Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering 2020 - week 29 (13 juli - 17 juli)

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 14 juni 2020

Mijn Apeldoorn

Aanwezig
T. Heerts, burgemeester
J. Joon, wethouder
W. Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
M. van Vierssen, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1. Vaststellen notulen 9 juli 2020

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

2. Doorkijk Corona

Voorstel Kernteam Corona (Strategie en Regie, Financiën, Publiek Ondernemen en Wijken)

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken;
 2. Instemmen met de richting
  a. Verkenning langs de 5 inhoudelijke uitgangspunten;
  b. Verkenning prioritering investeringen. 
 3. Instemmen met de volgende maatregelen:
  a. Steunmaatregel buurthuizen;
  b. Herstelfonds ondernemen055;
  c. Rest beschikbaar voor dekking eigen kosten.
 4. De Raad te informeren door middel van bijgevoegde Raadsbrief  ‘Tweede maatregelenreeks Corona’

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

3. Beleidskader kleine windturbines

Voorstel van de eenheid: Ruimtelijk Leefomgeving

 1. Instemmen met het concept kader voor kleine windturbines, met als onderdelen
  a. Een afbakening en uitgangspunt van het kader, met focus op erfturbines.
  b. Specifiek voor erfturbines aanvullend beleid met betrekking tot de ruimtelijke inpassing en procedure.
  c. De wijze van monitoring en evaluatie.
  d. Een informatie-overzicht wat betreft technisch-financiële aspecten van kleine windturbines en wet- en regelgeving.
 2. Vrijgeven van het concept kader voor inspraak

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

4. Handhavingsplan niet-recreatief gebruik – Vitale Vakantieparken

Voorstel van de eenheden: Publiek, Ondernemen en Wijken
1. Instemmen met het Handhavingsplan Vitale Vakantieparken, met als belangrijkste onderdelen:
a. De drie handhavingsprioriteiten, zoals omschreven in het handhavingsplan, namelijk één of twee probleemparken, nieuwe inschrijvingen in de BRP en op termijn pilotparken waar wonen niet wordt toegestaan
b. De randvoorwaarden die ervoor moeten zorgen dat (kwetsbare) inwoners van Apeldoorn niet zomaar op straat komen te staan
Het uitgangspunt dat bij handhaving zowel de eigenaar als de gebruiker wordt aangeschreven. Dit is mede afhankelijk van hoe het in het bestemmingsplan staat omschreven.
c. De communicatiestrategie, die bestaat uit het via diverse media verspreiden van algemene handhavingsinformatie, een aangepaste bevestigingsbrief van inschrijving in de BRP voor nieuwe inwoners op vakantieparken, een ambtelijk spreekuur, de nieuwsbrief voor parkeigenaren en een formele constateringsbrief voor overtreders
d. We willen zoveel mogelijk werken met een vast handhavingsteam
2. Instemmen met de brief aan de raad, waarin de stand van zaken van het programma Vitale Vakantieparken Apeldoorn wordt geschetst
3. Dit besluit ter kennis te brengen aan de gemeenteraad
Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

5. Informeel Persoonsgebonden budget (Pgb)

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn

 1. Op basis van het amendement ‘Aanpassing informele Pgb’ in het jaar 2021 geen beleidswijziging op het informele Pgb door te voeren.
 2. De financiële gevolgen te verwerken in de MPB 2021-2024 programma 5 en 7.
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6. Jaarmonitor sociaal domein 2019

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn

 1.  Instemmen met de inhoud van de jaarmonitor sociaal domein 2019 ‘Iedereen doet ertoe’.
 2. Ter kennisname aanbieden van de jaarmonitor sociaal domein 2019 aan de gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7. Planning gebiedsaanpak en vitaliteitsagenda’s

Voorstel van de eenheid: Publiek, Ondernemen en Wijken

 Instemmen met de bijgaande planning van de vitaliteitsagenda’s

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

8. VNOG: concept Regionaal risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024

Voorstel van de eenheid: Veiligheid en Recht

 1. In te stemmen met het concept regionaal risicoprofiel en beleidsplan VNOG 2021-2024;
 2. Het concept regionaal risicoprofiel en beleidsplan VNOG 2021-2024 ter consultatie door te geleiden aan de gemeenteraad;
 3. Het presidium verzoeken de zienswijze op de concept regionaal risicoprofiel en beleidsplan VNOG 2021-2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept raadsbesluit bijgevoegd);

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

9. Sluiting van De Hoenderloo Groep

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn

De gemeenteraad infomeren over de stand van zaken m.b.t. sluiting van De Hoenderloo Groep door middel van het verzenden van bijgevoegde brief met bijlage.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

10. Turap 2020

Voorstel van de eenheid: Financiën en Control

 1. De tussentijdse rapportage 2020 vaststellen;
 2. De tussentijdse rapportage 2020 in verband met PMA-behandeling direct ter kennisname aan de raad sturen;
 3. Het presidium verzoeken de bijgevoegde begrotingswijzigingen nummers 2020-07 t/m 2020-11 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten bijgevoegd) waardoor de volgende mutaties worden verwerkt:
  a. 2020-07 Voorbereidingskrediet Omnizorg,
  b. 2020-08 Meicirculaire Algemene Uitkering gemeentefonds
  c. 2020-09 Actualisatie jaarschijf 2020 Zwitsal
  d. 2020-10 Onderwijshuisvesting, verwerken doorgeschoven afschrijving 2019 in 2020
  e. 2020-11 Subsidie mountainbikepark
  f. 2020-12 Kredieten ICT
 4. Instemmen met het bijgevoegde voorbeeldprogramma 5 “Onderwijs & Jeugd” als richtinggevende start voor de doorontwikkeling van de Turap 2021

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat de begrotingswijziging Zwitsal geen onderdeel uitmaakt van deze TURAP en dat wethouder Stukker portefeuillehouder is voor de begrotingswijziging mountainbikepark Orderbos.

11. Voorgenomen besluit besturenfusie Veluwse Onderwijsgroep en herontwerp VMBO

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn

 1. Als eerste fase in het besluitvormingsproces rondom de voorgenomen besluiten van de  Veluwse Onderwijsgroep voorlopig een positief advies uit te brengen op:
  a. het voorgenomen besluit herontwerp VMBO, en
  b. het voorgenomen besluit samenwerkingsbestuur om daarmee het onderwijslandschap in de gemeente Apeldoorn duurzaam door te ontwikkelen, waarbij brede toegankelijkheid en keuzemogelijkheid voor leerlingen het uitgangspunt zijn;
 2. De verdere uitwerking van het samenwerkingsbestuur en de verantwoordelijkheid van de gemeente Apeldoorn voor:
  a. het aanbod van voldoende openbaar onderwijs en
  b. de overwegende overheidsinvloed van de gemeenteraad zullen deze zomer uitgewerkt     worden in de statuten, eventueel aangevuld met bijvoorbeeld een convenant;
 3. Dit besluit ter kennis te brengen aan de gemeenteraad en daarbij te benoemen dat de Veluwse Onderwijsgroep bereid is een toelichting te geven op de voorgenomen besluiten;
 4. In het najaar 2020 de definitieve besluitvorming over het samenwerkingsbestuur en de bijbehorende statuten aan de gemeenteraad voor te leggen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12. Schriftelijke vragen van de fractie volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende Raadsvragen openstelling Kroondomein Het Loo

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

13. Uitnodiging werkbezoek Gedeputeerde staten van Gelderland aan Uddel.

Voorstel van de eenheid: Ruimtelijke Leefomgeving:

Instemmen met bijgevoegde uitnodigingsbrief aan Gedeputeerde staten van Gelderland.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

14. Zienswijze fusie Habion en Onze Woning

Voorstel van de eenheid: Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennis te nemen van de fusie-effectrapportage Habion en Onze Woning
 2. Positief te reageren op de voorgenomen fusie van Habion met Onze Woning
 3. Habion uiterlijk 16 juli 2020 van deze zienswijze op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde brief te versturen aan info@habion.nl

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

15. Resultaten en clientervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 2020

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Kennisnemen van de rapportage “Cliëntervaringsonderzoek Jeugd”,
  a. Jongeren en ouders beoordelen de ondersteuning die ze ontvangen als overwegend positief;
  b. Ook de samenwerking tussen organisaties wordt dit jaar beter beoordeeld, maar kan volgens één derde van de respondenten beter;
  c. Een deel van de respondenten ervaart de wachttijd op hulp als lang
 2. Kennisnemen van de uitkomsten van de rapportage “Cliëntervaringsonderzoek Wmo”;
  a. Wmo-cliënten zijn in het algemeen tevreden over het contact met de gemeente en de ondersteuning die zij ontvangen;
  b. Er wordt een stijging geconstateerd in de mate van (dreigende) overbelasting van mantelzorgers;
  c. De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning blijft een aandachtspunt.
 3. Instemmen met de duiding van beide rapportages over clientervaringsonderzoeken.
 4. Instemmen met verzending raadsbrief Clientervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 2019

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

16. In gebruik geven van het leegstaande schoolgebouw gelegen aan de Gentiaanstraat 76 als dislocatie voor basisschool ’t Schrijvertje.

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn: 

 1.  Overeenkomstig het verzoek van het schoolbestuur medewerking verlenen aan het in gebruik geven van een leegstaand schoolgebouw, gelegen aan de Gentiaanstraat 76, als dislocatie voor basisschool ’t Schrijvertje,
 2. Voor de algehele aanpassing van het schoolgebouw en het uitvoeren van achterstallig onderhoud een krediet beschikbaar te stellen van € 322.247,-
 3. Het krediet van € 260.176,- , beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het hoofdgebouw van basisschool ’t Schrijvertje met één lokaal, te laten vervallen,
 4. Het schoolbestuur van het vorenstaande in kennis stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

17. Benoeming commissaris Exploitatiemaatschappij Omnisport Apeldoorn BV

Voorstel van de eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. De heer A. benoemen als commissaris van de Exploitatiemaatschappij Omnisport Apeldoorn BV door middel van bijgevoegde brief.
 2. De heer S. bedanken voor het vervullen van deze functie vanaf 2008 door middel van bijgevoegde brief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

18. Uitgifte in erfpacht kavel 14 Ecofactorij

Voorstel van de eenheid: Projecten, Vastgoed en Grond:

Bekrachtiging van de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht van bedrijfskavel 14 op bedrijventerrein Ecofactorij ter grootte van 2 hectare 98 are 29 centiare aan WC. Van den Brink B.V.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

19. Projectverantwoording OZOverbindzorg en vervolg in 2021 e.v.

Voorstel van de eenheid: Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Gemeentelijk medewerking aan de continuering van digitale ondersteuning van netwerkzorg toezeggen aan de Huisartsenorganisatie Regio Apeldoorn, Zilveren Kruis en overige netwerkpartners;
 2. Een structurele gemeentelijk bijdrage aan de financiering van €0,15 per inwoner voor de aansluiting van het sociaal domein en ter ondersteuning van mantelzorgers; te dekken uit de bestaande middelen Wmo en te verwerken in de Begroting 2021.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.
 

20. Werkbedrijf Lucrato Dienstverleningsovereenkomst 2020 en Delegatiebesluit

Voorstel van de eenheid Activering & Inkomen:

 1. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020 tussen gemeente Apeldoorn en bedrijfsvoeringorganisatie Lucrato vaststellen.
 2. Het Delegatiebesluit Lucrato vaststellen waarin nader is verwoord welke taken Lucrato voor de gemeente mag uitvoeren.
 3. Kennis van de Regeling gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid Lucrato en gemeente Apeldoorn en de daarbij behorende bijlagen.
 4. Dit besluit ter kennis te nemen van de gemeenteraad.

De burgemeester als afzonderlijk bestuursorgaan: 

 1.  Aan de eenheidsmanager A&I volmacht te verlenen om de DVO te ondertekenen.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

21. Handreiking Participatie bij ruimtelijke initiatieven

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving: 

 1.  Instemmen met het draaien van een pilot tot de zomer van 2021, waarbij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet zowel initiatiefnemers als de gemeentelijke organisatie kunnen werken in de praktijk met handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven behoren bij  aanvragen omgevingsvergunningen.
 2. De raad te informeren over het genomen besluit doormiddel van een raadsbrief met een afschrift van het besluit.

Besluit: Het collegebesluit conform het voorstel.

22. Subsidieaanvraag ESF 2020-2021 Pro/VSO-scholen Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Voorstel van de eenheid Activering & Inkomen:

 1. Instemmen met de voorbereiding en het daadwerkelijk aanvragen van de ESF-subsidie door het ESF-subsidiebureau, namens de PrO/VSO- scholen in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.
 2. Instemmen met indienen van deze subsidieaanvraag door Apeldoorn als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio.
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

23. Vaststelling verslag van inspraak schetsontwerp fietsroute Apeldoorn

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Vaststellen van bijgevoegd verslag van inspraak Fietsroute F50 Apeldoorn-Vaassen-Epe;
 2. Verslag ter kennisneming toe te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

24. Openingstijden op de zondag voor supermarkten terug in lijn verordening

Voorstel van de eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. In te stemmen, gehoord hebbende het advies van het GBT, met het besluit om de winkelopeningstijden op zondag weer in lijn te breng met de gemeentelijke winkeltijdenverordeningen;
 2. De gemeenteraad op de hoogte te brengen van dit besluit door middel van een raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college bespreekt de besluitvorming gedurende de vakantieperiode en vraagt de gemeentesecretaris om elke vrijdagmiddag de voorstellen op IBABS te publiceren zodat het college op dinsdag besluiten hierover kan nemen. In de door het college vastgestelde periode (20 juli t/m 30 augustus) wordt een besluit genomen als tenminste de helft plus een van het aantal collegeleden binnen vijf werkdagen digitaal akkoord is. Op dinsdag om tien uur staan informele college-ontmoetingen gepland. In ieder geval is het collegelid met piketdienst hierbij aanwezig.
 • Het college neemt kennis van de brief van het stedennetwerk G40 over de coronacrisis.
 • Het college neemt kennis van de agenda voor de ontmoeting met het college van Amersfoort.
 • Het college neemt kennis van de raadsbrief over de coronacrises.
 • Wethouder Willems maakt morgen bekend wie de nieuwe kinderburgemeester is.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Willems laat het collegevoorstel over revitalisering als hamerstuk terugkomen op de agenda.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Willems heeft met de Gelresteden gesproken over het onderwerp Smart City en de vier gemeenten zien mogelijkheden om hierin samen op te trekken. De provincie wordt hierbij betrokken.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Van Vierssen is vanuit de G40 benaderd voor het Sociaal Ondernemerschap en heeft zich aangemeld als ‘trekker’ voor dit onderwerp.
  Het college neemt hier met instemming kennis van.
 • Wethouder Van Vierssen vraagt redactioneel mandaat voor een nadere duiding van het onderwerp Transform (de energietransitie) in de TURAP.
  Het college stemt hiermee in.
 • Wethouder Joon vraagt het college om zijn bestuursadviseur en zijn secretaresse mee te nemen in alle mailtjes die aan hem zijn gericht.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Joon meldt een tweetal mediacontacten.
  Het college neemt hier kennis van.

Vastgesteld op 16 juli 2020