Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering 2020 - week 28 7 juli (6 juli - 9 juli)

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 7 juli 2020

Mijn Apeldoorn

Aanwezig
T. Heerts, burgemeester
J. Joon, wethouder
W. Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
M. van Vierssen, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1. Vaststellen notulen van 30 juni 2020

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

2. Kaders voor evenementen gedurende de Coronacrisis

Voorstel van de eenheid:  Beheer en Onderhoud:

 1. Kennis te nemen van de kaders voor evenementen;
  a) De aanwijzingen van de rijksoverheid en de vertaling daarvan in de noodverordening   Covid-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 1 juli 2020;
  b) De brief van de voorzitter van de VNOG van 30 juni 2020, de daarin geformuleerde opdracht en bij deze opdracht gevoegde uitgangspunten voor evenementen;
  En de overige bestaande kaders:
  c) De APV, waaronder het belang van volksgezondheid valt;
  d) Visie de levendige stad en de locatieprofielen;
  e) Vigerende bestemmingsplannen;
  f) Eisen van hulpdiensten.
 2. In te stemmen met het voorgestelde proces bij het beoordelen van vergunningsaanvragen voor evenementen
 3. In uw vergadering van 9 juli 2020, gelet op het op 7 juli verschijnen van ‘het landelijke afwegingskader ‘evenementen van de rijksoverheid en de veiligheidsregio in de Corona-samenleving’, de definitieve set aan kaders vast te stellen.
 4. Dit besluit ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit in principe conform het voorstel, met dien verstande dat in de vergadering van 9 juli de kaders definitief worden vastgesteld (zie dictum 4.) Verder wil het college weten hoe wordt omgegaan met de reeds verleende vergunningen en vraagt het college in beeld te brengen welke aanvragen kansrijk-niet kansrijk zijn gelet op deze kaders.

3. Evaluatie maatregelen Corona veilige openbare ruimte

Voorstel van de eenheid: Beheer en Onderhoud:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie
 2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen;
  a) Opheffen eenrichtingsverkeer Caterplein;
  b) Opheffen circulatiemaatregelen rond Raadhuis en de Kapelstraat op koopzondagen;
  c) Openstellen van de -2 laag van de parkeergarage Marktplein;
  d) Drie tijdelijke standplaatsen toe te staan op het Marktplein;
  e) Verruiming momenten waarop het draaiorgel mag spelen.
  De overige maatregelen waar eerder toe is besloten blijven gehandhaafd
 3. Dit besluit ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad

Besluit: het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat in dictum 1 wordt toegelicht welke evaluatie. Verder is het college van mening dat op de drie tijdelijke standplaatsen (dictum 2.6) het reguliere instrumentarium van toepassing is. Dit dictum (2.3) en de toelichting wordt dan ook verwijderd uit het voorstel.

4. Afronding renovatie stadhuis

Voorstel van de eenheden Projecten, Vastgoed en Grond: 

Instemmen met de raadsbrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afronding van de verbouwing van het stadhuis.

Besluit: het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat in de brief op blz. 2 een zin wordt verwijderd. Het college vraagt de gemeentesecretaris het verkoopvoorstel t.z.t. ter besluitvorming te agenderen zodat het college bij de besluitvorming een afweging kan maken over de vraag of het voorstel past bij de door het college gewenste ontwikkeling op die plek in de binnenstad. Verder vraagt het college de gemeentesecretaris te laten inventariseren welk vastgoed we nog meer in de binnenstad hebben en wat we hiermee beogen. Die inventarisatie wil het college betrekken bij het verkoopvoorstel.

5. Beantwoording schriftelijke vragen 'Niet alles kan overal'

Voortel van de eenheid: Ruimtelijk Leefomgeving 

 1.  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

6. Beantwoording schriftelijke vragen o.g.v. art 34 SP

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn

 1.  Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7. Raadsbrief Verbreding Laan van Zevenhuizen, deel Sluisoordlaan

Voorstel van de eenheden: Projecten Vastgoed en Grond en Ruimtelijke Leefomgeving

 1. Kennisnemen van de stand van zaken verbreding Laan van Zevenhuizen ter hoogte van de Sluisoordlaan.
 2. De raad met bijgevoegde brief informeren over de stand van zaken verbreding Laan van Zevenhuizen ter hoogte van de Sluisoordlaan.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

8. Plaatsing Tullekensmolenweg 92 als monument

Voorstel van de eenheid: Ruimtelijke Leefomgeving

De oude landbouwcoöperatie aan de Tullekensmolenweg 92 in Lieren wordt definitief geplaatst als monument.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

9. Opstarten overleg over Masterplan Voetbal Apeldoorn

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn

 1. Ingaan op het verzoek van Voetbalconvenant Apeldoorn om in het najaar met de voetbalverenigingen en de KNVB een proces op te starten dat moet leiden tot afspraken over een toekomstbestendige voetbal infrastructuur (zie concept-collegebrief);
 2. 2. De raad van dit besluit in kennis te stellen.

Besluit: Het college besluit conform met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht en de brief van 23 november 2018 wordt bijgesloten.

10. Zienswijze Luchtvaartnota

Voorstel van de eenheid: Financiën 

 1.  In te stemmen met het indienen van de conceptzienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020- 2050 'Verantwoord vliegen naar 2050';
 2. Dit besluit met de zienswijze ter kennisname naar de raad te sturen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel


11. Handhavingsarrangement Digitaal Opkopers Register (DOR)

Voorstel van de eenheid: Veiligheid en Recht

 1. Vaststellen van het handhavingsarrangement DOR.
 2. Ter kennisname aan het college en de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12. Raadsbrief studie doorstroming Ring

Voorstel van de eenheid: Ruimtelijke Leefomgeving

 Instemmen met de brief en de brief verzenden naar de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

13.  Handhavingsbalans 2020: Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020

Voorstel van de eenheid: Ruimtelijk Leefomgeving

 1. Instemmen met de notitie handhavingsbalans waarin de verantwoording over 2019 en de ambities voor 2020 op het gebied van toezicht en handhaving (ruimtelijke ordening en bouw) zijn opgenomen.
 2. Uw besluit ter kennis te brengen aan de raad.
 3. Gedeputeerde Staten van de Gelderland informeren over de handhavingsbalans 2020.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

14. Jaaroverzicht Onafhankelijke Bezwarencommissie 2019 (Bezwaar/Beroep/Klachten)

Voorstel van de eenheid: Veiligheid en Recht

 1. Kennisnemen van het Jaaroverzicht 2019 van de Onafhankelijke bezwarencommissie  (OBC) (jaaroverzicht bezwaar/beroep/klachten)
 2. Besluit ter consultatie aan de gemeenteraad brengen met het verzoek dit te doen in dezelfde PMA-vergadering waarbij de Nationale ombudsman wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Raad over klachtbehandeling

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

15. 12e wijziging Algemene plaatselijke verordening 2014 vrijgeven voor inspraak

Voorstel van de eenheid: Veiligheid en Recht

 1. Kennisnemen en voorlopig vaststellen van het conceptvoorstel ‘12e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV);
 2. Het conceptvoorstel ‘12e wijziging van de APV’ vrijgeven voor inspraak;
 3. En de inspraaktermijn in verband met de vakantieperiode te bepalen op zes weken.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 •  Het college neemt kennis van de vacature VNG-bestuurslid en dat gezocht wordt naar een bestuurder uit de Achterhoek.
 • Het college neemt met instemming kennis van de beantwoording van het tweetal vragen n.a.v. de behandeling van de Jaarstukken.
 • Het college neemt kennis van de portefeuilleverdeling bestuur en directieteam COA, 1 juli 2020.
 • Het college neemt kennis van de agenda’s PS Gelderland en besluitenlijst GS.
 • Het college neemt kennis van de brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de kabinetsreactie op de aanbevelingen ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’.
 • Het college neemt kennis van de brief van het RIEC van 3 juli 2020 over integrale controles in de coronaperiode.

 

Vastgesteld op 9 juli 2020