Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering 2021 - week 51 (20 december - 24 december)

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 23 december 2021

Mijn Apeldoorn

Aanwezig

T. Heerts, burgemeester
J. Joon, wethouder
W. Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
H.G. Luitjes, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

1. Vaststellen notulen 21 december 2021

De notulen zijn gewijzigd voor wat betreft het onderdeel rondvraag en voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

2.  Beantwoording vragen D66 AGOVV

Voorstel afdeling Communicatie- en kabinetszaken, Concerndirectie, Projecten, programma's en interimmanagement, Ruimtelijk ontwerp en realisatie, Vastgoed en grond:

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord.
  2. De beantwoording ter kennis stellen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3.  Raadsbrief woningbouw Beatrixlaan

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

  1. De raad informeren over het woningbouwplan aan de Beatrixlaan door middel van de bijgevoegde concept brief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

4.  Ex Agenda/ Rondvraag

  • Het college neemt kennis van de VNG-ledenbrief dd. 20 december 2021 over het regeerakkoord.

Vastgesteld op 11 januari 2022

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts