Planschade (bestemmings)

Als uw bedrijf schade lijdt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

 
Kosten  € 300,-
Dit kunt u bij (gedeeltelijke) toewijzing terugkrijgen.
Lees meer

Van belang is dat u uw verzoek indient binnen 5 jaar na het onherroepelijk zijn van het (vermeend) schadeveroorzakende besluit. Een verzoek dat buiten die termijn is ingediend wijzen we op grond van de Wro verplicht en per direct af.

En verder zijn onderstaande punten van belang:

 1. U bent eigenaar (geen huurder)
 2. U hebt schade (in de vorm van waardedaling) geleden aan uw eigendom
 3. De schade houdt verband met planologische maatregelen
 4. Het zou onredelijk zijn als de schade (helemaal) voor uw eigen rekening blijft
 5. U hebt niet op een andere manier volledige compensatie voor de schade ontvangen.

De kosten voor het indienen van een verzoek tot planschadevergoeding zijn € 300. U krijgt deze kosten terug indien wij uw verzoek om tegemoetkoming planschade geheel of gedeeltelijk toewijzen.

Zie ook de Aanvullende informatie voor informatie over het percentage eigen risico.

Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek tot planschade indienen.

Particulieren kunnen hiervoor inloggen met de knop hierboven (met DigiD).

Ondernemers vullen het aanvraagformulier bestemmingsplanschade (pdf, 86 kB) in en sturen deze ondertekend en voorzien van de gevraagde documenten naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Bel telefoonnummer 14 055 als u meer informatie wilt.

Uw verzoek wordt behandeld door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Hiervoor worden uw gegevens, samen met uw verzoek en meegezonden bijlagen, overgedragen aan deze commissieInformatie over het verloop van de procedure vindt u onder Aanvullende informatie. U kunt ook de volledige verordening planschade Apeldoorn inzien voor meer informatie.

De procedure

De procedure voor vergoeding van bestemmingsplanschade is als volgt:

 1. Wij toetsen uw verzoek aan de vereisten van de Wro en deze verordening
 2. Wij leggen het verzoek voor aan een onafhankelijk en deskundig adviesbureau
 3. Dit bureau beoordeelt uw verzoek aan de hand van de regels die daarvoor gelden; de Wro, de procedureverordening en de jurisprudentie (rechtelijke uitspraken)
 4. Het adviesbureau belegt een hoorzitting waarin u uw verzoek kunt toelichten; indien van toepassing maakt het bureau een afspraak voor opname van de woning in verband met de eventuele taxatie
 5. Het adviesbureau brengt een conceptadvies uit; u en de gemeente krijgt gelegenheid hierop (schriftelijk) te reageren
 6. Het adviesbureau brengt vervolgens - met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen - het definitieve advies uit
 7. Op basis van dit definitieve advies neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw verzoek.

U kunt ook de volledige verordening planschade Apeldoorn inzien voor meer informatie.

Het percentage eigen risico

De Wro (Wet ruimtelijke ordening) spreekt over het ‘normaal maatschappelijk risico’. Dat houdt in dat de verzoeker een eigen risico bij planschade heeft als deze schade geen betrekking heeft op de eigen woning of het bedrijfspand. Dat deel blijft dan ook voor eigen rekening. Het eigen risico is minimaal 2 procent en maximaal 5 procent van de waarde (voordat het schadeveroorzakende besluit is genomen) van de woning/het bedrijfspand of (indien van toepassing) het inkomen (winst en omzet). Dit eigen risico is niet van toepassing als de verzoeker schade lijdt aan zijn eigen woning of bedrijf. Onderstaand een tweetal rekenvoorbeelden van het ‘normaal maatschappelijk risico’.

 • De oorspronkelijke waarde van de woning op de peildatum (= datum inwerkingtreding besluit) is € 250.000. Het oordeel is dat de waarde met € 4.000 is gedaald. Omdat het maatschappelijke risico 2% of wel € 5.000 bedraagt, betalen wij geen tegemoetkoming planschade uit. Omdat wij uw verzoek om die reden afwijzen krijgt u het recht van € 300 niet terugbetaald
 • De oorspronkelijke waarde van de woning op de peildatum is € 250.000. De beoordeling toont aan dat de waarde met € 8.000 is gedaald. Omdat het maatschappelijke risico 2% of wel € 5.000 bedraagt, betalen we een tegemoetkoming planschade van € 8.000 minus € 5.000 = € 3.000. In deze situatie krijgt u het recht van € 300 wel terugbetaald
Uw Reactie
Uw Reactie