Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering 2019 week 28 (8 juli tot en met 12 juli)

Openbare notulen van de collegevergadering van 9 juli 2019.

Mijn Apeldoorn

Aanwezig

P.M. van Wingerden-Boers, burgemeester
J. Joon, locoburgemeester
W. Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
M. Sandmann, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

 

1. Vaststellen notulen nr 2019-27, d.d. 2 juli 2019 en 2019-27_kort, d.d. 4 juli 2019

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

2. Raadsbrief dementievriendelijke gemeente

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief dementievriendelijke gemeente Apeldoorn
 2. De brief naar de Raad versturen

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

3. Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van de brief voor het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland en is akkoord met de inhoud.
 • Wethouder Stukker heeft de aftrap van de Wandelvierdaagse verzorgd en wisselt met het college van gedachten over de vergunningverlening.
  Het college neemt hier kennis van en vraagt de portefeuillehouder na te gaan of dit type evenementen zich leent voor een vergunning met een langere looptijd dan een jaar.
 • Wethouder Stukker kondigt een brief aan de Adviesraad VWI en WMO aan.
  Het college wacht de brief af.
 • Wethouder Sandmann bespreekt de schriftelijke vragen over winsten in de zorg. Volgens de gemeentesecretaris zijn deze in behandeling genomen en wordt nader onderzoek verricht naar bedrijven die in Apeldoorn actief zijn.
  Het college wacht dit onderzoek en de beantwoording af.
 • Wethouder Sandmann kondigt, gelet op de brief van de Vereniging Klarenbeeks Belang over de (technische) wijziging van de APV, een antwoordbrief door de eenheidsmanager aan.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Sandmann informeert het college over het programma Gelderland Herdenkt en de contacten hierover met het vfonds en de provincie.
  Het college neemt hier kennis van en de burgemeester neemt dit binnenkort mee in haar bespreking met de Commissaris van de Koning. 

Vastgesteld op 16 juli 2019