Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Welstandsbeleid

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In veel gevallen zijn bouwplannen vergunningsvrij. Bij het omgevingsloket van de rijksoverheid kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als u voor uw verbouwing geen vergunning nodig hebt, dan gelden er ook geen welstandsregels. Bij een vergunningsvrij bouwwerk vindt u in de welstandscheck ook achtergrondinformatie, inspiratie en tips voor vergunningsvrije bouwwerken.

Mijn Apeldoorn

Check hier welstandscriteria

Toelichting check

Omgevingsloket Rijksoverheid

Achtergrondinformatie, inspiratie en tips

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

In Apeldoorn adviseert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) of aanvragen voor omgevings(bouw)vergunningen voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. De Welstandsnota 2017 - 2020 ‘Aantrekkelijk Apeldoorn” en de bijlage A en B van de welstandsnota, is voor die advisering het kader. De CRK bestaat uit onafhankelijke deskundigen in architectuur, stedenbouw, landschap, cultuurhistorie en archeologie. Er zijn ook twee inwoners van Apeldoorn lid van de CRK.

Het CRK advies gaat naar het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist dan of een omgevingsvergunning wordt afgegeven. Een positief advies van de CRK is een voorwaarde voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

Soms heeft de CRK vragen over de plannen of ziet de CRK andere oplossingsmogelijkheden. De CRK kan u dan uitnodigen voor een gesprek. U vindt in de ‘welstandscheck ook een lijst met de gespreksonderwerpen,  waaraan in zo’n gesprek aandacht kan worden besteed. Voor monumenten gelden afzonderlijke gespreksonderwerpen monumenten.

De vergaderingen van de CRK zijn openbaar toegankelijk.

Jaarverslag ruimtelijke kwaliteit

Beeldkwaliteitsplannen ontwikkelingsgebieden

‘De doelstellingen uit de welstandsnota zijn gericht op bouw en verbouwingen in de bestaande stad/ dorp of buitengebied. Ter inspiratie (niet verplicht) zijn er ook vaak beeldkwaliteitsplannen met achtergrondinformatie over het desbetreffende gebied bij de ‘welstandscheck’ opgenomen.

Ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling van een heel gebied, zoals bijvoorbeeld Zuidbroek of Zonnehoeve, is meestal een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat anders van opzet is. Deze ontwikkelgerichte beeldkwaliteitsplannen beschrijven het ontwerp van het nieuwe ontwikkelgebied en bevatten de stedenbouwkundige criteria (verplicht), die nodig zijn om het nieuwe gebied te kunnen ontwikkelen. In deze ontwikkelgebieden vervangt, indien er een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld, het beeldkwaliteitsplan de welstandsnota.
Deze door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteitsplannen vindt u hieronder:

Monumenten en cultuurhistorische gebieden

Zie ook