Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering 2019 week 29 (15 juli tot en met 19 juli)

Openbare notulen van de collegevergadering van 18 juli 2019.

Mijn Apeldoorn

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn d.d. 18 juli 2019, nr. 2019-29_kort

Aanwezig

P.M. van Wingerden, burgemeester
J. Joon, wethouder
W. Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
M. Sandmann, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
A.W. Wattel, loco-gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1. Vaststellen notulen nr. 2019-29_kort, d.d.16 juli 2019

De notulen zijn gewijzigd vastgesteld.

2. Bekrachtiging besluit tot ontbinding raamovereenkomst MIJ/OV

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:
1. Het d.d. 20 mei 2019 door R. Iedema in mandaat genomen besluit tot ontbinding van De verborgen Kracht B.V. van de raamovereenkomst MIJ/OV te bekrachtigen
2. Het d.d. 20 mei 2019 middels volmacht ondertekende besluit tot ontbinding van de Verborgen Kracht B.V. van de raamovereenkomst MIJ/OV te bekrachtigen
Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3. Ex Agenda/ Rondvraag

• Het college stelt de raadsbrief ‘Boter bij de Vis’ vast, waarmee deze via de griffie aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.
 
• De burgemeester heeft in het Presidium afgesproken, de dialoog over vuurwerk op 26 september te houden en een eventuele uitloop van de MPB met het vaststellen van de moties, niet op vrijdag 15 november, maar op een later moment te agenderen. Dit vanwege de generale repetitie voor de landelijke Sinterklaasintocht op vrijdag 15 november.
Het college neemt hier kennis van.

• De burgemeester heeft vandaag een bespreking met de Commissaris van de Koning gehad, waarin o.a. is gesproken over de subsidie voor het programma Gelderland Herdenkt en over een informeel werkbezoek afgelopen week, van de CDK aan de tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Christiaan Geurtsweg.
Het college neemt hier kennis van.

• Wethouder Willems wisselt met het college van gedachten over een eerste oriënterende bespreking met het college over scenario’s voor het parkeerprobleem in Apeldoorn West.
De gemeentesecretaris wordt verzocht dit na het zomerreces in te plannen.

• Het college heeft kennisgenomen van het programma voor het werkbezoek op 3 september


Vastgesteld op 23 juli 2019