Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering 2020 - week 36 (31 augustus - 4 september)

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 1 september 2020

Mijn Apeldoorn

Aanwezig
T. Heerts, burgemeester
J. Joon, wethouder
W. Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
M. van Vierssen, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1. Vaststellen notulen dd. 16 juli 2020

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

2. Beoordeling quick scans pilot Wonen programma Vitale vakantieparken

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Instemmen met de koersbepaling voor de deelnemende parken in de pilot ‘Wonen programma Vitale vakantieparken’ zoals verwoord in dit voorstel en de parken hierover informeren middels bijgevoegde brieven.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Wel wil het college in het informele deel van de collegevergadering doorpraten over de verkoop en verhuur van chalets op recreatieparken, de verkoopmethoden, parkkosten etc. en hoe de gemeente/overheid een vinger kan krijgen achter ongewenste praktijken op sommige parken.

3. Woonbeleid: Voortgang uitvoering woonagenda

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennisnemen van de inhoud van de raadsbrief waarin wordt aangegeven dat de uitvoering van de Woonagenda op schema ligt;
 2. Kennisnemen van de bijlage met toelichting van de voortgang per actiepunt, motie en toezegging;
 3. Instemmen met verzending van raadsbrief met bijlage aan de raad direct na uw besluit i.v.m. de PMA op 17 september 2020

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

4. Woonbeleid: bod met voorgenomen activiteiten van woningcorporaties om te komen tot prestatieafspraken 2021

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Vaststellen van de brief aan woningcorporaties waarin college van B&W aangeeft het bod 2021 ontvangen te hebben en vertrouwen te hebben in goede afronding tot prestatieafspraken;
 2. Vaststellen van de raadsbrief, met als bijlage de brief aan de woningcorporaties, waarin is aangegeven hoe het proces voor het opstellen van de prestatieafspraken verloopt en hoe de raad geïnformeerd wordt;
 3. Instemmen met verzending van de brief aan de woningcorporaties;
 4. Instemmen met verzending aan de raad direct na uw besluit i.v.m. de IGMDR op 3 september 2020

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

5. Woonbeleid: Woningmarktmonitor 2019 en herijking regionale woningbouwafspraken

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennisnemen van de inhoud van de raadsbrief;
 2. Instemmen met verzending aan de raad direct na uw besluit i.v.m. PMA 17 september 2020

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6. Ontwerpbestemmingsplan Holtrichtersveld 1

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1.  Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Holtrichtersveld 1 dat voorziet in de realisatie van vervangende nieuwbouw met bijbehorende terreininrichting voor de basisscholen De Marke en De Ploeg, op de bestaande locatie van de basisschool De Marke gelegen aan het Holtrichtersveld 1;
 2. Genoemd ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, gedurende zes weken  als ontwerp ter inzage leggen;
 3. Collegevoorstel en -besluit ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7. Ruimtelijk Kader Kleiberg

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met het bijgevoegde Ruimtelijk Kader Kleiberg als voorlopige inzet van het College voor de toekomstige ontwikkeling van de locatie Kleiberg.
  Het Ruimtelijk Kader geeft drie ruimtelijke mogelijkheden (‘compact en luxe wonen in de natuur’, ‘opleidingsinstituut in de natuur’ en ‘groene recreatiespot’) én verschillende uitgangspunten voor de locatie Kleiberg.
 2. Het adviseren van het presidium om het Ruimtelijk Kader Kleiberg ter consultatie aan te bieden tijdens de Politieke Markt Apeldoorn.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. De portefeuillehouder laat het onderwerp terugkomen in zijn portefeuillehouders overleg om door te praten over wat wel en niet kan op deze plek.

HAMERSTUKKEN

8. Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV) 12e wijziging

Voorstel van de eenheid Veiligheid en Recht:

 1. Kennisnemen van de inspraak op artikel 2:48B (vervoersverbod lachgas) van de Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV);
 2. Instemmen met het voorstel om het vervoersverbod lachgas nu niet in procedure te brengen gelet op de ingekomen zienswijze;
 3. Het presidium verzoeken de 12e wijziging van de APV ter vaststelling aan de raad aan te bieden (raadsvoorstel en – besluit bijgevoegd);
 4. De raad voorstellen de 12e wijziging van de APV vast te stellen;
 5. Instemmen met de conceptbrief ‘motie: het lokale inzicht!’ waarmee de raad wordt geïnformeerd over de aanpak van de motie: het lokale inzicht! en deze met de 12e wijziging aan te bieden aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

9. Regeling Mantelzorgwaardering 2020

Voorstel van de eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. De regeling Mantelzorgwaardering 2020 vaststellen, met als belangrijkste voorstellen:
  a. de waardering wordt uitgereikt in de vorm van een geldbedrag;
  b. jonge mantelzorgers ontvangen de waardering in de vorm van een bon;
  c. de hoogte van de waardering wordt vastgesteld op € 75,00;
 2. De regeling Mantelzorgwaardering 2019, vastgesteld d.d. 13 augustus 2019, intrekken;
 3. Dit besluit ter kennisname brengen aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat het bedrag bij het eenmalig tekort wordt nagetrokken.

10. Terugkoppeling Euregio Rijn-Waal

Voorstel van de eenheid Strategie en Regie:

 1. Kennisnemen van de ontwikkelingen binnen de Euregio Rijn-Waal.
 2. Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de gemeenteraad, waarin de ontwikkelingen binnen de Euregio Rijn-Waal van de afgelopen tijd worden beschreven.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

11. Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Voorweg 23

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan Nieuwe Voorweg 23 Lieren, dat betrekking heeft op de planologische reparatie van een bestaande grondgebonden veehouderij en de verplaatsing van veestal, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden
 2. Raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

Besluit: het college besluit conform het voorstel.

12. Verrekening neveninkomsten college 2019

Voorstel van de eenheid Organisatie:

 1. Vast te stellen, dat er conform het advies van KPMG bij geen van de leden van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn verrekening van neveninkomsten over het jaar 2019 hoeft te plaats te vinden.

Besluit: het college besluit conform het voorstel.

13. Zienswijze conceptjaarverslag 2019 Leerplein055

Voorstel van de eenheid Jeugd Zorg en Welzijn:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde positieve zienswijze op het conceptjaarverslag 2019 Leerplein055.
 2. De zienswijze conceptjaarverslag 2019 Leerplein055 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

14. Schriftelijke consulatie strategische Agenda 2025 Euregio Rijn-Waal

Voorstel van de eenheid Strategie en Regie:

Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de schriftelijke consulatie voor Strategische Agenda 2025 van de Euregio Rijn-Waal.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

15. Schriftelijke vragen van de fractie CDA volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende Schriftelijke vragen CDA m.b.t. toekenning gelden Fonds Podiumkunsten

Voorstel van de eenheid Ruimtelijke leefomgeving:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.
 

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Wethouder Stukker praat het college bij over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Hoenderloo in relatie tot een project rondom jongerenhuisvesting. Via het projectenoverleg Dorpen staat een overleg over dit onderwerp ingepland. Dit n.a.v. een mail van het CPA.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Stukker brengt het vertrek van mw. Krista Walter als bestuurder van De Goede Woning onder de aandacht en dat, gelet op de Coronacrisis, wordt nagedacht over de wijze waarop afscheid van haar wordt genomen.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Cziesso vraagt of het college kan instemmen met de raadsbrief over het effect van het aanvullend steun- en herstelpakket op de Turap 2020 (via de mail rondgestuurd).
  Het college stemt in met de raadsbrief.
 • De burgemeester praat het college bij over het laatste Veiligheidsberaad.
  Het college neemt hier kennis van.
 • De burgemeester wisselt met het college van gedachten over de vermissing en dood van de 25-jarige jongen uit Apeldoorn.

TER KENNISNAME

Collegevoorstellen tijdens het reces:

 • Uitgifte in erfpacht kavels 7b en 8b Ecofactorij
 • Apeldoorn 2040
 • Lobbytraject Fonds Podiumkunsten
 • Intrekkingsbesluit Zomerfestival Apeldoorn
 • Aanwijzingsbesluit fietsparkeren binnenstad COVID-19 2020-II en verkeersbesluit fietsverbod Kapelstraat
 • Bestemmingsplan ‘Vlijtsepark- Remeha- en Kwekerijlocaties’
 • Evaluatie revitaliseren pilotgebieden
 • Aanwijzingsbesluit fietsparkeren binnenstad COVID-19 2020-II en verkeersbesluit fietsverbod Kapelstraat
 • Antwoordbrief SWMA over Eiken Processie Rups
 • Instemming brief voorstel ontbinding koopovereenkomst Tuinen van Zuidbroek
 • Subsidieregeling collectieve energieprojecten
 • Treasuryrapportage 2019-2020 & Treasuryjaarplan 2020-2021
 • Maatregelen Corona veilige openbare ruimte periode 1 september 2020 – 1 januari 2021
 • Schriftelijke vragen van de fractie Partij voor de Dieren volgens art. 34 Reglement van Orde over Zwerfafval
 • Schriftelijke vragen van de fractie Groei & Toekomst volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende Beantwoording schriftelijke vragen: Zelfmoordpreventie jongeren
 • Schriftelijke vragen van de fractie SP volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende de stand van zaken m.b.t. de  Rekening Courant lening Kringloopbedrijf Foenix
 • Schriftelijke vragen van de fractie Groen Links volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende Alternatief op collectieve zorgverzekering 202
 • Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de ChristenUnie fractie met betrekking tot illegaal kamerverhuur


Vastgesteld op 8 september 2020