Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nu en later, continuïteit en vernieuwing

19-09-2018

College presenteert eerste Meerjarenbegroting 2019-2022

Mijn Apeldoorn

Onder de titel “Nu en later, continuïteit en vernieuwing”, heeft het college van B. en W. de meerjarenbegroting 2019-2022 vastgesteld. De begroting biedt het college de financiële ruimte om te investeren. Voor 2019 is een bedrag van € 8,5 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid. In 2022 is dat € 10 miljoen. “Er is meer ruimte voor nieuw beleid dan in de afgelopen jaren en dat is een goede zaak”, zo constateert financieel wethouder Detlev Cziesso tevreden. “Tegelijkertijd houden wij echt de vinger aan de pols, want de ruimte is beperkt. Concreet hebben wij het over 1,5% van onze begroting van € 613 miljoen. Wij blijven behoedzaam en werken stapje voor stapje toe naar een volledig en definitief financieel herstel in 2026”.

De eerste begroting van het nieuwe college is op donderdag 4 oktober 2018 onderwerp van een hoorzitting van de gemeenteraad. Inwoners, bedrijven en belangengroeperingen kunnen dan reageren op de begroting. Voor donderdag 18 oktober 2018 staan zogeheten parallelsessies gepland in de raad. Daarin kan de raad vragen stellen aan de portefeuillehouders. Op donderdag 1 november 2018 zijn de algemene beschouwingen. Vaststelling van de meerjarenbegroting 2019-2022 staat gepland voor donderdag 8 november 2018.

Place to be

Het gaat goed met Apeldoorn, zo constateert het college in de nota van de aanbieding bij de begroting. “Het aantal arbeidsplaatsen trekt aan, het werkloosheidscijfer daalt, het aantal toeristen dat onze stad vindt neemt toe, het inwonertal stijgt en er lijkt een eind te zijn gekomen aan ‘de jonge vlucht’, het vertrek van jonge inwoners naar elders. Apeldoorn scoort in alle landelijke statistieken goed op veiligheid en sociale cohesie en de inwoners geven Apeldoorn een hoog rapportcijfer als het om de kwaliteit van leven gaat. “Apeldoorn wordt meer en meer een place to be”, zo geeft Detlev Cziesso aan. “Opgave die nu voorligt, is om de kansen die de oplevende economie ons biedt ook daadwerkelijk te benutten om Apeldoorn in alle opzichten nóg beter op de kaart te zetten”.

Apeldoorn voor iedereen

Het college van B en W wil dat iedereen in Apeldoorn meedoet ongeacht talenten of beperkingen en zet daar fors op in. “Inclusief het afdekken van het tekort hebben wij het dan over een bedrag van € 10 miljoen extra voor sociaal”, geeft wethouder Mark Sandmann aan. Het college is verder van mening dat de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening niet langer afhankelijk mag zijn van de omvang van de rijksbudgetten. “Wanneer er meer geld nodig is voor die kwaliteit dan zij dat zo”. Dit laat volgens Sandmann onverlet dat Apeldoorn met andere gemeenten aandacht blijft vragen in Den Haag voor de financiële situatie binnen het sociale domein. ‘Wij hebben het hier over 40% van onze totale begroting. Het gaat dus echt ergens om”, aldus Sandmann.

Speerpunt op sociaal terrein is de ‘doorontwikkeling’ van de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Wethouder Nathan Stukker:  “Wij streven naar een stedelijk dekkend netwerk via een gemeenschappelijke huisvesting in de wijken. Wij hebben hiervoor extra geld gereserveerd in onze begroting”.

Apeldoorn de banenmotor

De Apeldoornse economie zit in de lift. De werkgelegenheid stijgt. Het aantal arbeidsplaatsen steeg van 92.700 eind 2016 naar 94.200 eind 2017. Een stijging van 1,6% en dat is licht boven het landelijke gemiddelde. “Wij willen ook qua werkgelegenheid een 100.000 + gemeente worden”, vertelt wethouder Jeroen Joon. De wethouder wil ondernemend Apeldoorn de komende jaren daarom volop de ruimte geven. “Wij willen absoluut geen nee verkopen. Daarom reserveren wij in de begroting een extra bedrag in verband met de mogelijke ontwikkeling van de Ecofactorij II”. Joon wil niet alleen investeren in vierkante meters maar ook in faciliteiten. “Wij zetten in op innovatief ondernemerschap. Wij stimuleren de aanleg van glasvezelnetwerken en zetten in op de komst van 5G”.

Welkom aan de toerist

Vanaf 2017 staat de Veluwe weer op 1 voor wat betreft de binnenlandse vakantiebestemmingen. “Die positie willen wij behouden”, zegt Mark Sandmann. “Wij willen vooral inzetten op ons ‘stamkapitaal’’; het cultureel erfgoed, landschap en natuur”. De komende jaren wordt onder andere geïnvesteerd in wandelknooppunten, wildobservatieposten, beken en sprengen en erfgoedbeleving. “Op deze manier slaan wij twee vliegen in een klap. “De kwaliteit van ons stamkapitaal, maar ook de aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers gaat er op vooruit”.

Het college zet met het oog op de klimaatverandering in op een ‘groen blauw’ Apeldoorn. Dit betekent meer groen in de plannen en een ‘water robuuste’ inrichting van de stad en het buitengebied. Plannen worden hierop nauwkeurig getoetst.

Als het aan het college ligt wordt 2021 een bijzonder jaar. “Met de heropening van een vast prachtig gerenoveerd Paleis het Loo en het 50 jarig bestaan van Apenheul moet dit echt een kroonjaar worden”, geeft wethouder evenementen Jeroen Joon aan. Ook de viering van 75 jaar bevrijding, het jaar ervoor, heeft de aandacht van het college.

Comfortabele gezinsstad

Apeldoorn blijft zich ook de komende vier afficheren als dé comfortabele gezinsstad en trekt hier ook extra geld voor uit. Nathan Stukker: “Bedoeling is dat er in de dorpen en in wijken wordt geïnvesteerd in speel- en beweegprojecten. Ook gaan wij schoolpleinen uitdagender inrichten en starten wij met pilots voor bewegingsonderwijs. Bewegen moet weer leuk worden”.

Stukker vindt het belangrijk dat iedere inwoner, die dat wil, ook echt mee kan doen. “Sport en cultuur verbinden. En daar moet iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd aan mee kunnen doen. Om die reden zetten wij fors extra in op bijvoorbeeld verenigingen en cultuur- en erfgoededucatie. Iedereen hoort erbij in Apeldoorn”.

Van A naar B en liefst op de fiets

Het college reserveert in de begroting extra geld voor mobiliteit. Vooral het fietsen krijgt een impuls, zo geeft wethouder Wim Willems aan. “Zo zetten wij bijvoorbeeld in op de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Elsbosweg”. Verder staan een verbetering van de verkeersveiligheid bij de Ovenbouwershoek, de herinrichting van een deel van de Soerenseweg, en de aanleg van een  toe rit via de Oost Veluweweg naar de A50 op rol. “En verder is budget vrijgemaakt om de tunnel Laan van Osseveld vierbaans te maken. Ook investeren wij in ‘de ring’ en in de infrastructuur in Noord-Oost”, vertelt Willems.
Het college wil de komende jaren vooral samen optrekken met de inwoners en de partners in de gemeente. Om de daad bij het woord te voegen, komt er een initiatievenfonds, zo geeft wethouder burgerparticipatie Wim Willems aan. “Wij staan open voor ideeën die gericht zijn op het versterken van de vitaliteit van onze gemeente in de meest brede zin van het woord. Dat kunnen zowel sociale als meer fysieke ideeën zijn. Initiatief loont”, zo geeft Willems aan.

Een veilige stad

Apeldoorn is een relatief veilige stad en dat wil het college graag zo houden. Speerpunt hierbij is ondermijning. “Wij signaleren dat, net als elders in het land, de zwaardere, georganiseerde vormen van criminaliteit en verwevenheid van onder- en bovenwereld ook in Apeldoorn aanwezig zijn”, zo geeft burgemeester John Berends aan. “Het gaat daarbij om vormen van criminaliteit die de samenleving ondermijnen en die vaak niet of moeilijk zichtbaar zijn. Wij willen die vaak onzichtbare criminaliteit, die ons gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast, met kracht tegengaan. Wij pakken daarom op jaarbasis 10 of 12 concrete casussen echt aan. Hiervoor is extra budget beschikbaar”, aldus Berends.

Het college van B. en W. geeft in de meerjarenbegroting “Nu en later, continuïteit en vernieuwing” aan voort te bouwen op de ingezette bewegingen. Tegelijkertijd wil het college “vernieuwen en versnellen”, aldus het college in de nota van aanbieding die deze week naar de gemeenteraad is gestuurd.

Documenten