Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Energie uit andere duurzame bronnen

20-10-2020

Naast zonne-energie en windenergie zijn er ook andere duurzame energiebronnen. Zoals energie uit biomassa, aardwarmte of energie uit water.

Mijn Apeldoorn

Biomassa

Biomassa komt op veel plaatsen in Apeldoorn beschikbaar in de vorm van mest, rioolslib, voedselresten, GFT, bermgras en hout. Dit materiaal kan door verbranding, vergassing of vergisting worden ingezet als hernieuwbare energiebron. Biomassa kan ook van buiten Apeldoorn worden ingekocht, of speciaal voor de energieproductie worden geproduceerd, bijvoorbeeld in de vorm van algen, olifantsgras of snelgroeiende bomen. Biomassa kan slechts in een beperkt deel van de energievraag voorzien, terwijl de productie ervan een grote grondoppervlakte vraagt. Dat is dus niet zo efficiënt. Waarschijnlijk speelt biomassa in de toekomstige energiemix een kleine rol.
Bij de verbranding van biomassa door particulieren (in pellet kachels bijvoorbeeld) zijn het beperken van de overlast en gezondheidseffecten door rookgas en fijnstof belangrijk.

Aardwarmte (Geothermie)

Bij aardwarmte wordt warmte gewonnen uit de diepere aardlagen. Water wordt van 500 tot 2000 meter opgepompt. Via een warmtenet kunnen hiermee woningen en andere gebouwen worden verwarmd. Het afgekoelde water wordt iets verderop in dezelfde bodemlaag teruggepompt, waardoor de ondergrondse druk niet verandert.

Vanaf 4000 meter diepte spreken we van ultradiepe geothermie. De temperatuur van de ondergrond ligt daar boven de 120 °C, waarmee elektriciteit kan worden gemaakt, die de industrie kan benutten.

Met het winnen en gebruiken van geothermie is in Nederland maar beperkt ervaring opgedaan. Het is nog niet bekend of de ondergrond van Apeldoorn geschikt is voor de winning van geothermie. Over een paar jaar zal daar meer duidelijkheid over komen.

Bodemwarmte

Zonlicht verwarmt (vooral in de zomer) de bodem en het bodemwater. Door circulatie van het bodemwater en door verspreiding van warmte door de bodem, kan de zonnewarmte tot enkele honderden meters diep in de aardkorst komen. De warmte in de bodem en in het bodemwater heten beide bodemwarmte.

Via bodemwarmtewisselaars en warmtepompen kan deze warmte worden gebruikt voor verwarming van woningen en andere gebouwen.

Energie uit water

We spreken van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) als er warmte en/of koude onttrokken wordt uit het oppervlaktewater. Stromend water, zoals dat te vinden is in rivieren en gemalen, bieden de beste kansen. Meestal wordt TEO-toegepast in combinatie met warmte- en koudeopslag in de bodem. Via een warmtenet en collectieve of individuele warmtepompen wordt warmte geleverd aan woningen en andere gebouwen. De gunstige omstandigheden voor TEO zijn slechts op een paar plaatsen in Apeldoorn te vinden. Onderzocht wordt of de buurt Matenhoeve met deze energiebron aardgasvrij kan worden.

We spreken van thermische energie uit afvalwater (TEA) als er thermische energie uit afvalwater wordt gewonnen. Met TEA techniek kunnen gebouwen of installaties verwarmd worden, die nabij de riolering staan. Een warmtewisselaar haalt warmte uit het riool (of uit de leiding met gezuiverd rioolwater). Een collectieve warmtepomp zorgt dat het geschikt is voor de verwarming van gebouwen. In de wijk Kerschoten wordt onderzocht of een deel van deze wijk warmte kan krijgen uit de waterzuivering RWZI.