Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bijlage B: literatuurlijst

Mijn Apeldoorn
 • 2020, Vier Scenario’s voor de Toekomst van de Detailhandel (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2007)
 • A1-A50 handreiking ruimtelijke kwaliteit; de relatie tussen de stad, de snelweg en het landschap (Els Bet & Carin Jannink, 2010)
 • A1-A50 schetsboek; de relatie tussen de stad, de snelweg en het landschap (Els Bet & Carin Jannink, 2010)
 • Aandachtspunten demografie Apeldoorn (Rolf Tjemmes, 2010)
 • Apeldoorn Duurzaam (gemeente Apeldoorn, 2001)
 • Apeldoorn geeft ruimte; naar een nieuwe koers en een andere manier van werken in de ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn (gemeente Apeldoorn en Van Nimwegen, 2011)
 • Apeldoorn op de grens van twee eeuwen (Arno Marchand, 1999)
 • Apeldoorn 2007-2015; kansen voor winkelontwikkelingen in de binnenstad en periferie (DHV, 2007)
 • Arme Stad Versus Rijkere Stad Scenario (Ecorys, 2011)
 • Bedrijfseconomische ontwikkelingen in de agrarische sector; bestemmingsplan Buitengebied gemeente Apeldoorn (Alterra, 2010)
 • Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in de Stedendriehoek; eindrapport (Etin, 2007)
 • Beleidsnota hoogbouw; ruimte door hoogte (gemeente Apeldoorn, 2008)
 • Betrokken Actief Apeldoorn; sociaal strategische visie 2020 (gemeente Apeldoorn, 2005)
 • Bezoek aan Toeristische Attracties Gelderland; een analyse van de ontwikkelingen 2006-2010 (Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme, 2011)
 • Burgerschapsstijlen vanuit het perspectief van burgers (Motivaction, 2011) 
 • Cultuur in bedrijf; cultuurvisie Apeldoorn 2004/2014 (gemeente Apeldoorn, 2005)
 • De gedeelde stad geheeld; businesscase Kanaalzone Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, 2008)
 • De groene mal van Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, 2002)
 • De prognose in perspectief; Apeldoorn (ABF Research, 2011)
 • De Staat van de Ruimte 2010 (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010)
 • De toekomst van toerisme, recreatie en vrije tijd (Kenniscentrum Recreatie, 2008)
 • De toekomstbestendigheid van Apeldoorn (Peter Louter, 2011)
 • De Uitvoeringsagenda van New Towns (gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer, 2009)
 • Dorpskwaliteit in Beeld (Vereniging Hoenderloo’s Belang, 2009)
 • Dorpenvisie Beekbergen en Lieren (2007)
 • Economische prestaties van de Stedendriehoek; een quick-scan van economische kerngebieden (Bureau Louter, 2004)
 • Economische Visie Stedendriehoek; eindrapport en achtergronddocument (B&A Consulting, 2008)
 • Gemeente op Maat; Apeldoorn (CBS, 2010)
 • Gemeentelijke Grondbedrijven in een andere Realiteit (TU Delft, 2012)
 • Gemeentelijk Grondbedrijf in Verandering (drs H.G.M. Nijland; Grondzaken in Praktijk, 2011)
 • Groningen, Stad op Scherp; structuurvisie 2008-2020 (gemeente Groningen, 2009)
 • Groot Apeldoorns Landschapskookboek (Harro de Jong, 2010)
 • Herijking Strategisch Kader Apeldoorn; accent bevolkingsaanwas (Rolf Tjemmes, 2009)
 • Het Blauwe Boek; raamwerkplan Kanaalzone (gemeente Apeldoorn, 2009)
 • Industrie en Samenleving, het vizier op 2025 (Samenwerkende werkgevers verenigingen en vakbonden, 2010)
 • Investeren in Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (Ministerie van Infrastructuur & Milieu, 2012)
 • Jonge vlucht in Apeldoorn? (Bureau Louter, 2010)
 • Kadernotitie Beheer Openbare Ruimte Apeldoorn (diensten MMO en GNL gemeente Apeldoorn, 2008)
 • Kansen voor de Gelderse Regio’s (Provincie Gelderland, 2010)
 • Kerntakendiscussie Gemeenteraad Apeldoorn; discussiedocument Nieuwe Rolneming Gemeente (gemeente Apeldoorn, 2010).
 • Klarenbeek een dorp met een hart; Dorpsvisie Klarenbeek 2015 (gemeenten Apeldoorn en Voorst, 2003)
 • Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek (gemeente Apeldoorn, 2011)
 • Koersdocument kantorenleegstand Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, concept 2011)
 • Koopstromen onderzoek 2010 deelrapportage; Apeldoorn -kern Apeldoorn (I&O Research, 2010)
 • Koopstromen onderzoek 2010 deelrapportage; Apeldoorn - wijkkoopstromenonderzoek (I&O Research, 2010)
 • Later, Eens, Ooit; tussenrapportage (programmateam Werk, 2011)
 • Leefbaarheid in Apeldoorn; tabellenboek: de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek 2011 en vergeleken met 2003, 2005, 2007 en 2009 (Concernstaf gemeente Apeldoorn, 2001)
 • Loenen, een dorp om te zoenen; Structuurvisie Loenen 2020 (2009)
 • Marktwerking en de rol van de overheid (prof. dr. M.J.W. van Twist, 2001)
 • Masterplan Zuidbroek (gemeente Apeldoorn, 2003)
 • Mid-Size Utopia; ontwerpconcept voor dynamische stedelijke regio’s (Zandbelt & Van den Berg, 2011)
 • Monitor Tevredenheid Vestigingsklimaat (Deloite, 2012)
 • NAW Onderzoeksdossier naar stedelijke woonmilieus (Bouwfonds, 2011)
 • Nota Kampeerbeleid Apeldoorn (Grondmij/Route IV, 2010)
 • Onder de bomen of Boven de bomen; discussienota hoogbouw Apeldoorn (Els Bet, 2005)
 • Ontwikkelingsvisie Kanaalzone Noordoost (gemeente Apeldoorn, 2010)
 • Oosterhuizen een kern met pit; Dorpsvisie 2007-2015 (Dorpsraad Oosterhuizen, 2007)
 • Organisatie van Prestaties (prof. dr. Willem Korthals Altes, drs. Saskia Nieuwenhuizen, drs. ing. Mimi Stevens, ir. Nico Harkes, 2004)
 • Perifere en grootschalige detailhandel Apeldoorn; deel 2: versterking van de totale Apeldoornse detailhandelsstructuur (BRO, 2008)
 • Perifere en grootschalige detailhandel; herijking van beleid (gemeente Apeldoorn, 2010)
 • Programmaplan imagoversterking Veluwe 2007/2009 (provincie Gelderland, 2007)
 • Raamnota Apeldoorn; raamwerken voor stedelijke kwaliteit (gemeente Apeldoorn, 1998)
 • Regieplan Binnenstad; structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, 2010)
 • Regionaal Programma Bedrijventerreinen Regio Stedendriehoek (regio Stedendriehoek en de provincies Gelderland en Overijssel, 2011)
 • Regionale Structuurvisie De Voorlanden Stedendriehoek 2030; visie op het niet-bundelingsgebied (regio Stedendriehoek en bureau Nieuwe Gracht, 2009)
 • Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030; visie op het bundelingsgebied (regio Stedendriehoek, Vista en Nieuwe Gracht, 2007)
 • Routekaart Apeldoorn Energieneutraal 2020; op weg naar een duurzamer Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, 2010)
 • Ruimtelijk-economische analyse MONT-regio (Bureau Louter, 2006)
 • Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020; structuurplan stedelijk gebied (gemeente Apeldoorn, 2002)
 • Samen voor de Buurt; advies over fase 2 van de Apeldoornse aanpak (2011)
 • Smarter Cities zijn de Toekomst van Nederland (Binnenlands Bestuur, 2011)
 • Stad & Land in Apeldoorn; startnotitie herijking Strategisch Kader (gemeente Apeldoorn, 2009)
 • Stadsfoto Apeldoorn (Atlas voor gemeenten, 2010)
 • Strategische Economische Beleidsvisie Apeldoorn 2000-2020 (gemeente Apeldoorn, 2000)
 • Strategisch Kader 2010-2020; Aangescherpte koers voor de toekomst (gemeente Apeldoorn, 2009)
 • Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, 2005)
 • Structuurplan Landelijk Gebied Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, 1998)
 • The Netherlands of 2040 (Centraal Planbureau, 2010)
 • Toekomstvisie twee-eenheid Wenum Wiesel (2009)
 • Toelichting op de presentatie voor Apeldoorns Perspectief (Peter Louter, 2011)
 • Trendrapport Toerisme & Recreatie Veluwe (Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme, 2006)
 • Trendrapport Vrijetijdssector Veluwe 2010; cijfers en trens (Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (2011)
 • Twee Handen Vol Trends (Natuurplanbureau, 2002)
 • Uddel, een dorp met toekomst; structuurvisie Uddel (2010)
 • Uitkomsten vragenlijsten kernwaarden (LAgroup Leisure & Arts Consulting, 2009)
 • Van ‘t Loe tot La Tour; verhalen over zeshonderd jaar bouwen in Apeldoorn (Wim H. Nijhof, 2003)
 • Vergelijkende Duurzaamheidsbeoordeling van de 25 grootste Steden van Nederland (Teleos, 2011)
 • Verkeersvisie 2010-2020 (gemeente Apeldoorn, 2009)
 • Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies; Beleidskader functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen (regio Stedendriehoek, 2008)
 • Welkom in Apeldoorn; contourennota hotelontwikkeling Apeldoorn 2005-2010 (gemeente Apeldoorn, 2006)
 • Welvaart en Leefomgeving, vier scenario’s voor Nederland in 2030 (CPB en Planbureau voor de Leefomgeving, 2009)
 • Werken aan water; Apeldoorns waterplan 2005-2015 (waterschap Veluwe, gemeente Apeldoorn, 2005)
 • Wijkvoorzieningenscan, bijlagenboek (BMC, 2012)
 • Woonatlas Apeldoorn 2005 (gemeente Apeldoorn, 2005)
 • Woningbouwprogramma 2011; resultaat woningbouw 2010 en prognose 2011; gemeente Apeldoorn, 2010
 • Website Apeldoorn in Cijfers (gemeente Apeldoorn, 2011)
 • Wikipedia pagina Apeldoorn
 • Historische vereniging Felua
 • Zuidwestpoort Apeldoorn; stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden (gemeente Apeldoorn, 2001)
 • Zuidwestpoort Apeldoorn; ontwikkelingsvisie deelgebied Zuid (gemeente Apeldoorn, november 2002)
 • Zonder trends vaart niemand wel (Izare, Grass Roots Inclusion, 2011)


© foto’s in deze structuurvisie onder andere: Bing.com, Imre Csany, gemeente Apeldoorn, google streetview, bureau Nieuwe Gracht