Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Concept beleid voor kleine windmolens ter inzage

22-10-2020

De gemeente Apeldoorn heeft nieuw beleid opgesteld voor kleine windturbines. Dat zijn windmolens met een ashoogte tot 15 meter hoog: de afstand van maaiveld tot aan de as van de wieken.

Mijn Apeldoorn

Met name voor particuliere grondeigenaren of bewonersinitiatieven kan de ontwikkeling van kleine windmolens interessant zijn. Het Concept Beleidskader Kleine Windturbines (pdf, 1,2 Mb) ligt van 22 oktober tot en met 19 november ter inzage. Iedereen die dat wil kan dan zijn/haar zienswijze indienen.

Heldere spelregels gewenst

Alhoewel er op dit moment nog geen concrete initiatieven zijn voor kleine windturbines, voorziet de gemeente dat deze er in de toekomst mogelijk wel kunnen komen. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om vooraf te zorgen voor heldere spelregels, vastgelegd in een beleidskader. Ook in de gemeenteraad bleek er behoefte aan beleid voor kleine windmolens, naar aanleiding van de bespreking van het Pondera onderzoek naar windenergie in september 2019. Dat beleid ligt nu in concept klaar. Bij het opstellen ervan werden diverse belanghebbenden betrokken, waaronder enkele dorpsraden. 

Inhoud beleidskader

In het beleidskader staat onder andere beschreven: de uitgangspunten van het beleid, criteria voor de ruimtelijke inpassing van kleine windmolens en de te volgen procedure, de wijze van monitoring en evaluatie en een overzicht van technisch-financiële aspecten van kleine windturbines en wet- en regelgeving.

Verrommeling voorkomen

De gemeente wil verrommeling van het landschap door kleine windmolens voorkomen. Uit voorafgaand onderzoek naar de impact van kleine windturbines kwam dit als grootste zorgpunt naar voren. Voorstel is om in Apeldoorn daarom geen windmolens toe te staan tussen 15 en 75 meter. Windmolens hoger dan 75 worden beschouwd als grote windturbines. Daar wordt apart beleid voor gemaakt.
Uit onderzoek blijkt ook dat kleine windturbines qua opwekvermogen relatief weinig bijdragen. Ze kunnen grote windmolens niet vervangen, maar vormen op locatie wel een welkome aanvullende bron voor elektriciteit. Elders in het land blijken ze met name interessant voor opwek door individuele buurtschappen, bewoners dan wel agrarische ondernemingen op eigen erf.

Inspreken?

Het Concept Beleidskader Kleine Windturbines ligt 4 weken ter inzage, van 22 oktober tot en met 19 november. In deze periode kunt u uw reactie op het concept beleidskader geven. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling.
De zienswijzen worden na afloop gebundeld en aangeboden aan de gemeenteraad. De raad besluit vervolgens naar verwachting begin 2021 over het Concept Beleidskader.