Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overleg met inwoners over opwekken van schone energie blijft van belang

23-03-2020

Het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Cleantech Regio is klaar. De RES is een plan voor de overgang naar duurzame energie in de regio. Door de coronacrisis worden gesprekken en bijeenkomsten hierover met gemeenteraden en bewoners noodgedwongen uitgesteld tot een later moment.

Mijn Apeldoorn

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio.

Plan voor de lange termijn

In Cleantech Regio-verband werken 7 gemeenten in de Cleantech Regio (Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) samen met provincie Gelderland, Waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio aan het opstellen van de RES. Dat doen zij in overleg met maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven. In 2019 vonden daarvoor onder andere diverse regionale en lokale werksessies plaats.

Concept-RES in maart klaar

In de concept RES staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio tot 2030 kan realiseren en welke mogelijkheden er zijn voor zon- en windenergie na 2030. Na een intensief proces met diverse belanghebbenden, heeft de Stuurgroep RES van de Cleantech Regio in februari de concept-RES aan de colleges van B&W van de 7 gemeenten aangeboden. Deze is door die colleges begin maart vastgesteld. De bedoeling was dat het concept daarna algemeen gepresenteerd en gedeeld zou worden. Zodat raadsleden en ieder ander die dat wil er kennis van kan nemen en zijn/haar mening erover kan geven. In alle gemeenten stonden hiervoor bijeenkomsten met raadsleden en bewoners gepland. De coronacrisis die uitbrak, gooide echter dit hele proces overhoop, net als alles in Nederland.

Uitstel vanwege corona-crisis

Daarom heeft de Stuurgroep RES van de Cleantech Regio besloten om de concept-RES wél openbaar te maken, maar de menings- en besluitvorming hierover uit te stellen tot het moment dat er weer normaal en veilig sociaal verkeer mogelijk is. Wethouder Maarten van Vierssen: “Het college vindt de concept-RES goed aansluiten bij de opgave van de energietransitie en de ambitie die onze gemeenteraad gekozen heeft om versneld te werken aan een energieneutraal Apeldoorn. We beseffen ook dat de RES een plan is met impact. Het is belangrijk dat we goed met elkaar in gesprek kunnen gaan hierover, voordat de raad dit formeel behandelt in de gemeenteraadsvergadering. Ook om de belangen en meningen van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en van raadsleden zelf te horen. Inmiddels hebben we echter te maken met een crisis van ongekende omvang en is ieders focus nu vooral gericht op het oplossen hiervan. Dit betekent dat we de gesprekken met raden en inwoners nu noodgedwongen moeten uitstellen tot het moment dat dit weer veilig mogelijk is.”

Concept-RES wel te bekijken

De eerste versie van de Concept RES is nu wel openbaar en te bekijken via het digitale RES-platform van de Cleantech Regio. Hier wordt de totstandkoming van het plan toegelicht en zijn diverse kaartbeelden van de RES te zien. De Stuurgroep RES van de Cleantech Regio houdt er rekening mee dat 1 juni 2020 als datum voor aanlevering van de Concept-RES aan het Nationaal Programma RES niet haalbaar is.

Wethouder Maarten van Vierssen: “We brengen de Concept RES op dit moment wél naar buiten omdat transparantie in dit proces heel belangrijk is. We willen voor niemand informatie achterhouden. Voorop staat dat we in onze regio en in onze gemeente, -wanneer het weer veilig mogelijk is-, eerst de gesprekken voeren met onze volksvertegenwoordigers en onze inwoners, voordat we de Concept-RES als volwaardig bod uit onze regio indienen bij het Nationaal Programma RES”.

Wat staat er in de RES voor de Cleantech Regio?

In Nederland hebben we afspraken gemaakt over duurzame energie in het Klimaatakkoord. De 30 regio’s in Nederland samen is gevraagd om in 2030 totaal 35 TWh aan duurzame energie op te wekken. TWh is terawattuur, een eenheid voor energie. Onze regio is voortvarend aan de slag gegaan om te bepalen wat onze bijdrage hierin kan zijn. Samen met inwoners, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, onderwijs, groot-grondeigenaren, lokale energie coöperaties, en andere belanghebbenden, hebben we input opgehaald, nagedacht en gewerkt aan het concept-bod RES. Hierin beschrijven we Wat, Waar, Waarom en Hoe, we in de komende jaren met de duurzame opwek van zon- en windenergie een forse reductie van CO2 willen realiseren. Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TWh. Deze bijdrage bestaat uit 0,78 TWh aan zonne-energie en 0,45 TWh aan windenergie. Het concept-bod getuigt van ambitie en samenwerking.

Meer informatie

Meer over de RES leest u op de RES-pagina van de Cleantech Regio. Hier vindt u ook een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden.

Zie ook: apeldoorn.nl/res