangegeven hoe mensen daarop konden reageren (formeel heet zo’n reactie een zienswijze). Er zijn geen zienswijzen ingediend. Alleen indieners van een zienswijze kunnen na de vergunningverlening nog beroep indienen bij de rechtbank, maar dat is voor fase 1 dus niet aan de orde.

Onderzoeken

Nu de vergunning verleend wordt, laten we een aantal onderzoeken uitvoeren. In januari 2021 doet onderzoeksbureau Hunneman onderzoek naar de kwaliteit van de vrijkomende grond uit het project. Onze landmeters zetten voor dat onderzoek het fietspad tracé uit met gekleurde palen.

Begin februari start het onderzoek naar de archeologische waarde van het fietspad tracé. Onderzoeksbureau Baac gaat eerst proefsleuven en gaten graven en dan het onderzoek verrichten. Deze werkzaamheden nemen circa 5 weken in beslag.

De gebruikers van de gemeentelijke percelen waarop we het fietspad aanleggen zijn hierover geïnformeerd.

Planning aanleg fase 1

We verwachten in mei 2021 te starten met de aanleg van het fietspad. Dan ronden we de werkzaamheden eind juli 2021 af. Zodra de planning en fasering voor de aanleg in meer detail vast staat, ontvangen alle aanwonenden en gebruikers van betrokken percelen opnieuw een brief met meer informatie.

Volgende fase

Na de aanleg van fase 1 kunnen we van start gaan met fase 2, van A50 tot Klarenbeek. Op dit moment kunnen we nog niet ingaan op het tijdspad voor deze fase. De tracéstudie voor dit deel loopt nog en ook voor dit deel is grondverwerving nodig, en dat kost tijd. We verwachten in het eerste kwartaal van 2021 meer te kunnen zeggen over de planning van de volgende fase. Voor die fase zal de procedure vergelijkbaar zijn als in fase 1.

Vragen

Heeft u een vraag over dit project? U kunt mailen of bellen met de projectleider, Sander Baan. U kunt hem mailen via s.baan@apeldoorn.nl of bellen via telefoonnummer 14055.  • Fietspad Apeldoorn - Klarenbeek, kruising Elsbosweg, aanzicht verafBekijk een grotere versie
  • Fietspad Apeldoorn - Klarenbeek, kruising Kuipersdijk - Polderweg, aanzicht verafBekijk een grotere versie