Wat zoekt u:

Onderwijs

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Op deze pagina’s vindt u allerlei informatie over onderwijs in Apeldoorn.

 • Kijk voor alle informatie over het Nederlandse onderwijsstelsel bijvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid of de website van Carrièretijger.

 • Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar we kinderen spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. De voorschool is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar en voor kinderen die risico lopen op een taal- of ontwikkelingsachterstand. Elke voorschool werkt samen met een basisschool.

  Bekijk het overzicht van voorscholen in Apeldoorn.

 • Uw kind mag vanaf 4 jaar naar een basisschool naar keuze. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Apeldoorn heeft circa 70 basisscholen. Er zijn openbare basisscholen, basisscholen met bepaalde onderwijskundige opvattingen en basisscholen met een bepaalde levensovertuiging. 

  Speciaal basisonderwijs

  Speciaal onderwijs is er voor kinderen/ jongeren die het niet redden in het reguliere onderwijs vanwege een zintuiglijke, lichamelijke of verstandelijke beperking, leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Het Passend Onderwijs (PO) loket of VO loket besluit over de toelating tot het speciaal onderwijs. Deze loketten geven de zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring af. Deze verklaring geeft recht op toelating tot speciaal onderwijs.

 • Voortgezet onderwijs (vo) is onderwijs aan kinderen vanaf ongeveer 12 jaar. Het voortgezet onderwijs sluit aan op het basisonderwijs en bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs, hoger (beroeps)onderwijs of de universiteit. Informatie over het voortgezet onderwijs vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

  Voortgezet speciaal onderwijs

  Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke of verstandelijke beperking, leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Kinderen kunnen hier onderwijs volgen tot ze 20 jaar zijn. Kijk op de website Passend Onderwijs voor meer informatie over indicatie enzovoort.

 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

  Hoger beroepsonderwijs (HBO)

  Wetenschappelijk onderwijs (WO)

  • Apeldoorn kent 1 universiteit, de Theologische Universiteit. Wil je meer weten over deze universiteit ga dan naar http://www.tua.nl/. In de toekomst wil ook Wittenborg University universitair onderwijs aanbieden.

  Politieopleiding

 • Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Een leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Burgemeester en wethouders hebben daartoe een ambtsinstructie vastgesteld. De gemeente Apeldoorn verzorgt de leer- en kwalificatieplichtregistratie en de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 voor de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst.

  Verzuim melden

  • Meld verzuim in het voortgezet en middelbaar onderwijs (meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken) bij het digitale verzuimloket van DUO.

  Komt u in Apeldoorn wonen met schoolgaande kinderen?

  Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren schriftelijk aan te melden en in te schrijven op de nieuwe school van uw voorkeur, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen.

  U meldt uw kind aan op de school van uw voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Daarna heeft uw kind het recht om op deze school geplaatst te worden. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven.

  Neemt u tijdig contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn als blijkt dat de plaatsing van uw kind op een school vertraging oploopt.

  Meer informatie (spreekuren)

  Met vragen over (passend) onderwijs en het leerrecht kunt u bellen met de afdeling leerplicht via telefoonnummer 14 055.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer algemene informatie over de leerplicht.

 • Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Apeldoorn is verantwoordelijk voor de registratie en begeleiding van alle voortijdige schoolverlaters die in de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe of Voorst wonen. Voortijdig schoolverlaters komen in aanmerking voor begeleiding van de RMC. In het RMC werkt de gemeente Apeldoorn samen met onder andere scholen, jeugdhulpverlening en het UWV-Werkbedrijf.