Wat zoekt u:

ESF-subsidie

In juni 2014 is in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek/Noord-Veluwe het regionaal ESF-subsidiebureau te Harderwijk gestart. Het doel van dit bureau is om gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio te ondersteunen bij het aanvragen van projecten die te financieren zijn vanuit het ESF-programma 2014-2020.

 • Nederland krijgt in de periode 2014-2020 bijna een half miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit geld moet mensen zonder werk in staat stellen om (weer) een baan te vinden. Voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek/Noord-Veluwe (samen ook wel Stedenvierkant genoemd) is 2,7 miljoen euro beschikbaar voor de eerste periode 2014 -2016.

  Het regionaal ESF-subsidiebureau gaat niet op de stoel van de aanvragende school of gemeente zitten. De organisatie die de aanvraag doet is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoudelijke realisatie en correcte verantwoordingsinformatie.

 • U kunt als organisatie in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek/Noord-Veluwe uw projectvoorstel voor ESF indienen bij het regionaal ESF-subsidiebureau. Zie Voorwaarden. Het subsidiebureau coördineert de aanvragen vanuit de arbeidsmarktregio en dient deze als een gebundelde aanvraag in bij het Agentschap SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

  De eerste aanvraagperiode is voorbij. De data voor de tweede aanvraagperiode zijn nog onbekend. Het Ministerie van SZW bepaalt deze periode.

  Al uw vragen over het aanvragen van ESF-subsidie en het inrichten van ESF-projecten kunt u stellen in een e-mail aan de heer P. Donders van het regionaal ESF-subsidiebureau via esfsubsidie@socialedienstveluwerand.nl of esfsubsidie@apeldoorn.nl.

 • U kunt een aanvraag indienen voor 2-jarige projecten die bijdragen aan de toestroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot deze markt. Denk aan bijstandsgerechtigden en leerlingen vanuit het praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs.

  Het subsidiebureau toetst uw aanvraag op de volgende punten:

  • Het realiteitsgehalte van de aanvraag
  • De complexiteit van de aanvraag
  • De wijze waarop de administratieve organisatie is ingericht en het interne beheer is geregeld
  • De financiële onderbouwing van de aanvraag
  • Bestaande wet- en regelgeving
  • Aansluiting bij de lokale/regionale opgave in het kader van de Participatiewet.
 • Veelgestelde vragen

  • Zijn de kosten van de no-risk polis zoals vermeld in de participatiewet, ook op te voeren onder plaatsingssubsidies?
   • Nee, omdat het kosten zijn die een gemeente maakt met als doel de kosten voor een werkgever te verminderen, dan wel deze te ontzorgen. Deze kostensoort is niet onder te brengen bij een van de drie toegestane kostensoorten onder ESF 2020. Ze horen thuis bij de reeks aan overige kosten die u maakt zoals exploitatiekosten, huurkosten, kosten voor kleding, reiskosten en dergelijke. Vergoeding van deze kosten geschiedt door middel van de 40% opslag op de directe interne loonkosten.
  • Een jongere krijgt ESF ondersteuning via het vso/pro project en stroomt vervolgens uit. Daarna meldt deze jongere zich bij een van de 4 gemeentelijke clusters. Kan deze jongere nogmaals voor ESF in aanmerking komen?
   • Ja, het betreft immers 2 aparte projecten.
  • Als er een Suwinetprint in de deelnemersadministratie aanwezig is, is een ID-bewijs dan niet meer nodig?
   • Klopt, een suwinet print is voldoende om de identiteit van de deelnemers vast te stellen.
  • Wanneer zijn de prestaties van de consulentbegeleiders die op een addendum werken voldoende onderbouwd?
   • Door nauwgezet in de deelnemersadministratie bij te houden wat de inzet van de consulentbegeleider op de betreffende deelnemer is. Dit blijkt uit gespreksverslagen, opgestelde plannen van aanpak en een logboek van gespreksnotities (zoals telefonisch contact en emailcontact). Het is belangrijk dat inzichtelijk is welke consulentbegeleider met welke deelnemer gewerkt heeft. Elke consulentbegeleider moet een substantieel aantal deelnemers begeleiden passend bij het aantal addendum uren. Er is geen exacte norm voor vastgesteld; de inzet per deelnemer kan variëren.
  • Kun je gaandeweg de uitvoering van het project meer of andere deelnemers aan het project toevoegen?
   • Ja, dit is normaal. Afgesproken is dat het maximaal aantal deelnemers per werkplein 275 bedraagt. Dit aantal bereik je al werkend gedurende de looptijd van het project. Kijk goed of je de deelnemer in het project meeneemt. Is iemand ongeschikt voor de ingezette activiteiten onder het ESF project, dan kun je deze deelnemer vervangen door een andere.
  • Ieder cluster heeft een of meer categorieën van deelnemers in de aanvraag aangeduid. Kun je tussen deze categorieën schuiven?
   • Ja, dat kan. Uiteindelijk gaat het erom dat de deelnemers aan de ESF criteria voldoen. Als dat het geval is kunnen ze in het project mee. De criteria zijn:
    • personen die langer dan 6 maanden in de uitkering zitten
    • arbeidsbelemmerden
    • NUO-ers (niet-uitkeringsontvangers)
    • werkloze jongeren tot 28 jaar
    • 55-plussers met WWB- (Wet werk en bijstand) of UWV-uitkering (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).