Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Kleine windturbinesAanvullend op grootschalige opwek met grote windmolens is er in de gemeente Apeldoorn ook aandacht voor kleine windmolens, met een ashoogte van maximaal 15 meter (afstand vanaf het maaiveld tot aan de as van de wieken). Voor particuliere grondeigenaren of bewonersinitiatieven kan de ontwikkeling van kleine windmolens interessant zijn.

Mijn Apeldoorn

Inspraak op Concept Beleidskader

Om de ontwikkeling van kleine windmolens in goede banen te leiden heeft de gemeente in juli 2020het Concept Beleidskader Kleine Windturbines (Pdf, 1,2 Mb) opgesteld. Dit concept is vrijgegeven voor inspraak van 22 oktober t/m 19 november 2020Alle ingekomen reacties zijn inmiddels verwerkt. Op basis hiervan is op 26 oktober 2021 een nieuw Concept Beleidskader Kleine Windturbines vastgesteld. De gemeenteraad neemt op 2 december 2021 een besluit over dit nieuwe Concept Beleidskader Kleine Windturbines.

Tijdens de Politieke Markt-bijeenkomst op 18 november 2021 kunt u meepraten over het nog te nemen raadsbesluit. U leest hier welke regels gelden om in te spreken tijdens deze bijeenkomst.

Aanleiding

Toen de gemeenteraad in september 2019 een onderzoek besprak naar mogelijkheden voor grote windmolens in de gemeente Apeldoorn, bleek er ook behoefte te zijn aan beleid voor kleine windmolens. Alhoewel er in Apeldoorn op dat moment nog geen concrete initiatieven waren voor kleine windturbines, vindt het gemeentebestuur het wel belangrijk om te zorgen voor heldere spelregels, vastgelegd in een beleidskader.

Wat zijn kleine windmolens?

De gemeente Apeldoorn beschouwt windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter als kleine windmolens. Het Concept Beleidskader is opgesteld voor deze categorie windmolens. Windmolens hoger dan 75 worden beschouwd als grote windturbines. Daar wordt apart beleid voor gemaakt.
Kleine windmolens wekken beduidend minder energie op dan grote. Ze zijn aanvullend op grootschalige opwek en kunnen grote windmolens niet vervangen. Ze zijn elders in het land met name interessant gebleken voor de energievoorziening van individuele buurtschappen, bewoners dan wel agrarische ondernemingen op eigen erf.

Kleine windmolens in Apeldoorn? 

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar soorten kleine windturbines en hun mogelijke impact op de leefomgeving. Denk daarbij aan hinder voor omwonenden en de gevolgen voor natuur en landschap. Daaruit bleek met name verrommeling het grootste zorgpunt. Voorstel is om in Apeldoorn geen windmolens toe te staan tussen 15 en 75 meter, om verrommeling van het landschap tegen te gaan.

Wat betreft hun betekenis voor de energietransitie bleek dat kleine turbines qua opwekvermogen relatief weinig bijdragen, maar wel op locatie een welkome aanvullende bron voor elektriciteit kunnen zijn.

Concept beleidskader kleine windmolens

Het college heeft het concept van het Beleidskader Kleine Windturbines vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In dit concept staat:

  • een afbakening en het uitgangspunt van het kader, met focus op erfturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter;
  • specifiek voor erfturbines aanvullend beleid met betrekking tot de ruimtelijke inpassing en te volgen procedure;
  • de wijze van monitoring en evaluatie;
  • een informatie-overzicht wat betreft technisch-financiële aspecten van kleine windturbines en wet- en regelgeving;
  • en dat dit concept beleidskader vrijgegeven wordt voor inspraak.

Contact

Heeft u vragen over kleine windturbines of de inspraakprocedure? Mail dan naar windenergie@apeldoorn.nl of bel met H. van Ganzenwinkel via tel 14 055.