Vragen en antwoorden duurzame warmte in Apeldoorn

Bekijk de vragen en antwoorden over de overgang naar duurzame warmte in Apeldoorn.

Wat is een Transitievisie Warmte?

Elke gemeente in Nederland stelt een Transitievisie Warmte op. De Transitievisie Warmte is de visie en de aanpak op hoofdlijnen die richting geeft aan de overstap naar duurzame warmte voor de gemeente Apeldoorn.

Waar gaat het over?

De gemeente Apeldoorn heeft voor deze overstap drie sporen uitgezet. Spoor 1 gaat over de stappen die nu in alle buurten al genomen kunnen worden, bijvoorbeeld het isoleren van de eigen woning of het plaatsen van hybride warmtepompen. Spoor 2 is het maken en uitvoeren van plannen per buurt voor het overstappen op duurzame warmte. De ‘Wijken van de Toekomst’ (Kerschoten, De Parken, Loenen en De Maten) gaan voorop. In deze wijken leren we en deze wijken zijn een voorbeeld voor andere wijken. Spoor 3 gaat over het verder verkennen van opties, zoals technologische oplossingen en financiële mogelijkheden.

Waarom wordt deze ingevoerd?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten in actie komen om hun bestaande woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Apeldoorn wil een duurzame, toekomstbestendige gemeente zijn waar het fijn wonen en werken is. En we willen voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. Opwarming heeft namelijk overal op aarde grote gevolgen: extreme neerslag, overstromingen, zwaardere orkanen, lange periodes van droogte, bosbranden, vermindering van de biodiversiteit en stijging van de zeespiegel.

Ons doel is dat we vóór 2050 helemaal energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle gebruikte energie in de gemeente duurzaam opwekken. Als we die ambitie willen halen, is het ook nodig dat we alle woningen in Apeldoorn duurzaam gaan verwarmen. Dat betekent: met andere bronnen dan met aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof, dit betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad op kan raken. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Op dit moment zijn bijna alle huizen in Nederland nog aangesloten op het aardgasnet.

Wie heeft de Transitievisie Warmte gemaakt?

De Transitievisie Warmte is opgesteld door Buro Loo in opdracht van de gemeente Apeldoorn en in samenwerking met de woningcorporaties de Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning, Mooiland en Veluwonen, netbeheerder Liander, Energiecoöperatie deA en een groep betrokken bewoners, zij namen deel aan de Tafel van 15.

Wie stelt de Transitievisie Warmte vast? 

De Transitievisie Warmte wordt in december van 2021 in de gemeenteraad inhoudelijk besproken. Hierbij is het mogelijk voor inwoners om in te spreken. Naar verwachting wordt de Transitievisie Warmte in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Waarom is de Transitievisie Warmte voor mij van belang? 

Iedereen wil een gezonde en comfortabele omgeving om in te wonen, werken en recreëren. Om dat in de toekomst ook te hebben is het nodig om samen te werken. Zo halen we de klimaatdoelen. In de Transitievisie Warmte leggen we vast hoe we als gemeente samen met onze partners en inwoners toe willen werken naar een duurzaam verwarmd Apeldoorn. Als gemeente kunnen we veel faciliteren en regelen, maar deze overgang vraagt ook een verandering bij u thuis of bij u op kantoor of bij uw instelling.

Wat zijn de speerpunten van onze Transitievisie Warmte? 

De Transitievisie warmte beschrijft de route naar een duurzaam verwarmd Apeldoorn. We gaan niet alle buurten tegelijk aanpakken, maar volgen een route met drie sporen waarbij we leren en ervaringen opdoen voor het vervolg. Ook vinden we het belangrijk dat de overgang naar duurzame warmte voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Hoe weet ik wanneer mijn buurt aan de beurt is en wat kan ik in de tussentijd doen?

Alle buurten van Apeldoorn zijn ingedeeld in vier tijdvakken. De indeling van de buurten is gedaan op basis van vier beoordelingscriteria. Hierbij is vooral is of het mogelijk is om verschillende opgaves met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door te kijken of er aanpassingen aan de openbare ruimte in de planning staan, zo hoeft de straat maar één keer open en heeft u er maar één keer last van. De buurtvolgorde is opgenomen in de bijlage van de Transitievisie Warmte.

Staat uw buurt pas voor een later tijdvak gepland? Dan kunt u wel vast aan de slag met Spoor 1: het goed isoleren (en ventileren) van uw woning of mogelijk een hybride warmtepomp. Wilt u meer weten over wat u nu al kunt doen? Dan kunt u een afspraak maken bij het Energiepunt. Hier kunt u inspiratie opdoen en ontvangt u onafhankelijk advies over de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning.

Mijn buurt valt in een Wijk van de Toekomst, wat houdt dat in?

Dat betekent dat uw buurt is geselecteerd om vóór 2030 de overstap te maken naar duurzame warmte. Of om daar ‘klaar voor te zijn’, dat noemen we ook wel aardgasvrij ready. De komende jaren verkennen we samen met de buurt hoe we deze overstap vorm gaan geven en schrijven dat op in een Uitvoeringsplan.

Wat is een Uitvoeringsplan?

Voor elke buurt in Apeldoorn wordt een plan gemaakt om de overstap naar duurzame warmte te kunnen maken. Dit noemen we het Uitvoeringsplan. Dit plan wordt samen met inwoners, bedrijven, woningcorporaties en andere partners in Apeldoorn opgesteld.

Hoe vaak stelt de gemeente de Transitievisie Warmte opnieuw vast? 

De gemeente zal de Transitievisie Warmte elke vijf jaar vernieuwen, zodat nieuwe ontwikkelingen en inzichten meegenomen kunnen worden. Dit kan ook betekenen dat de buurtvolgorde aangepast wordt en uw buurt naar een ander tijdvak verschuift.

Hoe kan ik op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rond de Transitievisie Warmte? 

Dit kun u doen via deze en via onze social media kanalen.

Hoe kritisch gaan wij in Apeldoorn zijn over de mate van duurzaamheid van de bron van de nieuwe verwarming? Hoe groen moet deze zijn?

Voor alle in te zetten warmtebronnen geldt dat deze in principe CO2 vrij zijn, of worden. Omdat voor veel technieken elektriciteit hoofdbron of hulpbron is, geldt dit zeker in 2050, wanneer alle elektriciteit 100% CO2-vrij moet zijn. Naast CO2 hebben alle warmtebronnen ook andere duurzaamheidseigenschappen. Denk aan ruimtebeslag, straatbeeld, geluid, biodiversiteit, grondwaterkwaliteit, grondstofgebruik en dierenwelzijn. Er zijn geen warmtebronnen die goedkoop zijn, onbeperkt beschikbaar en die uitsluitend positieve eigenschappen hebben! Het vergt daarom uiteindelijk politieke afwegingen om deze appels en peren met elkaar te kunnen vergelijken. Bij het vaststellen van de wijkuitvoeringsplannen kan de gemeenteraad hierin zijn rol pakken.

Waarom gaan wij van het aardgas af en leggen ze in Duitsland juist aardgasnetten aan?

Ook Duitsland gaat in 2050 stoppen met aardgas. De startsituatie en de aanpak zijn alleen wat anders. Terwijl in Nederland 93 procent van de woningen een aardgasaansluiting heeft, wordt in Duitsland een kwart van de huizen nog verwarmd met een olieketel. Het grootste deel is ouder dan twintig jaar. En in de meeste stedelijke gebieden liggen al warmtenetten, die nu meestal nog gebruik maken van restwarmte van elektriciteitscentrales.

Afgelopen november heeft de Duitse regering haar klimaatplan voor 2030 bekend gemaakt. Het doel is om de CO₂-uitstoot van woningen in 2030 met twee derde terug te brengen ten opzichte van 1990. Op dit moment is die al twee vijfde lager. De Duitse regering wil dit bereiken door extra energiebesparing, meer duurzame energie, meer warmtepompen, meer warmtenetten en verduurzaming van warmtenetten. Grotendeels dezelfde aanpak als in Nederland dus. In tegenstelling tot Nederland kiest Duitsland niet voor een wijkaanpak, omdat dat met name nodig is voor de aanleg van warmtenetten die in Duitsland al op grote schaal aanwezig zijn.

Omdat Duitsland zo snel mogelijk af wil van olieketels is er ook een forse premie voor de vervanging van deze ketels door een hr-ketel of een warmtepomp, met name in gebieden waar al een gasnet ligt. Het is een logische tussenstap die snel veel kan opleveren. Het is vergelijkbaar met de subsidie in Nederland voor hybride warmtepompen, die ook deels op gas werken. Maar het is echt veel te kort door de bocht om de Duitse aanpak samen te vatten als van olieketels naar aardgas.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt om van het aardgas af te gaan? Hoe weet ik wanneer mijn wijk aan de beurt is?

De gemeenteraad stelt in 2021 eerst een Transitievisie Warmte vast. Daarin staat beschreven welke alternatieven voor aardgas in Apeldoorn kansrijk zijn, in welke volgorde de wijken en dorpen van het aardgas afgaan, in welk tempo dat kan en hoe de gemeente dat, samen met partners en inwoners, gaat aanpakken. De gemeenteraad beslist uiteindelijk ook over de uitvoeringsplannen op wijkniveau, die na 2021 volgen. Deze uitvoeringsplannen geven bewoners meer duidelijkheid over het exacte proces in hun wijk en wat dit voor hun eigen woning betekent. Uiteraard zullen we in elke stap iedereen informeren over wat het precies voor hen betekent.

Mijn CV is al best oud, ik denk dat ik die volgend jaar wel zal vervangen of toch repareren? Moet ik wachten op de toekomstige plannen voor mijn wijk?

Het zal nog zeker een aantal jaar duren voordat de eerste woningen van het aardgas afgaan. Als uw cv-ketel nu kapotgaat is de eerste prioriteit dat u uw huis warm krijgt. Het kan inderdaad teleurstellend zijn als u net voordat er een warmtenetwerk in uw straat wordt aangelegd toch een nieuwe cv zou moeten aanschaffen. Mogelijke oplossingen zijn het tijdelijk huren van een cv-ketel, het aanschaffen van een tweedehands cv-ketel of het hergebruiken van een ketel die vrijkomt vanuit een woning die inmiddels is aangesloten.

Mijn wijk krijgt een warmtenet. Mag ik dan tot 2050 gewoon gas blijven gebruiken?

U bent op dit moment niet verplicht om over te stappen op het warmtenet. Het is echter wel mogelijk dat de gasleiding in de wijk eerder dan 2050 wordt afgesloten. Tegen die tijd is het belangrijk dat u wel een andere bron heeft gevonden om uw woning te verwarmen. U wordt ruim van tevoren, zeker een aantal jaren van tevoren, geïnformeerd als dit aan de orde is.

Mag ik in plaats van een warmtenet ook gewoon kiezen voor een warmtepomp? Moet ik meedoen?

Op dit moment is het niet verplicht om mee te doen met een collectieve oplossing. Het staat mensen nu nog vrij te kiezen voor bijvoorbeeld een warmtepomp. Maar feit is wel dat we op zoek moeten naar een alternatief voor aardgas. Daarbij zoeken we naar een oplossing die voor het grootste deel van de gebruikers het beste alternatief is.  Het kan zijn dat deelname aan een collectieve oplossing in de toekomst wel verplicht wordt. Er is in het klimaatakkoord namelijk gekeken naar mogelijkheden om deelname aan een oplossing te verplichten. Want sommige oplossingen werken nu eenmaal alleen als iedereen meedoet. Op die manier houd je de kosten ook laag voor u als bewoner. Maar in die fase zijn we nu nog niet.

Hoe gaat isoleren meegenomen worden in de Transitievisie Warmte en de uitvoeringsplannen? Komt daar een aparte planning voor?

Ja, grootschalige isolatieprogramma’s maken deel uit van onze aanpak. Isoleren en het toepassen van hybride warmtepompen, wordt gemeentebreed gestimuleerd. Waar al duidelijk is wat de uiteindelijke warmtevoorziening zal worden, kan vanuit de gemeente gericht worden geadviseerd over het te realiseren isolatieniveau.

Hoe worden vrije sector huurwoningen meegenomen in de transitie?

In vrijwel alle buurten hebben we te maken met een mix van gebouweigenaren en -gebruikers. De gebouwde omgeving bevat immers koopwoningen, corporatie huurwoningen, vrije sector huurwoningen, VVE’s, winkels, kantoren, bedrijven, scholen, overheidsgebouwen, sportcentra, enz. Er zal een participatieplan worden opgesteld voor zowel de fase waarin we de Transitievisie Warmte opstellen, als voor de fase waarin per buurt wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld. In het participatieplan zal worden aangegeven op welke manier de verschillende belanghebbenden bij deze fasen worden betrokken.

Ziet de gemeente het als een optie om isoleren en van het aardgas af uit elkaar te trekken in de planning/uitvoering?

Woningen met een label D of hoger staan misschien niet voor de komende 20 jaar op de planning voor de Transitievisie Warmte. Maar het levert wel veel energiebesparing op door met deze woningen vroeg te beginnen met isoleren. Er kan inderdaad al veel energie worden bespaard door isoleren en het toepassen van hybride warmtepompen, voorafgaand aan het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen. Feitelijk zijn de gemeente, o.a. via het Energiepunt en Regionaal Energieloket, de woningcorporaties, en organisaties als energiecoöperatie de A hier al jarenlang mee bezig. In de Transitievisie Warmte zal worden aangegeven hoe hier een versnelling en intensivering kan worden gerealiseerd.

Hoe gaan alle inwoners gemotiveerd worden aan de slag te gaan met energiebesparing? Ook als hun woning pas over 20 jaar aan de beurt is?

Bewoners zijn zelf verantwoordelijk om hun woning klaar te maken om aardgasvrij te gaan wonen. Wij, als overheid, willen mensen hier bewust van maken. Dat doen we op verschillende manieren. Via activiteiten die mogelijk zijn gemaakt door de landelijke RRE subsidie zijn in 2020 al bijna 20.000 huishoudens bereikt. Ook via al eerder georganiseerde bijeenkomsten over collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen zijn duizenden huishoudens bereikt. Nu veel mensen gewend zijn geraakt aan het volgen van webinars, blijkt dit een laagdrempelige en efficiënte manier te zijn om inwoners te motiveren en informeren en ze handelingsperspectief te bieden. Het blijft een continu proces van communiceren om ook echt alle doelgroepen in de samenleving op een goede manier te bereiken. Vanuit het Energiepunt / Energiek Apeldoorn wordt daar continu aan gewerkt. De belangrijkste boodschap zal zijn dat we als overheid onze bewoners moeten “opleiden /trainen” met het verlenen van kennis om zelfstandig het initiatief te nemen met de verduurzaming van de woning aan de slag te gaan. Veel mensen willen wel hun huis verduurzamen maar weten niet waar ze moeten beginnen.

Het Rijk geeft aan dat we aardgasvrij worden. Betekent dit dat het Rijk ook alle kosten voor mij gaat betalen?

Iedere woning eigenaar is zelf verantwoordelijk om het huis klaar te maken om aardgasvrij te worden. Maar je staat er natuurlijk niet alleen voor om uit te zoeken hoe. Wij als gemeente gaan buurten helpen en goed informeren.

Landelijk is het uitgangspunt dat het betaalbaar moet zijn voor iedereen. Zowel lokaal als landelijk zijn er allerlei mogelijkheden voor subsidies en leningen. Maar we verwachten dat er in de toekomst vanuit het Rijk ook andere financiële producten ontwikkeld worden.

Welke ideeën zijn er tot nu toe over betaalbaarheid? Vooral voor inwoners met een koopwoning en een kleine portemonnee. Waar gaan we meer lezen over betaalbaarheid?

Uit de eerste analyses blijkt dat vrijwel in alle gevallen de nationale kosten van de alternatieven nu nog hoger zijn dan die van de CV ketel op aardgas. Als samenleving zullen we deze hogere kosten moeten dragen. Uiteindelijk gaat het bij de betaalbaarheid voor inwoners van alternatieven om een (financieel) verdelingsvraagstuk. De oplossing voor dit verdelingsvraagstuk ligt grotendeels in Den Haag. Als gemeente kunnen we voor wijkuitvoeringsplannen echter geen draagvlak krijgen, of op zijn minst acceptatie, indien dit verdelingsvraagstuk niet naar tevredenheid wordt opgelost. Het heeft daarom onze volle aandacht, en dat geldt ook voor organisaties als VNG en G40, waarin we participeren. Daarnaast zullen we als samenleving moeten accepteren dat we te nemen maatregelen in de woning niet meer kunnen koppelen aan een terugverdientijd. Aardgasvrij worden is een feit. Je kan dan niet de investering vergelijken met “toen we nog aardgas hadden”.

Daarnaast zijn en komen er zowel lokaal als landelijk allerlei mogelijkheden voor subsidies en leningen. En we verwachten dat er in de toekomst vanuit het Rijk ook andere financiële producten ontwikkeld worden.

Als ik mijn huis moet isoleren voor een warmtepomp welke subsidies komen er hiervoor beschikbaar? Of moet ik alles zelf betalen?

Op dit moment (2021) is er een subsidie van ca. 20% van de kosten beschikbaar voor isoleren en dubbel glas. Het zou goed zijn om bij alle werkzaamheden die u mogelijk in de toekomst aan uw woning gaat uitvoeren ook te kijken of er hiervoor subsidies zijn. Hiervoor is een overzichtelijke site waarop alle mogelijke subsidies en leningen zijn samengebracht.

Wordt mijn huis meer waard als ik nu mijn huis al van het gas af heb?

De verwachting is, en dat wordt inmiddels bevestigd door de Rabobank, dat huizen die goed geïsoleerd zijn en zelfs aardgasvrij zijn, meer waarde hebben dan woningen die nog een lange weg te gaan hebben. Wat we nu zien is dat de druk op de woningmarkt zo hoog is dat de prijzen snel stijgen en dit verschil nog niet goed te zien is.

Wordt mijn huis minder waard als mijn huis nog in “originele” staat verkeerd?

De waarde van het bezit wordt bepaald door wat de markt ervoor over heeft. Banken hebben al wel aangegeven dat huizen die al “aardgasvrij ready” zijn in hun boekhouding meer waard zijn. Daar zit dus wel een verschil.

Ik woon in een jaren 30 woning? Kan ik dan wel van het aardgas af?

Jaren 30 woningen aardgasvrij maken kan inderdaad. De investeringskosten zijn alleen wel veel hoger zijn dan van modernere huizen, maar de besparing op de energierekening zal ook veel hoger zijn.

Ik ben bijna 65, in 2050 ben ik er denk ik allang niet meer. Waarom zou ik mij dan nu druk maken?

Dat is een vraag die u voor u zelf zult moeten beantwoorden. Wij zien dat met name veel oudere inwoners tot op hoge leeftijd gemotiveerd zijn om hun woning te verduurzamen. De reden hiervoor is voor iedereen anders. Dat kan zijn om meer comfort in huis te hebben of dat men vindt dat ze goed voor hun woning moeten zorgen voor de mensen die na hen in hun huis komen wonen.

Ik wil graag waterstof. Dit is geen gedoe, ik kan bestaande leidingen gebruiken, het is veiliger etc. Ik zie alleen maar voordelen in waterstof. Waarom kan dat niet?

Waterstof lijkt voor veel mensen een ideale oplossing. Er is alleen veel energie nodig om waterstof te maken en daarnaast zal er in de toekomst voor bijv. de industrie heel veel waterstof nodig zijn. Het zal daarom pas interessant kunnen worden als waterstof goedkoper wordt om te produceren en ook in grote hoeveelheden beschikbaar kan komen voor gebruik in woningen.

In hoeverre gaat de gemeente ook op zoek naar gezamenlijke inkoopacties voor inwoners?

De gemeente is uiteraard niet de markt, maar kan hier wel fungeren als een vliegwiel. Denk aan acties voor vloerisolaties, hybride ketels etc. Of kan deA hier een rol in betekenen voor alle inwoners?

Er wordt al intensief samengewerkt met deA en momenteel wordt onderzocht hoe dit partnerschap verder versterkt kan worden. Vanuit de gemeente starten we in 2021 met een collectief inkoopprogramma rondom ventilatieboxen in woningen. Het ligt zeker in de verwachting dat we hier in de toekomst nieuwe inkoopacties aan gaan toevoegen.

Wanneer is mijn buurt aan de beurt om van het aardgas af te gaan? Hoe weet ik wanneer mijn buurt aan de beurt is?

De gemeenteraad stelt eind 2021 eerst een Transitievisie Warmte vast. Daarin leggen we uit welke oplossingen voor duurzame warmte kans hebben in Apeldoorn.  En wat de volgorde van de buurten en dorpen is die overstappen op duurzame warmte. En in welk tempo. Ook staat hierin hoe de gemeente dat samen met partners en inwoners gaat aanpakken.  

De gemeenteraad beslist uiteindelijk ook over de uitvoeringsplannen op buurtniveau, die na 2021 volgen. Deze uitvoeringsplannen geven bewoners meer duidelijkheid over het proces in hun buurt. En over wat dit voor hun eigen woning betekent. We zullen iedereen in elke stap informeren over wat het precies voor hen betekent.

Mijn CV is al best oud. Zal ik die volgend jaar vervangen of toch repareren? Moet ik wachten op de toekomstige plannen voor mijn buurt? Het zal nog zeker een aantal jaar duren voordat de eerste woningen overstappen op duurzame warmte. Als uw cv-ketel nu kapotgaat is het belangrijkste dat u uw huis warm krijgt. Het kan vervelend zijn als u een nieuwe cv-ketel moet kopen. Net voordat er een warmtenetwerk in uw straat komt. U kunt dan tijdelijk een cv-ketel huren of een tweedehands cv-ketel kopen. Of een cv-ketel opnieuw gebruiken die vrijkomt uit een woning die al is aangesloten.

Mijn buurt krijgt een warmtenet. Mag ik dan tot 2050 gewoon gas blijven gebruiken?

U bent nu niet verplicht om over te stappen op het warmtenet. Het is wel mogelijk dat de gasleiding in de buurt eerder dan 2050 dicht gaat. Dan is het belangrijk om uw woning op een andere manier te verwarmen. U krijgt ruim van tevoren, zeker een aantal jaren van tevoren, informatie hierover.

Mag ik in plaats van een warmtenet ook gewoon kiezen voor een warmtepomp? Moet ik meedoen? Op dit moment is het niet verplicht om mee te doen met een gezamenlijke oplossing. Het staat mensen nu nog vrij te kiezen voor bijvoorbeeld een warmtepomp. Maar feit is wel dat we op zoek moeten naar een andere oplossing voor aardgas. Daarbij zoeken we naar een oplossing die voor het grootste deel van de gebruikers de beste keuze is. 

Het kan zijn dat meedoen met een gezamenlijke oplossing in de toekomst wel verplicht wordt. Er is in het klimaatakkoord namelijk gekeken naar mogelijkheden om meedoen aan een oplossing te verplichten. Want sommige oplossingen werken alleen als iedereen meedoet. Op die manier houd je de kosten ook laag voor u als bewoner. Maar in die fase zijn we nu nog niet.

Welke plek heeft isoleren in de Transitievisie Warmte en de uitvoeringsplannen? Komt daar een aparte planning voor?

Ja,  isolatieprogramma’s maken deel uit van onze aanpak. Isoleren en het gebruik maken van van hybride warmtepompen, wordt gemeentebreed aangemoedigd. Als de uiteindelijke warmtevoorziening bekend is, kan de gemeente  u adviseren over het niveau van isolatie.

Welke plek hebben vrije sector huurwoningen in de transitie?

In bijna alle buurten hebben we te maken met een mix van gebouweigenaren en -gebruikers. Er zijn koopwoningen, corporatie huurwoningen, vrije sector huurwoningen, VvE’s, winkels, kantoren, bedrijven, scholen, overheidsgebouwen en sportcentra. Er zal een participatieplan komen voor de fase waarin per buurt uitvoeringsplannen worden gemaakt. In het participatieplan staat hoe iedereen kan meedoen.

Ziet de gemeente het als een optie om isoleren en van het aardgas af uit elkaar te trekken in de planning?

Woningen met een label D of slechter staan misschien nog niet op de planning. Maar het levert wel veel energiebesparing op door met deze woningen vroeg te beginnen met isoleren. De gemeente en partners zijn hier al jarenlang mee bezig. In de Transitievisie Warmte staat hoe hier een versnelling in kan komen.

Hoe gaan alle inwoners gemotiveerd worden aan de slag te gaan met energiebesparing?

Ook als hun woning pas over 20 jaar aan de beurt is? Bewoners zijn zelf verantwoordelijk om hun woning klaar te maken om gebruik te kunnen maken van duurzame warmte. Wij, als overheid, willen mensen hier op wijzen. Dat doen we op verschillende manieren. In 2020 en 2021 zijn al tienduizenden gezinnen bereikt door landelijk gesubsidieerde activiteiten. Ook via al eerder georganiseerde bijeenkomsten over gezamenlijke inkoopacties voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen zijn duizenden gezinnen bereikt.

Veel mensen zijn al gewend aan het volgen van online bijeenkomsten. Het blijkt een makkelijke manier om inwoners te laten meedoen en informeren. We blijven in gesprek met alle partijen. Als overheid willen we onze bewoners “opleiden” om zelf met de verduurzaming van de woning aan de slag te gaan. Veel mensen willen wel hun huis verduurzamen maar weten niet waar ze moeten beginnen. Wij helpen ze op weg met het delen van kennis.

Uw Reactie
Uw Reactie