Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jeugdhulp

In Apeldoorn zijn flinke, groeiende financiële tekorten in de jeugdhulpverlening. Ondanks de genomen maatregelen die in de Voorjaarsnota 2019 zijn opgenomen loopt het tekort nog steeds op. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de Meerjaren Programma Begroting 2020-2023.

Mijn Apeldoorn

Huidige stand van zaken

In februari van dit jaar stuurde het College van B&W een raadsbrief, waarin de voortgang van de beheersing van de kosten in het Sociaal Domein worden verantwoord. Raadsbrief 11 februari 2020. Lees hier ook de vergaderstukken van het financieel perspectief, dat besproken is tijdens de Politieke Markt van 11 juni 2020. In het financieel perspectief wordt ingegaan op de transformatie.
Eind december 2020/begin 2021 wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het sociaal domein waaronder de jeugdhulp.

Besluitvorming Meerjaren Programma Begroting 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beraadslagingen over de Meerjaren Programma Begroting 2020-2023 (MPB) afgerond en op vrijdag 27 september is deze naar de raad gestuurd. Inwoners, instellingen en bedrijven konden tot 10 oktober 2019 hun oordeel over de MPB kenbaar maken. Lees hier het persbericht.  

Planning raadsbehandeling MPB

De planning van de raadsbehandeling ziet er als volgt uit:

  • Donderdag 10 oktober van 19.00 - 20.00 uur: hoorzitting, de hoorzitting heeft uitsluitend tot doel om belanghebbenden te ‘horen’. De aanwezige raadsleden hebben tijdens de hoorzitting gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan de insprekers;  
  • Donderdag 31 oktober van 19.00 - 21.00 uur: raadsdebat, de raadsfracties kunnen de reacties van de hoorzitting en de schriftelijke reacties betrekken bij het raadsdebat;
  • Donderdag 14 november vanaf 14.00 uur; raadsvergadering, de besluitvorming en vaststelling van de MPB. Hierbij stemt de raad ook over eventuele moties en amendementen die ingebracht zijn door de raadsfracties.

 

Presentatie Transformatie Sociaal Domein


Tijdens de Politieke Markt van donderdag 26 september is een presentatie gehouden over de transformatie in het sociaal domein (zie bijlage 5.4 uit de Meerjaren Programma Begroting 2020-2023). Hierbij kwamen natuurlijk ook de maatregelen die genomen worden met betrekking tot de financiering van de jeugdzorg aan de orde. Voor de gehele presentatie verwijzen wij u graag naar de opnames (zaal Rode Hert, vanaf 21.15 uur) die zijn gemaakt.

Besluitvorming Voorjaarsnota

Op 4 juli jl. heeft de raad gekozen voor scenario 1 in de voorjaarsnota om de financiële tekorten op de Jeugdhulp en Wmo op te lossen. Het College van B&W stelt nu voor het najaar de Meerjaren Programma Begroting 2020-2023 op waarin de benodigde maatregelen uit scenario 1 verder zijn uitgewerkt. Eind september verschijnt de begroting waarbij op 17 oktober de mogelijkheid is om tijdens de hoorzitting hierop in te spreken. De gemeenteraad neemt op 14 november 2019 een besluit over de begroting.

13 juni: Politieke Markt

Op 13 juni bespreekt de gemeenteraad de scenario’s en maatregelen in de Voorjaarsnota 2019 (een tussentijds overzicht van de begroting van de gemeente) om de financiële tekorten
op de Jeugdhulp en Wmo op te lossen.

Publieksrapportage jeugdhulp

Naar aanleiding van de e-mails die binnen zijn gekomen in de mailbox jeugdhulp2019 is een rapportage gemaakt over de belangrijkste bevindingen. De Apeldoornse gemeenteraadsleden hebben alle e-mails vertrouwelijk ontvangen. Deze e-mails worden niet gepubliceerd om privacy-redenen.

Rapport KPMG

Informatieblad jeugdhulp

De Raadsgriffie heeft een overzicht gemaakt van de betrokkenheid van de gemeenteraad bij dit onderwerp vanaf 2011.

Planning raadsbehandeling

De planning van de raadsbehandeling ziet er zo uit:

  • Donderdag 20 juni: Algemene Beschouwingen van de raadsfracties over de Voorjaarsnota (waar te verwachten is dat de fracties vertellen wat ze o.a. van de jeugdhulpvoorstellen vinden) in het stadhuis, Marktplein 1
  • Donderdag 4 juli: de gemeenteraad besluit over de Voorjaarsnota (en dus ook over de jeugdhulpvoorstellen) in het stadhuis, Marktplein 1

Rondetafelgesprek

Op 8 mei 2019 was  een rondetafelgesprek geweest. Ongeveer 140 deelnemers vanuit diverse zorg- en cliëntorganisaties en cliënten waren op deze avond aanwezig. Er is gesproken met raadsleden aan 12 tafels over 4 hoofdonderwerpen: Regie in de jeugdzorg, Keuzevrijheid, Doorverwijzing en Oplossingsrichtingen.