Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Informatie over tracé en ontwerp

29-07-2020

Mijn Apeldoorn

De Polderweg - Elsbosweg is een asfaltweg met rabatstroken van beton, waarlangs vooral landbouwpercelen liggen. Deze zijn deels in particuliere en deels in gemeentelijke eigendom, maar er zijn ook particuliere percelen met daarop een woning. De totale lengte is circa 4,5 kilometer, de gemiddelde breedte van de rijbaan is aan de westzijde van het viaduct A50 circa 5 meter, aan de oostzijde van het viaduct verlopend van circa 5 naar circa 4 meter.

De Polderweg - Elsbosweg is een zogenaamde erftoegangsweg, wat betekent dat er een maximum snelheid geldt van 60 km/h. Bij dergelijke wegen is het uitgangspunt dat fietsers op de rijbaan rijden. Vanwege de hoeveelheden fietsers en auto’s en de ervaren onveiligheid heeft de gemeente er toch voor gekozen om de Polderweg – Elsbosweg te voorzien van een vrij liggend fietspad.

In 2018 organiseerde de gemeente de eerste informatiebijeenkomsten over de plannen die er lagen. Daar zijn toen diverse zorgen geuit door bewoners uit het gebied. De zorgen en vragen gingen met name over de veiligheid van de plekken waar fietsers de Elsbosweg moeten oversteken, en zorgen over de veiligheid van een stuk van het fietspad wat ter hoogte van de Traandijk wat verder van de weg af komt te liggen. Over deze punten zijn gesprekken gevoerd met de dorpsraad en diverse betrokkenen. Hoewel de gemeente niet alle wensen heeft kunnen inwilligen, is er zo goed als mogelijk rekening gehouden met deze zorgen in het ontwerp.

Tracébeschrijving

Het nieuwe fietspad start -vanuit Apeldoorn gezien- op het kruispunt van de Kuipersdijk, net ten zuiden van het viaduct onder de A1. Dit is een tijdelijke situatie. Over enkele jaren wordt het viaduct aangepast/verbreed (door de rijbaanverbreding van de A1). Dan wordt het fietspad onder dit viaduct  doorgetrokken en aangesloten op het al bestaande fietspad vanaf de Landdrostlaan. Tot die tijd zal dit deel (Landdrostlaan-Kuipersdijk) niet aangepakt worden.

Om de veiligheid van de fietser ook in deze tijdelijke situatie te garanderen wordt het bestaande verkeersplateau op het kruispunt Polderweg / Kuipersdijk in rood asfalt uitgevoerd en wordt extra bebording geplaatst. Op onderstaande afbeelding ziet u de aansluiting van het fietspad op de kruising Polderweg/Kuipersdijk (met het viaduct en de A1 op de achtergrond).Fietspad Apeldoorn - Klarenbeek, kruising Kuipersdijk - Polderweg, aanzicht veraf

Vanaf de Kuipersdijk ligt het fietspad aan de noordzijde van de Polderweg. Hiervoor kiezen we omdat er aan deze zijde relatief weinig  percelen met bebouwing/woningen zijn en omdat er aan deze zijde van de Polderweg - Elsbosweg al veel percelen in eigendom zijn van de gemeente. Ook kan het fietspad daardoor in de toekomst eenvoudig aangesloten worden op de bestaande fietsinfrastructuur ter hoogte van de Landdrostlaan.

Tot aan de Veldweg loopt het fietspad parallel aan de Polderweg, achter de sloot.
Rondom het kruispunt van de Veldweg is kap van een aantal bomen noodzakelijk om het zicht te verbeteren. Deze kap zullen we compenseren door in de directe omgeving nieuwe bomen te planten. Op dit kruispunt (en ook op alle andere kruispunten tussen de A1 en de A50) wordt voorrang ingesteld voor auto’s en fietsers op en langs de Polderweg - Elsbosweg om onduidelijke verkeerssituaties te voorkomen.

Vanaf de Veldweg buigt het fietspad af van de Polderweg. Het fietspad kruist de sloot, en dan volgt een gedeelte waar de fietser door bloemrijk grasland rijdt, waarmee het ook voor toeristen een aantrekkelijke route wordt. Rondom de twee woningen die hier liggen komt wat hogere beplanting.

Kruising Traandijk

Daarna volgt de kruising van de Traandijk, waar de fietser voorrang krijgt. Dit wordt ondersteund met rood asfalt, extra verkeersdrempels en een plaatselijke maximumsnelheid van 30 km/h voor het autoverkeer. Net voor de westelijke tak van de Elsbos komt het fietspad weer op de Elsbosweg uit. Hier eindigt het fietspad.

Er zijn zorgen geuit over de sociale veiligheid van het deel waar het fietspad niet direct langs de Elsbosweg verloopt. Om de veiligheid te optimaliseren wordt er verlichting langs het fietspad geplaatst en komt er geen hoge beplanting direct langs het pad. Vanaf de Traandijk is er bovendien goed zicht op dit pad, ook ligt er aan weerszijden een woning. Daarnaast hebben we binnen de gemeente Apeldoorn goede ervaringen met fietspaden die niet direct langs een weg voor autoverkeer gelegen zijn, die ook voornamelijk door scholieren gebruikt worden. Zoals Kanaal Zuid en delen van de Aardhuisweg (Uddel). Uiteraard geldt ook dat als iemand zich desondanks niet prettig voelt op dit stuk fietspad, er ook de mogelijkheid is om op dit gedeelte over de Elsbosweg te fietsen.

Fietsstraat

Vanaf de westelijke tak van de Elsbos tot en met het viaduct van de A50 wordt de fietsroute gevormd door een fietsstraat. Dit betekent dat de fietsers hier op de Elsbosweg rijden, waar dan een maximum snelheid geldt van 30 km/h. Rood asfalt en extra drempels maken duidelijk dat de fietser op dit weggedeelte centraal staat.

Ook over de aansluiting op de Elsbosweg zijn zorgen geuit. Wij hebben deze aansluiting daarom extra goed bestudeerd. We hebben gekozen voor een vormgeving waarin het fietspad haaks aansluit op de Elsbosweg, zodat de fietser goed zicht heeft op gemotoriseerd verkeer vanaf beide zijden. Om dit zicht te garanderen worden de twee bomen direct ten noorden van de Elsbos gekapt. In de nabije omgeving worden nieuwe bomen geplant om het verlies van deze bomen te compenseren.

De maximum snelheid voor het verkeer gaat op dit gedeelte terug naar 30 km/h, er wordt rood asfalt aangebracht en er komen extra verkeersdrempels, plateaus en verkeersborden om de automobilisten erop te attenderen dat vanaf dit punt de fietsroute via de rijbaan verloopt. Op onderstaande afbeelding ziet u een impressie van de aansluiting van het fietspad op de Elsbosweg. U kijkt hierbij richting het viaduct.

fietspad apeldoorn klarenbeek kruising elsbosweg

Profiel

Het standaard profiel van het aan te leggen fietspad is een vrij liggend fietspad van 3,5 meter breed. Dit fietspad komt achter de bestaande sloot te liggen, zodat er een brede veilige bufferruimte is tussen de rijbaan en fietspad, en de ingrepen in het landschap beperkt kunnen blijven.

Het fietspad wordt uitgevoerd in grijs beton. Het fietsstraatgedeelte en oversteken/kruisingen van wegen worden in rood asfalt uitgevoerd. Langs het fietspad worden over de hele lengte lichtmasten geplaatst. 

Fase 2

Het oostelijke deel van het fietspad (van viaduct A50 tot aan Klarenbeek) bevindt zich nog in de studiefase. Daar is het zoekgebied juist de zuidkant van de Elsbosweg. Dit omdat er aan deze zijde minder delen van percelen moeten worden aangekocht waarop woningen staan, en om een aansluiting op de Klarenbeekseweg te kunnen maken.

Ontwerptekeningen

Via onderstaande links kunt u de ontwerptekeningen van dit project bekijken. Als u inzoomt op een bepaald punt op de kaart kunt u alle details zien, inclusief bebording en dergelijke.

Blad 1 (pdf, 1,2 MB) - ontwerp van het fietspad langs de Polderweg, van de Kuipersdijk (viaduct A1) tot de Veldweg. Hierop ziet u de aansluiting van het vrij liggende fietspad op de kruising Polderweg-Kuipersdijk en de aanpassing van deze kruising.

Blad 2 (pdf, 1,3 MB) - ontwerp van het fietspad van de Veldweg tot de Traandijk. Hierop ziet u het deel van het fietspad dat iets verder van de Polderweg af komt te liggen.

Blad 3 (pdf, 1,5 MB) - ontwerp van het fietspad van Traandijk tot Elsbos. Hierop ziet u de aansluiting van het vrij liggende fietspad op de Elsbosweg en de inrichting van de Elsbosweg als fietsstraat.

Blad 4 (pdf, 1,1 MB) - ontwerp van het fietspad van Elsbos tot viaduct A50. Hierop ziet u de aansluiting van de Elsbosweg als fietsstraat op het viaduct de Elsbos/A50, wat ook het eindpunt is van fase 1 van dit project.  • Fietspad Apeldoorn - Klarenbeek, kruising Elsbosweg, aanzicht verafBekijk een grotere versie
  • Fietspad Apeldoorn - Klarenbeek, kruising Kuipersdijk - Polderweg, aanzicht verafBekijk een grotere versie