Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuw beleid voor ontwikkeling van Apeldoornse zonneparken

20-12-2019

Ook als we alle geschikte daken volleggen met zonnepanelen, blijven er in Apeldoorn zonneparken (velden met zonnepanelen) nodig om voldoende duurzame energie op te wekken. Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op de omgeving. Belangrijk is dan ook dat de ontwikkeling ervan zorgvuldig gebeurt.

Mijn Apeldoorn

Om die ontwikkeling in goede banen te leiden, heeft het college het  Afwegingskader Zonneparken opgesteld. Met dit kader biedt de gemeente duidelijkheid aan alle partijen die met zonneparken te maken krijgen: bewoners, bedrijven, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. In januari besluit de gemeenteraad over dit nieuwe beleid. 

Wat is het Afwegingskader Zonneparken?

In het Afwegingskader Zonneparken staan de spelregels waar de ontwikkeling van nieuwe zonneparken in de gemeente Apeldoorn aan moet voldoen. Zo zal een ontwikkelaar bijvoorbeeld moeten zorgen voor een goede inpassing in het landschap, met voldoende groen in en om het zonnepark heen. Ook stelt de gemeente als eis dat ontwikkelaars in een zo vroeg mogelijk stadium met omwonenden in gesprek gaan. Zij moeten hen ook de mogelijkheid bieden om financieel mee te profiteren van een zonnepark in hun buurt. De ervaring leert dat dat niet vanzelf gebeurt.

Zonneparken zijn nodig, naast zon op dak

Het Afwegingskader Zonneparken wijst gebieden aan waar de ontwikkeling van zonneparken kansrijk is, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Zonnepanelen op daken en in bebouwd gebied hebben de voorkeur boven zonneparken in het buitengebied, is een belangrijk uitgangspunt, net als bij de provincie en het Rijk. “Alleen betekent dat niet altijd voorrang in de tijd.” verduidelijkt Harold van Ganzenwinkel, beleidsadviseur Duurzaamheid. “De opgave is zo groot dat zonneparken nu al aanvullend nodig zijn, naast het gebruik van zoveel mogelijk dakoppervlak voor zonnepanelen. Wachten zien we niet als optie. De meeste daken zijn privaat bezit en de gemeente kan hier alleen stimuleren, maar niet afdwingen.” aldus Van Ganzenwinkel.

Eerst alle daken volleggen met zonnepanelen zou te lang duren en uiteindelijk te weinig duurzame energie opleveren. Wel staat de gemeente slechts beperkt zonneparken in het buitengebied toe. Namelijk alleen voor de opwek van dát deel zonne-energie wat we niet met zonnepanelen op daken en in gebouwd gebied kunnen opwekken.

Totstandkoming

Het afwegingskader kwam mede tot stand op basis van de leerervaringen uit de pilot-projecten zonneparken die in 2017/2018 werden opgestart en naar verwachting in 2020 en 2021 daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarnaast sprak de gemeente ook met dorpsraden, energiecoöperaties en andere belanghebbenden en was er een inspraakprocedure van 11 juli tot en met 20 september. In totaal maakten acht insprekers hiervan gebruik.

Inspraakreacties

Veel ingekomen inspraakreacties hadden betrekking op de effecten voor natuur en landschap  Meerdere inspraakreacties leidden tot aanpassing of aanscherping van het Afwegingskader. Zoals bijvoorbeeld een verantwoordingsplicht voor ontwikkelaars dat zij zich voldoende hebben ingezet voor participatie door Apeldoorners. Bij andere inspraakreacties legt het college uit waarom het wil vasthouden aan de oorspronkelijke formulering. De insprekers hebben inmiddels een persoonlijke reactie op hun inspraakreactie ontvangen. Het overzicht van  (geanonimiseerde) inspraakreacties en de beantwoording hiervan is ook te vinden op www.apeldoorn.nl/zonneparken.

Vervolg

Met dit kader biedt de gemeente duidelijkheid aan alle partijen die met zonneparken te maken krijgen. En dat is nodig bij een nieuwe ontwikkeling zoals zonneparken, zo vindt het college van burgemeester en wethouders.
De gemeenteraad bespreekt het Afwegingskader Zonneparken in de raadsbijeenkomst Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 9 januari en besluit erover in de gemeenteraad van 16 januari. Nieuwe plannen voor zonneparken worden pas na vaststelling van het kader door de gemeenteraad in behandeling genomen.

Vinger aan de pols

Het college houdt na vaststelling van het kader vinger aan de pols. Zonneparken vormen slechts een deeloplossing in de totale opgave van de gemeente. Nieuwe ontwikkelingen en de concrete ervaringen met zonnepark-projecten kunnen aanleiding zijn om het kader zo nodig bij te stellen.

Meer informatie

www.apeldoorn.nl/zonneparken