Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wij werken samen aan het Apeldoorn van morgen

Organisatievisie 2019

Mijn Apeldoorn

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en de complexiteit van ons werk neemt toe. Dat
brengt flinke uitdagingen met zich mee. Dat merken we iedere dag en dat vraagt veel van ons. En
tegelijkertijd maakt het ons werk ook zo uitdagend en interessant. We zien ook dat hiermee het
belang van goede samenwerking toeneemt. Maar het blijft nog best lastig elkaar te vinden en we zijn
ons ook niet altijd bewust van het feit dat we elkaar binnen de gemeentelijke organisatie nodig
hebben om tot de beste resultaten te komen. Dit alles maakt dat we toe zijn aan een nieuwe
organisatievisie, die meer recht doet aan wat nodig is om te werken aan het Apeldoorn van morgen.

Tientallen collega’s zijn de afgelopen maanden in groepjes aan de slag gegaan met vragen als: Wat
zijn anno 2019 onze ambities? Hoe ziet onze toekomst eruit? En wat vraagt dat van medewerkers en
leidinggevenden? De antwoorden op deze vragen hebben we verwoord in dit document en vormen
samen de kern van onze nieuwe organisatievisie. Een belangrijke eerste stap, maar met woorden op
papier zijn we er natuurlijk niet. De komende tijd gaan we met elkaar volop verder in gesprek over
wat dit betekent voor jou in je werk, en hoe we de beschreven ambities met elkaar waar kunnen
maken.

Onze ambitie

We werken intensiever dan ooit samen met onze collega’s, onze inwoners, ons bestuur en al onze
partners aan het Apeldoorn van morgen. Wij zijn samen steeds op zoek naar het beste voor
Apeldoorn. In het belang van de stad, de dorpen en haar 162.000 inwoners.

We zijn als organisatie resultaatgericht en wendbaar. Tegelijk bewaren we waar nodig de rust en zijn
we een lerende organisatie. We monitoren of we de resultaten waar we naartoe werken boeken, en
leren van processen waar dat niet lukt, met als doel onszelf te verbeteren.

We werken met trots aan een toekomst waarin Apeldoorn, grootste gemeente op de Veluwe, voor
een heleboel mensen een hele fijne plek is om te leven en werken. En net als de bomen in onze
uitgestrekte bossen zijn wij stevig en breed geworteld in deze samenleving.

We werken niet alleen aan het behouden van de kwaliteiten van Apeldoorn, minstens zo belangrijk is
dat we het lef hebben om te investeren in vernieuwing en innovatie. Beide zijn broodnodig om de
uitdagingen die op ons af komen het hoofd te bieden. Denk aan uitdagingen die voortvloeien uit de
toenemende digitalisering, mobiliteit, klimaatverandering en energietransitie, vergrijzing, polarisatie,
veranderingen in de zorg etc.

Waar we voor staan is een ambtelijke organisatie met ruim 1300 medewerkers waarin we dagelijks
concrete resultaten halen. Wij doen dit door ons vakmanschap, onze innovatiekracht en
betrouwbaarheid
leidend te laten zijn op elke plek in onze organisatie, en door samenwerkingen aan
te gaan binnen en zeker ook buiten het stadhuis.

We hebben onze basis goed op orde. Dit betekent dat onze inwoners erop kunnen rekenen dat we
op een goede, betrouwbare manier al onze belangrijke basistaken vervullen. Zoals het verstrekken
van paspoorten, uitkeringen, vergunningen en voorzieningen, maar ook het onderhoud van
plantsoenen en wegen.

Andere taken zijn minder vastomlijnd, maar zowel voor onze basistaken als al onze andere taken
geldt dat de veranderingen in de samenleving invloed hebben op ons werk.

Dat maakt dat het belangrijk is dat we wendbaar zijn: we reageren soepel en slagvaardig op de
veranderingen om ons heen en durven nieuwe dingen uit te proberen en innovatief te zijn. We staan
voor ons werk en dat van de ander. Onze inwoners kunnen op ons rekenen en als collega’s kunnen
we op elkaar rekenen.

Wat vraagt dat van ons als medewerkers?

Belangrijk uitgangspunt in onze ambitie is dat we resultaatgericht en wendbaar willen zijn. Dat vraagt
natuurlijk iets van ons als medewerkers. Vier kernwoorden in onze ambitie springen daarbij het
meest in het oog:

Ons vakmanschap wil zeggen dat onze kennis en kunde groot is. Je weet waar je het over hebt. Je
voelt je verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt en bent daarop aanspreekbaar. Je weet
wat er van je verwacht wordt en kunt uitleggen wat je doet. Waar nodig denk en kijk je actief mee en
zoek je naar oplossingen. Je bent kritisch naar jezelf en naar elkaar. Als iets fout gaat kijk je proactief
hoe we daar als organisatie van kunnen leren. Je blijven ontwikkelen en bij blijven in je vakgebied is
voor jou een vanzelfsprekendheid.

Onze innovatiekracht helpt ons om te kunnen reageren op de veranderingen om ons heen. Je staat
open voor nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Voor het bereiken van onze doelen zijn er
immers vaak meerdere wegen die naar Rome leiden. We zijn altijd aan het leren. We zijn
nieuwsgierig hoe het anders en beter kan. We durven ons kwetsbaar op te stellen en over onze eigen
grenzen heen te kijken en te handelen, dat vraagt om overtuiging en lef.

Onze betrouwbaarheid blijkt uit het feit dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Je
uitgangspunt is dat je bijdraagt aan het vertrouwen in de gemeente. Je toont eigenaarschap en bent
je bewust van de gedeelde verantwoordelijkheid om tot het beste resultaat te komen. Beslissingen
nemen we binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken. Is het belangrijk daarbuiten te
gaan dan stemmen we dat goed met elkaar af.

We zijn stevig geworteld in de Apeldoornse samenleving en gaan actief samenwerkingen aan met
onze inwoners, ons bestuur, bedrijven, andere overheidsinstanties en natuurlijk ook binnen het
stadhuis met elkaar. We weten dat we elkaar nodig hebben en dat bundeling van onze kennis, inzicht
en visies op de toekomst leidt tot de beste oplossingen voor onze inwoners voor nu en voor later. We
zien samenwerking ook niet als iets vrijblijvends. We investeren actief in samenwerkingen vanuit de
overtuiging dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen, en dat we samen ook verantwoordelijk
zijn voor het eindresultaat.

Wat vraagt dit van onze leidinggevenden?

Onze organisatie wordt geleid vanuit een heldere ambitieuze visie op de ontwikkeling van onze
gemeente. Leiderschap betekent een duidelijke koers bepalen en blijven sturen op die koers.
Leidinggevenden zijn duidelijk over de kaders waarmee we werken (onder andere wet- en
regelgeving). Tegelijk stimuleren zij dat medewerkers de ruimte zoeken vanuit de bedoeling van die
kaders en dat medewerkers zich bewust zijn van de bestuurlijke en maatschappelijke context waarin
we ons werk doen.

Zij sturen op de resultaten die zij met medewerkers afspreken, zijn aanspreekbaar op hun gedrag en
hebben een duidelijke voorbeeldfunctie.

De kernwoorden uit onze ambitie zijn uiteraard ook op ons management van toepassing.

Leidinggevenden zetten hun vakmanschap in om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Zij
maken optimaal gebruik van de talenten van medewerkers door de rol die ze hen bieden en zetten
een coachende leiderschapsstijl in om het beste uit medewerkers te halen.

Leidinggevenden stimuleren de innovatiekracht van medewerkers en henzelf door medewerkers uit
te dagen om nieuwsgierig te zijn en open te staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen, en om
over eigen grenzen heen te kijken. Hoe kan het anders, hoe kan het beter.

Betrouwbaarheid betekent zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Als leidinggevenden sta
voor je mensen en bewaar je de rust waar dat nodig is. Leidinggevenden zijn zo open mogelijk, de
medewerker weet waar hij aan toe is. Zij geven vertrouwen aan medewerkers door te stimuleren dat
dilemma’s met elkaar bespreekbaar zijn, zijn objectief en kunnen hun beslissingen uitleggen.

Leidinggevenden kijken niet alleen naar de prestaties van hun eigen team, maar voelen zich minstens
zo verantwoordelijk voor het organisatieresultaat. Zij stimuleren medewerkers om de samenwerking
aan te gaan om tot een beter gezamenlijk resultaat te komen en daarbij slagvaardig te werk te gaan.
Ook stimuleren zij dat we niet naar elkaar wijzen, maar dat we samen verantwoordelijk zijn voor de
vraagstukken van het Apeldoorn van morgen.