Veldhuis
Veldhuis

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen in Veldhuis volgen. Formele procedures en inspraakmogelijkheden zullen we ook op deze plek aankondigen. De direct betrokkenen en inwoners van het gebied informeren we ook rechtstreeks over dit soort stappen en andere ontwikkelingen. Daarnaast maken we een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Ontwikkeling Veldhuis

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen in Veldhuis volgen. Formele procedures en inspraakmogelijkheden kondigen we ook op deze plek aan. De direct betrokkenen en inwoners van het gebied informeren we ook rechtstreeks over dit soort stappen en andere ontwikkelingen. Daarnaast maken we een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Veldhuis is de naam van het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal, het spoor, de Molendwarsstraat en Molenstraat Centrum. In deze buurt liggen onder andere het complex van Royal Talens, de voormalige Nettenfabriek, meerdere onderwijsinstellingen, twee supermarkten en ook woningen. De gemeente heeft met het bureau Bura urbanism een visie gemaakt voor dit gebied, deze is in 2021 vastgesteld en op dit moment wordt de visie vertaald naar een concreter masterplan.

Terugkoppeling bewonersbijeenkomst Veldhuis

Op dinsdag 29 november hebben wij zo’n 75 geïnteresseerden bijgepraat over alle ontwikkelingen in het gebied Veldhuis, het vervolgproces en de planning. Onderaan deze projectpagina treft u nieuwsbrief 3 aan, waarin een samenvatting van de avond beschreven staat.

Karakter Veldhuis

In Veldhuis staan zowel typische Apeldoornse huizen met grindbermen langs de straten als grotere soms rauwe industriële bedrijfspanden. De oorspronkelijke bedrijven zijn grotendeels verdwenen. Zo is de voormalige Nettenfabriek al jaren niet meer in gebruik. Een deel van de panden is in gebruik door ondernemers die al voor de nodige nieuwe activiteiten en sfeer in het gebied zorgen. Al met al heeft het gebied veel potentie. Saxion, Wittenborg en de fotovakschool hebben er hun plek gevonden en vormen samen een mooi onderwijscluster. Er zijn kansen om het onderwijs in Apeldoorn verder uit te bouwen naar een campus waar onderwijs en innovatieve bedrijven samenwerken.

Veldhuis vanuit de lucht
Het gebied vanuit de lucht.
Veldhuis straatbeeld
Eén van de straten in het gebied.

Positie in de stad

De positie van de wijk in de stad, aan het Apeldoorns Kanaal en dicht bij het station en binnenstad, maakt dat de wijk een bijzondere en aantrekkelijke plek is voor nieuwe ontwikkelingen. De oude industriële panden geven ook een unieke sfeer aan de wijk. Er liggen kansen om woningbouw te realiseren in combinatie met bedrijven, voorzieningen en onderwijsfuncties.

Grote woningbehoefte

Apeldoorn is een groeiende stad en groeit ook sneller dan enkele jaren geleden gedacht. De afgelopen vijf jaar kreeg de gemeente Apeldoorn er bijna zesduizend inwoners bij. Zowel geboortes als mensen die zich hier nieuw vestigen. In maart 2021 is onze 165.000ste inwoner geboren en de verwachting is dat onze gemeente in de toekomst minstens 180.000 inwoners telt.

Om aan de grote woningbehoefte te voldoen en de woningmarkt ‘in beweging’ te houden (ook belangrijk voor starters op zoek naar een woning) is nieuwbouw op flinke schaal noodzakelijk voor Apeldoorn. De gemeente wil een flink deel van deze nieuwbouw realiseren langs de kanaaloevers en het spoor. Deze vorm van bouwen binnen de stad heet ‘inbreiding’. Ook zetten we waar mogelijk in op herbestemming.

Verhuizing Royal Talens

In lijn met deze ontwikkelingen is de gemeente al enige tijd in gesprek met Dura Vermeer en Royal Talens over een eventuele verplaatsing van de fabriek en het hoofdkantoor van Talens, om herontwikkeling van dit deel van Veldhuis mogelijk te maken. Inmiddels hebben wij met deze partijen een intentieovereenkomst getekend waarbij we gezamenlijk verkennen hoe we een verhuizing mogelijk kunnen maken. Denk aan het verkennen van nieuwbouwmogelijkheden op een andere locatie en het onderzoeken welke investeringen nodig zijn.

Dit zijn al met al langdurige trajecten. De tijdshorizon voor een verplaatsing van een fabriek is al gauw 3 tot 5 jaar. In de nog verdere toekomst is verplaatsing van de twee supermarkten in het gebied ook nodig om ook dat deel van Veldhuis te kunnen herontwikkelen.

Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp.
Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp.

Stedelijk, markant en groen

Het streven is om te bouwen met veel aandacht voor zichtbare kwaliteit en groen. In het Apeldoorn van de toekomst is er in de stad meer variatie te zien in soort en hoogte van bebouwing. We streven naar een parkachtige (binnen)stad die stedelijker en markanter wordt. Deze ambities spelen ook een rol bij de ontwikkeling van het gebied Veldhuis.

In de visie voor Veldhuis draait het onder andere om het combineren van stedelijkheid met de kwaliteiten van de omgeving en behoud van het industriële erfgoed. Ook elementen zoals een autoluwe wijk, een groene openbare ruimte mét Kayersbeek, en klimaatadaptatie, spelen een belangrijke rol. In de visie is sprake van een mix van wonen en werken en een variëteit in hoogte van de bebouwing. Waarbij voor de nieuwbouw een lagere parkeernorm mogelijk is dan normaal, dankzij het feit dat de stations vlakbij liggen en we ook inzetten op deelmobiliteit. Al met al liggen er kansen om ongeveer 780 woningen te realiseren in dit gebied, in combinatie met bedrijven, voorzieningen en onderwijs.

Van visie naar masterplan

De gemeenteraad heeft op donderdag 8 juli 2021 de visie voor de wijk Veldhuis vastgesteld. Deze visie maakte de gemeente samen met Bura urbanism en vormt het kader voor de gefaseerde gebiedsontwikkeling die plaats gaat vinden in dit gebied en al met al naar schatting zo’n 10 jaar zal duren. Vervolgens is de gemeente met architectenbureau KCAP aan de slag gegaan om de principes en uitgangspunten van deze visie verder uit te werken en te concretiseren in een masterplan. Eind november zijn omwonenden en geïnteresseerden bijgepraat over de stand van zaken van het masterplan. We verwachten het masterplan in juni 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen. Meer informatie hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief Veldhuis die we in december 2022 hebben verspreid. De link vindt u hieronder.  

Rijk investeert 4,9 miljoen in ontwikkeling Veldhuis

Woensdag 15 december 2021 werd bekend dat het Rijk 4,9 miljoen euro investeert in de ontwikkelingen in het gebied Veldhuis. Prachtig nieuws voor alle plannen die er liggen. Lees het nieuwsbericht over de bijdrage vanuit het Rijk

Wat betekent dit voor het gebied Veldhuis?

Dankzij de extra investering vanuit het Rijk is de ontwikkeling in dit gebied voor de komende jaren verzekerd en worden er 800 woningen en een aantal voorzieningen gebouwd. Eén van de voorwaarden voor de subsidie is dat we binnen 3 jaar starten met de bouw van de eerste woningen.

Planning aangepast

Tijdens de informatiebijeenkomst in november zijn buurtbewoners en geïnteresseerden bijgepraat over de plannen in Veldhuis. Daarbij hebben wij ook een voorlopige planning gedeeld. Helaas is het ontwerp Masterplan nog niet zover dat wij nieuwe informatie met u kunnen delen. De aanpassingen van het ontwerp zijn namelijk nog niet klaar. Daarbij studeren we nog op het inpassen van de onderwijscampus. We verwachten daar nog wel een paar maanden mee bezig te zijn. Ons streven blijft om het Masterplan voor het zomerreces ter inzage te leggen en informeren omwonenden daar tijdig over.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in Veldhuis?

Email: veldhuis@apeldoorn.nl

Nieuwsbrieven

Meld u aan voor de nieuwsbrief.
Hiermee houden wij u op de hoogte.

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie