Wat zoekt u:

Raadsbehandeling Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2018-2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

"Door en Door"

De gemeente maakt elk jaar een meerjarenprogrammabegroting. In deze begroting kijken we vier jaar vooruit. De MPB 2018-2021 heeft de titel “Door en Door”. Het betreft de laatste meerjarenbegroting van deze bestuursperiode.

Het college presenteert een MPB waaruit geconcludeerd kan worden dat het financiële perspectief in alle opzichten een gunstig beeld laat zien. In de Voorjaarsnota 2017 (Doorbraaknota) werd kort teruggekeken op de Agenda voor Herstel uit 2012. Het kernpunt uit die agenda was de opdracht aan Raad, college en organisatie om financieel schoon schip te maken, alle hens aan dek! 2012 was een jaar waarin de financiële crisis volop voelbaar was. Zo terugkijkend is het een bijna wonderlijk verhaal hoe nu, zes jaar later, het beeld is gekanteld. Met deze MPB lijkt Apeldoorn weer ‘up and running’ en kunnen we het financieel herstel combineren met de realisering van belangrijke opgaves die de stad, inclusief de dorpen, ons stelt.

Inspraak

Burgers, instellingen en bedrijven worden van harte uitgenodigd om hun oordeel over de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 kenbaar te maken. In de periode van vrijdag 8 september tot vrijdag 6 oktober 2017 heeft u de gelegenheid een officiële schriftelijke inspraakreactie op de voorstellen uit Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 in te dienen.

U kunt uw schriftelijke reactie richten aan de gemeenteraad van Apeldoorn t.a.v. de raadsgriffie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Ook kunt u uw schriftelijke reactie per mail aan de gemeenteraad richten, mits U uw naam, adres, woonplaatsgegevens vermeldt; mailadres: politiekemarkt@apeldoorn.nl. De raadsfracties kunnen de schriftelijke reacties van instellingen en burgers betrekken bij de algemene beschouwingen tijdens de begrotingsraadsvergadering.

Politieke behandeling

Omdat bij de behandeling van de Voorjaarsnota (Doorbraaknota) 2017 al een hoorzitting is gehouden, vindt er geen hoorzitting plaats bij de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021.

De Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 wordt behandeld in de politieke markt van donderdag 26 oktober a.s. vanaf 19.00 uur. Op donderdag 9 november zal de raad ’s middags stemmen over eventuele moties en amendementen en de Meerjarenprogrammabegroting vast stellen. De moties en amendementen worden daags tevoren op de website geplaatst. Het aanvangstijdstip van die vergadering en eventuele wijzigingen in de behandelprocedure zullen hier op de website bekend worden gemaakt.

De MPB-stukken